Pomocou projektu EXPERTISE sa strieborní pracovníci (Silver workers-pracovníci nad 50 rokov) môžu zdokonaliť v digitálnych zručnostiach, aby mohli spolupracovať s natívnejšími kolegami v oblasti PSM (Purchasing and Supply Management) a vyvíjať riešenia pre aktuálne problémy.

Do digitálnej transformácie musia byť zapojení všetci zamestnanci a osobitná pozornosť sa musí venovať strieborným pracovníkom, ktorí majú často sťažený prístup k digitálnym riešeniam.  Kvôli cenným skúsenostiam, ktoré mladí odborníci často nestihli nadobudnúť, ako aj kvôli prítomným demografickým zmenám vyznačujúcim sa nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov si podniky a spoločnosť nemôžu dovoliť stratiť takýchto pracovníkov kvôli novým úlohám, ktoré vznikajú pri digitalizácií PSM. 

Existuje množstvo možností tréningu zamestnancov, ale žiadna neposkytuje individuálne odporúčania na základe transparentne vypracovaného nástroja na meranie zručností v oblasti PSM. Nástroj na meranie zručností v rámci projektu EXPERTISE by mal byť do veľkej miery prispôsobený individuálnym nedostatkom v zručnostiach a zároveň by vzdelávacie materiály mali byť prispôsobené potrebám strieborných pracovníkov. Ponukou flexibilných možností odborného vzdelávania a prípravy (nie rovnaká odborná príprava pre všetkých, ale každý používateľ dostane individuálny balík učebných materiálov - výber je založený na výsledkoch nástroja na meranie zručností) sa zefektívňuje proces vzdelávania strieborných pracovníkov.

EXPERTISE sa snaží zvýšiť zamestnateľnosť jednotlivých zamestnancov v rámci transformácie priemyslu 4.0 a zároveň konkurencieschopnosť zamestnávateľov. Napokon projekt podporuje rozvoj kompetencií nákupcov na rôznych regionálnych trhoch práce v rámci EÚ.

Kľúčové ciele:

  • Zvýšiť kvalifikáciu strieborných pracovníkov v PSM tak, aby mohli úspešne pôsobiť v digitalizovanom prostredí.
  • Vyvinúť nástroje a procesy pre individuálnu analýzu zručností strieborných pracovníkov v PSM, ktorá venuje pozornosť výzvam digitalizácie, pokiaľ ide o pracovné metódy, technológie a úlohy.
  • Vytvoriť a sprístupniť vzdelávacie materiály prispôsobené potrebám strieborných pracovníkov na rozvoj digitálnych zručností v PSM.
  • Vytvoriť kvalifikačný program prispôsobený každému jednotlivému používateľovi, aby sa zlepšovali len skutočne relevantné zručnosti 
  • Rozšíriť nástroj na meranie zručností a vzdelávacie materiály v celej Európe tak aby ich poznali mnohí priemyselní partneri a využívali ich na primeranú prípravu svojich strieborných pracovníkov v PSM na prácu v digitalizovanom prostredí. 

 Viac informácií o projekte nájdete na:

https://expertise.lfo.tu-dortmund.de/

https://www.linkedin.com/company/expertise-erasmus-project/?viewAsMember=true

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.