Načítavam stránku...

Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach patrí už dlhé roky medzi významné vzdelávacie inštitúcie s ekonomickým zameraním v regióne východného Slovenska. Ako fakulta najstaršej a najväčšej vysokej školy ekonomického zamerania na Slovensku, oslávila 1. septembra 2017 vo svojej histórii 25. výročie.

V roku 1952 Vysoká škola hospodárskych vied v Bratislave založila v Košiciach konzultačné stredisko pre štúdium popri zamestnaní. Toto stredisko bolo predchodcom vzniku dnešnej fakulty. Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach (ďalej PHF EU) vznikla v roku 1992 v rámci transformácie Vysokej školy ekonomickej v Bratislave na Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta je najstaršou vzdelávacou ustanovizňou ekonomického a manažérskeho vzdelávania na východnom Slovensku. V súčasnosti zabezpečuje prípravu vysokoškolsky vzdelaných ekonómov a manažérov na všetkých troch stupňoch štúdia v dennej a externej forme štúdia. Na základe doterajších výsledkov v pedagogickej, vedeckovýskumnej a publikačnej oblasti, ako aj v oblasti zahraničných vzťahov a spolupráce s hospodárskou praxou, sa Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach vo východoslovenskom regióne stala významným centrom v oblasti výchovy ekonómov a manažérov pre potreby podnikov, firiem a inštitúcií. Dosiahnuté výsledky vo vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti, v kvalifikačnom raste, publikačnej aktivite a v medzinárodných kontaktoch, ale aj v úzkej spolupráci s podnikmi sú zárukou ďalšieho kvalitatívneho rozvoja fakulty. Jej absolventi sa s úspechom uplatňujú vo významných funkciách hospodárskeho a spoločensko-politického života na Slovensku.

Počas svojej histórie bola Ekonomická univerzita a jej predchodkyňa Vysoká škola ekonomická vedúcou inštitúciou ekonomickej vedy a vzdelávania na Slovensku. Od akademického roku 1995/1996 je na všetkých fakultách Ekonomickej univerzity zavedený kreditový systém štúdia, ktorý umožňuje študentom vyššiu mobilitu v rámci Slovenska i krajín Európskej únie. Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach (ďalej PHF EU) vznikla v roku 1992 ako piata fakulta univerzity. Jej vzniku predchádzalo dlhé obdobie vývoja vysokoškolského ekonomického vzdelávania. Externú a neskôr dennú formu vysokoškolského štúdia v Košiciach zabezpečovala Vysoká škola ekonomická v Bratislave. Vysoká škola hospodárskych vied v Bratislave založila v roku 1952 konzultačné stredisko pre štúdium popri zamestnaní v Košiciach. Výučba študentov študujúcich popri zamestnaní začala od školského roka 1952/53. Výchovu prvých ekonómov v Košiciach zabezpečovali predovšetkým skúsení učitelia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. Významným medzníkom pri vzniku fakulty bolo v roku 1968 založenie Pobočky Vysokej školy ekonomickej v Bratislave so sídlom v Košiciach, ktorá počnúc školským rokom 1969/1970 začala výučbu študentov v dennej forme štúdia. Založenie pobočky bolo spojené s náročnými úlohami v personálnej a materiálno-technickej oblasti. Z hľadiska materiálno-technického zabezpečenia bol významný už rok 1967, v ktorom pobočka získala objekty na Tajovského a Moyzesovej ulici, v ktorých fakulta sídli doteraz. Prví študenti pobočky boli ubytovaní v slobodárni VSŽ v Šaci. V roku 1974 pobočka vybudovala Študentský domov na Podhradovej ulici a vyriešila problém ubytovania študentov. Výchova prvých študentov pobočky bola zameraná na prípravu univerzálneho podnikového ekonóma. Od školského roka 1972/1973 bola táto orientácia zmenená na špecializácie „ekonomika a riadenie priemyslu“ a „ekonomika a riadenie vnútorného obchodu“ a o rok neskôr pribudla aj špecializácia „riadenie a plánovanie národného hospodárstva“. Aj toto zameranie však trvalo len krátke obdobie, pretože od školského roka 1975/1976 sa v dôsledku organizačných zmien pobočka zmenila na Detašované pracovisko Fakulty riadenia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave so zameraním na prípravu študentov v špecializácii „automatizované systémy riadenia v ekonomike“. Najväčším historickým medzníkom v rozvoji vysokoškolského ekonomického vzdelávania v Košiciach bol rok 1992. V rámci transformácie Vysokej školy ekonomickej v Bratislave na Ekonomickú  univerzitu  v Bratislave   v júli  1992  bola  31.  augusta  1992  zriadená Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. Na  detašovanom  pracovisku  sa  ešte   roku  1990/91  otvoril  študijný  odbor Podnikovohospodárske náuky. Tento študijný odbor sa v roku 1993/94 akreditoval na študijný odbor 62-84-8 Ekonomika a manažment podniku a v roku 1995/96 na 1. stupni vysokoškolského štúdia ako študijný odbor 62-67-7 Ekonomika podniku. Od roku 1999/2000 Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach otvorila 3. stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom odbore 62-03-9 Odvetvové a prierezové ekonomiky.

