USTANOVENIA A PRAVIDLÁ VOLIEB
do Akademického senátu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach (ďalej len „PHF EU“), vyhlásené volebnou komisiou PHF EU pre doplňujúcu voľbu člena do zamestnaneckej časti Akademického senátu PHF EU

  1. Akademický senát PHF EU stanovuje termín konania doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach (AS PHF EU v BA) na deň 09.12.2020 (streda) od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 14:00 hod. v miestnosti A-17 PHF EU v Košiciach.
  2. Návrh kandidátov na člena zamestnaneckej časti AS PHF EU v Bratislave môže písomne predložiť každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce PHF EU. Za kandidáta môže byť navrhnutý každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce PHF EU.
  3. Vzor návrhu bude uverejnený 15 dní pred dňom konania volieb na internetovej stránke euke.sk v časti „Akademický senát“. Návrh musí obsahovať meno kandidáta za člena AS PHF EU, dátum vyhotovenia návrhu, meno navrhovateľa, podpis navrhovateľa a súhlas kandidáta s kandidatúrou.
  4. Písomné návrhy kandidátov je potrebné doručiť predsedovi volebnej komisie (VK) najneskôr dňa 02.12.2020 do 12.00 hod.
  5. Volebná komisia preskúma doručené návrhy na kandidátov a rozhodne o ich registrácii. Nezaregistruje kandidátov, ktorí nie sú členmi zamestnaneckej časti Akademickej obce PHF EU alebo ktorí nevyslovili písomný súhlas s prijatím kandidatúry. Rozhodnutie o registrácii alebo neregistrácii kandidáta volebná komisia vyznačí na podaných návrhoch. Menný abecedne usporiadaný zoznam kandidátov na člena zamestnaneckej časti AS PHF EU v Bratislave zverejní volebná komisia najneskôr 02.12.2020 do 18.00 hod.
  6. Člena zamestnaneckej časti AS PHF EU v BA môžu voliť členovia zamestnaneckej časti Akademickej obce PHF EU priamym tajným hlasovaním. Každý volič dostane jeden hlasovací lístok s abecedne usporiadaným očíslovaným zoznamom registrovaných kandidátov. Na hlasovacom lístku je pre platnosť hlasu potrebné zakrúžkovať poradové číslo jedného kandidáta.
  7. Za člena zamestnaneckej časti AS PHF EU v Bratislave bude zvolený kandidát, ktorý získa najväčší počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov viacerých kandidátov bude zvolený ten kandidát, ktorý je dlhšie členom zamestnaneckej časti akademickej obce PHF EU.
  8. O priebehu a výsledku volieb vyhotoví volebná komisia protokol, ktorý podpíšu všetci členovia volebnej komisie. Dôvody odmietnutia podpisu sa v protokole poznamenajú. Protokol spolu s hlasovacími lístkami odovzdá predseda volebnej komisie predsedovi AS PHF EU bezodkladne po skončení volieb.

Ustanovenia a pravidlá volieb vychádzajú zo Zásad volieb do Akademického senátu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach schválených dňa 10.07.2019 Akademickým senátom PHF EU.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.