ANDREJOVSKÝ, Pavol, Dipl. Ing., PhD.

107005 - Department of Commercial Entrepreneurship

Assistant Professor
Room T11/14
Email
Phone +421557223253
Teaching activities:

Courses

 • Green marketing
 • Payment transaction
 • Economy of Environment
 • World Economics
 • Final thesis seminar 1

In past:

 • Introduction to Business Analysis
 • Sustainability of Natural Resources
Publications:

ADC   OLÁH, Judit - HAJDUOVÁ, Zuzana - LACKO, Roman - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Quality of Life Regional Differences: Case of Self-Governing Regions of Slovakia. In Sustainability : [International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability]. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12, no. 7, pp. [1-13] online. (2020 - Current Contents). KEGA 026 EU-4/2018, VEGA 1/0240/20.

ADC Martin BOSÁK, Zuzana HAJDUOVÁ, Milan MAJERNÍK, Pavol ANDREJOVSKÝ. Experimental-energy combustion of biomass combined with coal in thermal power plants, In Polish journal of environmental studies. - Olsztyn : [s.n.], 2015. - ISSN 1230-1485. - Vol. 24, no. 4 (2015), pp. 1517-1523.

AAA HAJDUOVÁ, Zuzana - BOSÁK, Martin - LACKO, Roman - ANDREJOVSKÝ, Pavol - KHAYRULLINA, Marina - GOREVAYA, Evgenia - SHCHERBAKOVÁ, Natalia. Sustainable development in conditions of Slovakia and Russia. Reviewers: Ondrej Hronec ... [et al.]. 1st ed. Brussels : EuroScientia, 2016. 244 s. [11,60 AH]. ISBN 978-90-822990-4-5.

AAB MAJERNÍK, Milan - ANDREJOVSKÝ, Pavol - DANESHJO, Naqibullah - SANČIOVÁ, Gabriela. Environmentálna podniková ekonomika. Recenzenti: Vojtech Dirner, Juraj Ladomerský, Peter Adamišin. 1. vyd. Košice : Typopress, 2017. 249 s. [12,52 AH]. VEGA 1/0936/15, VEGA 1/0251/17. ISBN 978-80-8129-080-0.

ADE Zuzana Hajduová, Pavol Andrejovský, Stela Beslerová. Development of quality of life economic indicators with regard to the environment . Spôsob prístupu: ftp://193.87.31.84/0192376/1-s2.0-S1877042813055596-main.pdf. - Popis urobený: 18.9.2014.In Procedia [elektronický zdroj] : social and behavioral sciences. - Oxford : Elsevier, 2014. - ISSN 1877-0428. - Vol. 110 (January 2014), p. 747-754 online.

Scientific research activity:

Research area

 • environmental economy
 • quality of life
 • sustainable development
 • renewable sources
 • education

 

Projects

 • VEGA 1/0936/15 Ekonomicko-environmentálna štúdia a experimentálne overenie možností rekultivácie odkaliska troskopopolovej zmesi v SE – EVO Vojany
 • VEGA 1/0339/10 Ekonomický rast a jeho limitujúce faktory - návrh nových ekonomických cieľov a indikátorov kvality života potrebných pre vytvorenie všeobecne platnej, novej metodiky hodnotenia kvality života a trvalo udržateľného rozvoja na území Slovenskej republiky
 • VEGA 1/3464/06 Monitoring ovzdušia a pôd a jeho využitie pre usporiadanie poľnohospodárskej výroby v imisnej oblasti EVO Vojany
 • APVV-20- 060805 Identifikácia zmien zložiek prostredia problémových oblastí východného Slovenska
 • SEE/A/037/2.4/X ENER SUPPLY "Energy Efficiency and Renewables - Supporting Policies in Local level for Energy" Energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie – Podpora regionálnych energetických politík. Akronym: ENER-SUPPLY.
Additional information:

Membership in committees a boards

 • member of the Scientific Board of EUBA FBE
 • chairman of Editional Board of EUBA FBE
 • chariman of Disciplinary Commitee of EUBA FBE for students
 • member of work group for preparation of interantional acreditation of EUBA
 • member of acreditation committee of EUBA
 • member of committee for evaluation and sustainable development of EUBA FBE
 • member of education and editional committe of EUBA

 

Specific professional competences

 • 2001-2002 graduatated of course of university education 
 • 2010 - manager of quality of EUBA FBE
 • chairman of the Audit Committee of LO SFU Stropkov

 

Certificates

 • certificate of graduation of training internal auditors of quality management system according to EN ISO 9001:2008, validity 11/03/2010 -11/03/2013
 • certificate of graduation of training Writing of selfevaluation report according to model CAF 2006 SOSMT
 • certificate of graduation of training of internal auditors of quality management system according to EN ISO 9001: 2009, valid from 11.13.2014 -13.11.2017