Dnes 13. 09. 2021 sa na pôde našej fakulty konalo prvé verejné zasadnutie Akademickej obce PHF EU v novom akademickom roku 2021/2022 za prísne dodržiavaných protiepidemických opatrení v zmysle príkazu rektora EU v Bratislave č. 6/2021. 

Na zasadnutí sa preberali okrem Správy o činnosti Akademického senátu PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach za rok 2020 aj aktuálne informácie o bezpečnostných opatreniach EU v Bratislave v súvislosti s pandémiou COVID-19, ako aj informácie o  opatreniach vedenia PHF EU týkajúcich sa zabezpečenia pedagogického procesu v akademickom roku 2021/2022. Dekan PHF EU vo svojom príhovore apeloval na dôslednú prípravu na proces akreditácie PHF EU. 

V súvislosti so 70. výročím vysokoškolského ekonomického vzdelávania v Košiciach dekan PHF EU prítomným predstavil nové logo PHF EU a informoval o pripravovaných a plánovaných aktivitách súvisiacich s výročím. 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.