V súčasnosti poskytuje PHF EU vzdelávanie v riadne akreditovaných študijných programoch, ktoré úspešnou akreditáciou potvrdila fakulta v rámci komplexnej akreditácie v roku 2014. V akademickom roku 2017/2018 PHF EU realizuje fakulta výučbu v rámci riadne akreditovaných študijných programov v Košiciach a na  pedagogickom  pracovisku v Michalovciach:

na 1. stupni štúdia:

 • Ekonomika a manažment podniku - denná a externá forma (Košice, Michalovce) a
 • Obchodné podnikanie - denná forma štúdia (Košice),

na 2. stupni štúdia:

 • Finančné riadenie podniku - denná a externá forma (Košice, Michalovce),

na 3. stupni štúdia:

 • Ekonomika a manažment podniku – denná a externá forma (Košice).

Súčasťou Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach je aj pedagogické pracovisko v Michalovciach. Vzniklo v máji 1994 podpisom dohody medzi mestom Michalovce a Podnikovohospodárskou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. Ďalší rozvoj PHF EU vyžadoval riešenie najmä obsahového zamerania vysokoškolského štúdia, priestorových problémov a ubytovania študentov. Fakulta na základe spracovaných a predložených dokumentov získala  v akreditačnom konaní v roku 2004 akreditáciu na uskutočňovanie vysokoškolského štúdia študentov v študijnom odbore „ekonomika a manažment podniku“ nielen pre prvý a druhý, ale aj pre tretí stupeň štúdia (dovtedy mala fakulta akreditovaný na treťom stupni štúdia len študijný odbor „O dvetvové a prierezové ekonomiky“). V rámci uvedeného študijného odboru bol na inžinierskom štúdiu akreditovaný nový študijný program „Finančné riadenie podniku“. Okrem toho fakulta získala akreditáciu aj na nový študijný odbor „Obchodné podnikanie“ na prvom stupni štúdia. Fakulte bolo tiež naďalej priznané právo uskutočňovať habilitačné a vymenúvacie konanie v študijnom odbore „ekonomika a manažment podniku“. Fakulta v spolupráci s vtedajším vedením EU v Bratislave zabezpečila v roku 2005 pre študentov fakulty vlastný Študentský domov na Bellovej ulici, čím sa fakulte podarilo vyriešiť dlhodobý problém ubytovania vlastných študentov (pôvodný Študentský domov na Podhradovej ulici a náhradný Študentský domov na Bellovej ulici boli v roku 1985 rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky pridelené iným univerzitám). Pre ďalší rozvoj fakulty bolo potrebné riešiť aj priestorové vybavenie, vzhľadom na nedostatočné priestory fakulty. Získané prostriedky na projekty „Výstavba  a zabezpečenie vnútorného vybavenia vzdelávacích priestorov PHF EU v Košiciach“ a „Rekonštrukcia a modernizácia priestorov PHF EU, obstarávanie IKT, vybavenia a laboratórno-technologického zariadenia“ boli  schválené v rámci operačného programu Výskum a vývoj a spolufinancované Európskym fondom regionálneho rozvoja. Dňa 29. júna 2009 bol vo vnútorných priestoroch fakulty slávnostne položený základný kameň výstavby vzdelávacích priestorov PHF EU. Výstavba uvedených vzdelávacích priestorov je významným krokom k zlepšeniu podmienok vzdelávacieho procesu a definitívnym riešením dlhodobo nepostačujúcich priestorov fakulty. Atraktívnosť štúdia na PHF EU sa zvýšila aj dobudovaním týchto nových moderných priestorov, v ktorých už prebiehala výučba od roku 2011, ďalšie boli dokončené a  pripravené na výučbu v novom akademickom roku.

Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave je celouniverzitnou akademickou knižnicou. Umiestnená je v priestoroch EU v Bratislave. Knižnično-informačný fond obsahuje viac ako 370 tis. knižničných jednotiek domácej a zahraničnej proveniencie. Tvoria ho klasické a elektronické periodiká a knižné dokumenty (odborné publikácie monografického charakteru, vysokoškolské učebnice a skriptá EU v Bratislave a iných vysokých škôl ekonomického zamerania, záverečné a kvalifikačné práce, normatívne a legislatívne dokumenty SR a Európskej únie, štatistické a prehľadové publikácie, výskumné správy domácich a svetových finančných inštitúcií atď.). EU v Bratislave má prístup k externým databázam. Fond knižnice sa priebežne buduje na základe odbornej profilácie, zamerania vedeckovýskumnej činnosti a akreditovaných študijných odborov EU v Bratislave. Pobočka tejto knižnice má sídlo aj v Košiciach v priestoroch PHF EU, poskytuje možnosť študentom študovať v čitárni pobočky SEK v Košiciach.

