25. fakultné kolo študentskej vedeckej a odbornej činnosti na PHF EU v Bratislave sa konalo dňa 4.5.2021 opäť ONLINE

Opäť online aj v tomto akademickom roku študenti PHF EU prezentovali výsledky svojich zaujímavých tém, predviedli svoje vedomosti, schopnosti a tvorivosť na konferencii študentskej vedeckej a odbornej činnosti. Májového fakultného kola ŠVOČ sa zúčastnilo 7 študentov a porotou vybraní traja najlepší z nich získali finančné ocenenie. Najlepšie práce na prvom (Alexandra Sipská: Uplatnenie absolventov s ekonomickým zameraním na trhu práce) a druhom stupni štúdia (Bc. Stanislava Baricová: EVA ako nástroj stanovenia hodnoty podniku) sa budú uchádzať aj o umiestnenie v rámci celouniverzitného kola ŠVOČ.

Víťazom gratulujeme a do budúcna opäť vyzývame študentov, aby prezentáciou výsledkov vlastnej cieľavedomej práce preukázali svoje vedomosti, nadanie, úsilie a inovátorstvo a zúročili tým svoje študijné úsilie.

https://phf.euba.sk/veda-a-vyskum/vedeckovyskumna-cinnost/svoc

švoč25 2020 2021 a

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.