Dekan Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
so sídlom v Košiciach oznamuje, že dňa


10.7.2020


sa v miestnosti AOC na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej
univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, Tajovského 13, Košice,
uskutočnia verejné habilitačné prednášky:


o 8.00 hod. Ing. Jany Simonidesovej, PhD.
odbornej asistentky katedry finančného riadenia podniku, na
tému: „Zdaňovanie príjmov fyzických osôb v zmysle legislatívy Slovenskej
republiky“ a obhajoba habilitačnej práce: „Daňové zaťaženie
podnikateľských subjektov v Slovenskej republike a jeho komparácia
s vybranými krajinami Európskej únie“.


o 10.00 hod. Ing. Barbory Gontkovičovej, PhD.
odbornej asistentky katedry obchodného podnikania, na tému: „Postavenie
zamestnaneckých benefitov v systéme odmeňovania“ a obhajoba
habilitačnej práce: „Konvergencia trendov v diverzite vývoja Európskeho
trhu práce a jej vplyv na ľudské zdroje v podniku“.


o 12.00 hod. PhDr. Ing. Róberta Vernera, PhD., MBA.
odborného asistenta katedry kvantitatívnych metód, na tému: „Aktuálne
postavenie dlhopisov ako zdroja externého kapitálu“ a obhajoba habilitačnej
práce: „On the predictability of bonds“.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.