(pdf verzia)

Vážená akademická obec Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

Akademický senát Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so Štatútom Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach a v súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach uznesením č. 3 prijatým na zasadnutí AS PHF EU dňa 21. 04. 2022

vyhlasuje

voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach na funkčné obdobie od 01. 02. 2023 do 31. 01. 2027

Termín konania volieb:

 • 24. 01. 2023 od 12.00 hod. do 14.30 hod.
 • 25. 01. 2023 od 09.00 hod. do 12.00 hod.

 

schválil

volebnú komisiu v zložení:

Členovia:

 • doc. Ing. Silvia Megyesiová, PhD.
 • Ing. Magdaléna Freňáková, PhD.
 • prof. h.c. Ing. Martin Bosák, PhD.
 • Ing. Janka Kopčáková, PhD.
 • Mgr. Pavol Janič

Náhradník:

 • Ing. Jozef Lukáč, PhD.

Voľby do zamestnaneckej časti AS PHF EU organizuje a zabezpečuje volebná komisia v zmysle čl. 5 Zásad volieb do Akademického senátu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, ktorá zverejní na výveske fakulty, jej webovom sídle a výveske AS PHF EU a zašle na jednotlivé pracoviská fakulty termín, miesto, spôsob a formu konania volieb najneskôr 10 dní pred dňom konania volieb.

AS PHF EU uznesením č. 4 prijatým na zasadnutí AS PHF EU dňa 21. 04. 2022

vyhlasuje

voľby do študentskej časti Akademického senátu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach na funkčné obdobie od 01. 02. 2023 do 31. 01. 2027

Termín konania volieb:

 • 24. 01. 2023 od 09.00 hod. do 12.00 hod. v Košiciach
 • 24. 01. 2023 od 13.30 hod. do 15.00 hod. v Michalovciach

 

schválil

volebnú komisiu v zložení:

Členovia:

 • Bc. Michaela Kendrová
 • Bc. Sofia Lysivková
 • Bc. Simona Adamečková
 • Bc. Samuel Kolesár
 • Jana Harmanová

Náhradník:

 • Bc. Natália Kráľová

Voľby do študentskej časti AS PHF EU organizuje a zabezpečuje volebná komisia v zmysle čl. 6 Zásad volieb do Akademického senátu Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, ktorá zverejní na výveske fakulty, jej webovom sídle a výveske AS PHF EU termín, miesto, spôsob a formu konania volieb najneskôr 10 dní pred dňom konania volieb.

 

Košice, 21. 04. 2022

doc. Ing. Jana Simonidesová, PhD.
predseda AS PHF EU

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.