Národná banka Slovenska (NBS) vyhlasuje nový ročník súťaže o cenu guvernéra NBS za najlepšiu dizertačnú, prípadne aj diplomovú prácu v oblasti ekonómie.

Nominované môžu byť dizertačné alebo diplomové práce v oblasti menovej ekonómie, makroekonómie, finančnej ekonómie a finančnej stability, ktoré majú výnimočnú kvalitu a sú originálnym prínosom k vedeckému poznaniu. Pri študentoch 2. stupňa slovenských vysokých škôl potenciálnych kandidátov nominujú vedúci katedier. Študenti 3. stupňa (PhD.) a zahraniční študenti sa hlásia samostatne.

Študenti sa do súťaže môžu prihlásiť do konca júna, pričom prihlásené práce je potrebné obhájiť do 31. augusta. Guvernér NBS ceny udelí do konca roku.

Guvernér udelí až tri ceny, od tohto ročníka so zvýšenými odmenami do 3000, 2000 a 1000 eur (pred zdanením). Bližšie informácie o súťaži a jej štatút nájdete na stránke 

http://www.nbs.sk/sk/vyskum/externa-spolupraca 

Študenti by mali byť prihlásení do súťaže e-mailom do 30. júna 2023. Ich prihláška musí obsahovať:

- meno študenta, názov práce, univerzitu, študijný program, meno a e-mail na vedúcehod izertačnej/diplomovej práce a dátum obhajoby práce

- meno vedúceho katedry, ktorý študenta nominoval (pri študentoch 2. stupňa)

- samotnú prácu v PDF formáte v jednom súbore, ktorého meno sa začína priezviskom študenta

- kópia výsledku obhajoby práce - pokiaľ práca do 30. 6. nebola úspešne obhájená, je možné túto informáciu doručiť dodatočne do 31.8.

- ak časť práce bola publikovaná v odbornom časopise, informácia o tom

- ak má práca spoluautorov, je potrebné ich uviesť.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.