Loading...

Vážení kolegovia,

 
v súčasnosti je otvorená výzva na predkladanie prihlášok na mobilitu Erasmus+ pedagogických a nepedagogických zamestnancov na ak. rok 2019/2020 (mobilitu je možné absolvovať v období november 2019 – október 2020).
 
Termín na podanie prihlášky v on-line aplikácii StudyAbroad je 24. októbra 2019.
 
Vytlačenú a podpísanú prihlášku s vyznačením druhu mobility ("výučba 7 dní", "školenie 7 dní", "zručnosti 7 dní" alebo "školenie 12 dní") v pravom hornom rohu prvej strany prihlášky (2x) spolu s podpísanými ostatnými dokumentmi (1x) doručte Ing. Hudákovi prostrednícvom podateľne najneskôr do piatka 25. októbra 2019 do 12:00 hod.
 
Vzhľadom na finančné prostriedky pridelené Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) je možné za Podnikovohospodársku fakultu nominovať:
  • 6 pedagogických zamestnancov na mobilitu za účelom výučby s dĺžkou trvania 7dní/1 mobilita vrátane cesty;
  • 1 pedagogického alebo nepedagogického zamestnanca na mobilitu za účelom školenia s dĺžkou trvania 7 dní vrátane cesty;
  • 1 pedagogického zamestnanca na mobilitu za účelom školenia, ktorej predmetom bude školenie v pedagogických zručnostiach a zručnostiach tvorby študijných programov s dĺžkou trvania 7 dní vrátane cesty;
  • 1 pedagogického zamestnanca na mobilitu za účelom školenia s dĺžkou trvania 12 dní vrátane cesty;
  • a neobmedzený počet náhradníkov.

Všetci záujemci o mobilitu za účelom výučby a školenia (pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci) sú zároveň povinní v prihláške k výberovému konaniu uviesť aj prijímajúcu inštitúciu a minimálne jednu jej alternatívu, na ktorej plánujú absolvovať mobilitu (ktoré neskôr nebude možné zmeniť!). Prijímajúca inštitúcia musí byť jednou z Erasmus+ partnerských inštitúcií EU v Bratislave. Kompletný zoznam partnerských inštitúcií je dostupný na: https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/partnerske-institucie-a-medzinarodne-organizacie#erasmus-plus. Záujemcovia si môžu vyberať inštitúcie iba v rámci EÚ.

Povinnou súčasťou prihlášky k výberovému konaniu je aj životopis a motivačný list v slovenskom a anglickom jazyku zahŕňajúci podrobný rámcový program mobility, ako aj prínos mobility pre PHF EU a EU v Bratislave. Uchádzač zároveň uvedie v motivačnom liste aj súvis danej mobility s jeho odborným zameraním na EU v Bratislave spolu s predbežným termínom realizácie mobility.

Uchádzači, ktorí budú vybraní na mobilitu za účelom výučby alebo školenia sú zároveň povinní zúčastniť sa diseminačného stretnutia na EU v Bratislave po absolvovaní mobility.

Všetci záujemcovia, ktorí sa budú uchádzať o mobilitu, musia byť zaregistrovaní v on-line aplikácii Study Abroad https://www.studyabroad.sk/ a mať vytvorenú prihlášku na učiteľskú alebo zamestnaneckú mobilitu 2019/2020 (resp. viac prihlášok, ak sa hlásia na rôzne druhy mobilít).

Výberová komisia menovaná dekanom PHF EU po termíne na odovzdanie prihlášok zhodnotí predložené materiály a zostaví nominačnú listinu za PHF EU najneskôr do 30. októbra 2019. Nekompletné prihlášky, ako aj prihlášky bez podrobného rámcového programu, bez prínosu mobility pre PHF EU a pre EU v Bratislave, ako aj bez súvisu s odborným zameraním učiteľa / zamestnanca, nebudú akceptované.

 

 

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Stay informed about current events at the faculty?