Načítavam stránku...

Študentská podnikateľská cena 2018 a Študentská osobnosť Slovenska v akad. roku 2017/2018

 osobnost

Dňa 4.12.2018 sa v Bratislave ko­nalo sláv­nostné vy­hlá­se­nie vý­sled­kov ce­lo­slo­ven­ského pro­jektu „Štu­dent­ská pod­ni­ka­teľ­ská cena 2018. Pro­jekt or­ga­ni­zo­vala mi­mo­vládna or­ga­ni­zá­cia Ju­nior Cham­ber In­ter­na­ti­onal-Slo­va­kia (JCI) a Združenie podnikateľov Slovenska.

Cie­ľom pro­jektu je pod­po­ro­vať a oceniť štu­den­tov  podnikajúcich už po­čas školy a uká­zať ši­ro­kej ve­rej­nosti , že je možné zvlád­nuť bu­do­vať svoju firmu už po­čas SŠ a VŠ a zís­ka­vať nové ve­do­mosti a zruč­nosti štú­diom na SŠ a VŠ. Pro­jekt je sú­čas­ťou ce­lo­sve­to­vej sú­ťaže „Glo­bal Stu­dent En­trep­re­neur Awards“, na ktorú pôjde Slovensko reprezentovať jeden z finalistov.

Spomedzi prihlásených slovenských študentov vybrala odborná ko­mi­sia  5 fi­na­lis­tov sú­ťaže, jedným z nich bol náš študent 3. ročníka košickej Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave Ján ŠIROKÝ so svojou spo­loč­nosťou Fi­nan­cie.on­line SK s.r.o. a získal špeciálnu cenu Mas­ter­Card za ino­vá­cie. Pripravil aplikáciu, vďaka ktorej môže mať hocikto poruke aktuálne ponuky všetkých slovenských bánk, k tomu aj šikovné kalkulačky (úverovú, sporiacu a dôchodkovú), slovník pojmov či digitálneho finančného asistenta s umelou inteligenciou. Študentom, ktorí majú dobrú podnikateľskú myšlienku, odporúča, aby sa nebáli. „Choďte do toho,“ odkazuje všetkým študentom.

Radosť a hrdosť fakulty je o to väčšia, že o pár dní nato ocenený podnikajúci študent získal ďalšiu cenu a stal sa študentskou osobnosťou Slovenska v jednej z 12-tich kategórií, konkrétne v kategórii Ekonómia.

Študentská osobnosť Slovenska ak. r. 2017/2018 je národná súťaž mladých talentovaných ľudí. (študentov prvého, druhého alebo tretieho stupňa vysokoškolského štúdia). Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v SR, ich talent ako aj cieľavedomosť a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí. Študentské osobnosti Slovenska ak. r. 2017/2018 boli vyhlásené na slávnostnom podujatí 12. decembra 2018 za účasti osobností verejného a spoločenského života. Jednotlivé nominácie posudzovali garanti podujatia, ktorými sú špičkoví odborníci na tú-ktorú oblasť, uznávaní doma i v zahraničí, vrátane odborníkov menovaných Slovenskou rektorskou konferenciou a Slovenskou akadémiou vied.

Viac:
TA3, STARTITUP, Pravda, JCI, EUBA

Ján Široký a jeho úspechy

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?