PRIVIDIOVÁ, Eva, PhDr.
Teaching activities:

Courses

  • English Language
  • German Language
Publications:

BCI PRIVIDIOVÁ, E. - BRIČOVÁ, Z. 2010. Príručka obchodnej angličtiny pre študentov externého štúdia. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 101 s. ISBN 978-80-225-3019-4.

BCI PRIVIDIOVÁ, E. 2012. Business Correspondence, 2. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 119 s. ISBN 978-80-225-3488-8.

ADF VEŠKRNOVÁ, A. - PRIVIDIOVÁ, E. 2013. K metódam cudzojazyčného vzdelávania. In Podniková revue. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2013. ISSN 1335-9746, 2013, roč. 12, č. 28, s. 56-62.

AFC PRIVIDIOVÁ, E. - PRIVIDI, D. 2011. Zvyšovanie kvality stratégie pri učení cudzích jazykov. In Пидвищения якости освити в университетах. Improving the Quality of Education at universities. Materials of the International Scientific Conference Uzhorod (Ukraine) - Košice (Slovak republic), March 25-27, 2011. Special edition of the collection of scientific papers Geopolitics of Ukraine: History and contemporaneity. Uzhgorod. ISSN 2078-1431, 2011, č. 6, s. 389-395.

AFH PRIVIDIOVÁ, E. 2013. Využitie anglického jazyka v ekonomických vedách. In Zborník príspevkov zo IV. medzinárodnej vedeckej konferencie Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód IV. Košice : KHIaM PHF EU, 2013, s. 166-167. ISBN 978-80-225-3612-7.

Scientific research activity:

Projects

  • projekt VEGA č. 1/2572/05 Štrukturálna politika Slovenskej republiky po vstupe do Európskej únie. Doba riešenia: 2005 - 2006. Vedúca projektu: doc. Ing. Mária Farkašovská, CSc. (spoluriešiteľ)
  • projekt VEGA č. 1/0656/08 Implementácia medzinárodných účtovných štandardov a jej dopad na daň z príjmov. Doba riešenia: 2008 - 2010. Vedúca projektu: Ing. Viera Zoričáková, PhD. (spoluriešiteľ)
  • projekt INTEREG Rozvoj poľnohospodárskeho a bioenergetického e-odborného systému poradenstva na maďarsko-slovenskom pohraničí. Doba riešenia: 2010 - 2011. Zodpovedný riešiteľ: Károly Róbert Főiskola, na PHF: doc. Ing. Matej Polák, CSc. (spoluriešiteľ)
Additional information:
  • registred translator on the list of the Ministry of Justice, Department of Slovak language - English - German
  • cooperation with the Union of Interpreters and Translators in Slovakia