V intenciách výzvy Rady vysokých škôl Slovenskej republiky zo dňa 16.10.2020 na zaujatie stanoviska k Národnému integrovanému reformnému plánu „Moderné a úspešné Slovensko“, sa k tomuto zásadnému dokumentu, predstavenému Ministerstvom financií Slovenskej republiky, vyjadruje aj Akademický senát Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach (ďalej len „Akademický senát PHF EU“).

Dekan Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach oznamuje, že dňa

10.11.2020

  v miestnosti A17 / v rámci MS Teams
na Podnikovohospodárskej fakulte
Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, Tajovského 13, Košice,
sa uskutočnia
tieto verejné habilitačné prednášky a obhajoby habilitačných prác: