Dekan Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach oznamuje, že dňa

10.11.2020

  v miestnosti A17 / v rámci MS Teams
na Podnikovohospodárskej fakulte
Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, Tajovského 13, Košice,
sa uskutočnia
tieto verejné habilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác:

o 9,00 hod. sa uskutoční verejná habilitačná prednáška

Ing. Jozefíny Hvastovej, PhD.,

odbornej asistentky katedry ekonómie, na tému:

Manažment podniku a aktuálny princíp účtovníctva v synergickom vzťahu

a obhajoba habilitačnej práce:

Detekcia skreslených údajov v účtovníctve slovenských podnikov adaptovaním vybraného modelu“.


o 10,30 hod. sa uskutoční verejná habilitačná prednáška

Ing. Cecílie Olexovej, PhD.,

odbornej asistentky katedry manažmentu, na tému:

Nové trendy v podnikovom vzdelávaní na Slovensku

a obhajoba habilitačnej práce:

Hodnotenie vzdelávania zamestnancov v podnikoch Slovenskej republiky z pohľadu Industry 4.0.

Verejnej časti obhajoby dizertačnej práce konajúcej sa na platforme MS Teams sa záujemcovia môžu zúčastniť po získaní prístupových údajov po zaslaní svojich kontaktných údajov na e-mailovú adresu najneskôr do 9.11.2020 15.00 hod..

 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.