Na významných úspechoch fakulty od jej vzniku až doteraz majú veľkú zásluhu hlavne

rektori EU v Bratislave

 • prof. Ing. Ján Petrenka, PhD.,
 • prof. Ing. Mikuláš Sedlák, CSc.,
 • Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, CSc.,
 • prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD.,
 • Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
 • a súčasný rektor prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

a dekani PHF

 • doc. RNDr. Viliam Chvál, CSc.,
 • prof. Ing. Ján Korčmároš, CSc.,
 • prof. Ing. Štefan Čarnický, PhD.,
 • Dr. h. c., prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.
 • a súčasná dekanka doc. RNDr. Zuzana HAJDUOVÁ, PhD.

PHF EU má od roku 2008 zavedený a používa systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2009. Súčasťou trvalého zlepšovania fakultných procesov je aj pravidelné hodnotenie podľa modelu CAF 2006. Manažérsky systém fakulty budovaný na princípoch modelu kvality podľa CAF smeruje aktivity fakulty k neustálemu zlepšovaniu pedagogickej činnosti, vedeckovýskumnej činnosti, ako aj k potrebe aplikovať získané poznatky v praxi.

Fakulta získala ocenenia „Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu“ v roku 2008 ocenenie „Ocenený za zlepšenie výkonnosti“ a za rok 2010 ocenenie „Ocenený finalista súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu 2010“. Tieto ocenenia získala fakulta na základe vyhodnotenia súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu v kategórii C3 – iné organizácie verejného sektora, do ktorej sa zapojila. Budovanie a zdokonaľovanie manažérskych systémov na fakulte zároveň zaväzuje k využívaniu moderných systémov riadenia kvality. Naďalej budeme rozvíjať program zvláštnej starostlivosti o nadaných študentov, ako aj podporovať prácu na vyrovnávanie rozdielov medzi študentmi podľa úrovne stredných škôl. Budeme podporovať medzinárodné aktivity študentov v rámci možností fakulty, univerzity. Naša fakulta bude i naďalej zastrešovať štúdium na pedagogickom pracovisku v Michalovciach. V tomto období bude pokračovať náročná príprava vo väzbe na medzinárodnú akreditáciu univerzity v snahe udržať záväzok napĺňania cieľov kvality na medzinárodnej úrovni pre ďalšie obdobie v súlade s medzinárodne uznávanými štandardami AACSB 2013 ako predpokladom úspešnosti PHF EU v akreditačných a hodnotiacich procesoch na medzinárodnej úrovni. EU v Bratislave sa zapojila do procesu medzinárodnej akreditácie AACSB -business schools (Association to Advance Collegiate Schools of Business – Asociácia na podporu vysokých škôl v oblasti biznisu) v roku 2012. AACSB patrí medzi tri najuznávanejšie agentúry na svete, zamerané na akreditáciu vysokých škôl pôsobiacich v oblasti ekonómie a manažmentu.

Fakulta žije aj svojim vlastným životom, nielen pedagogickým či vedeckým. Kolektív zamestnancov a zanietených kolegov pripravil v minulom roku veľa zaujímavých akcií pre študentov, uchádzačov, ale aj pre zamestnancov či detí zamestnancov, vianočnú kapustnicu a Izbu Vianoc, Mikuláša pre deti či Deň detí na PHF EU. Potešili nás úspechy našich študentov doma i v zahraničí, prežívali sme spolu cestu našich študentov do Číny na finále GMC 2015 (Macau), do Kataru na finále GMC 2016 (Doha), účasť na súťaži Global Student Challenge v Holandsku 2016, hlasovania o študentskú osobnosť roka, úspechy našich študentov v rôznych súťažiach i ďalšie aktivity študentov či športové úspechy, ktoré sme zdieľali na fakultnej stránke a na Facebook-u.

Pri príležitosti 25. výročia Podnikovohospodárskej fakulty ďakujeme študentom, pedagógom, zamestnancom a ľuďom spriazneným s Podnikovohospodárskou fakultou za všetko vynaložené úsilie a želáme všetkým naplnenie ambicióznych predsavzatí sprevádzajúcich jednotlivcov, fakultu i celú spoločnosť nekonečnosťou vzdelávania.

Zdroj: Sprievodca štúdiom 2017/2018

 

phf25

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?