Fulbright Slovak Student Program and Fulbright Slovak Scholar Program are mobility programs designed for citizens of the Slovak Republic, therefore all necessary information are provided in Slovak language.

 

Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium

(Fulbright Slovak Student Program)

Štipendium umožňuje šesť až deväťmesačný výskumný (Visiting Student Researcher) alebo študijný pobyt (Master's Degree Study) na univerzite alebo inej inštitúcii v USA v rámci vyhláseného školského roku.

Štipendium je určené pre všetky vedecké disciplíny s výnimkou klinickej medicíny a programov MBA a LL.M.

Uzávierka termínu podávania prihlášok na školský rok 2022 - 2023 je 30. júna 2021.

Všeobecné podmienky pre kandidátov sú:

 • ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie na magisterskej úrovni (resp. inžinierskej);
 • výborné študijné výsledky;
 • výborná znalosť anglického jazyka (jazykový test TOEFL - skóre 95 / IELTS - skóre 7,5);
 • prednosť majú uchádzači bez súvislej akademickej alebo pracovnej skúsenosti v USA;
 • slovenské štátne občianstvo a trvalý pobyt v Slovenskej republike.

Komisia hľadá uchádzačky a uchádzačov, ktorí svojimi akademickými či osobnými záujmami dokážu prispieť k naplneniu mandátu Komisie - zvyšovať porozumenie medzi občanmi SR a občanmi USA.  V tomto zmysle sú v priebehu výberových konaní hodnotené nielen akademické výsledky, ale aj skúsenosti v pracovnom živote a sociálna angažovanosť.

Štipendium pokrýva mesačné životné náklady, základné zdravotné poistenie a spiatočnú letenku. Štipendium tiež zahŕňa aj úhradu školného, resp. školských poplatkov do výšky 19 000.- USD priamo hosťovskej inštitúcii (napr. registračné poplatky, poplatky za doklady vystavené hosťovskou inštitúciou, požadované študentské aktivity, vybavenie univerzitných pracovísk, počítačový účet, zdravotnícke služby, univerzitné zdravotné poistenie a pod). V prípade záujmu o študijný pobyt (Master's study) musí uchádzač zdokladovať dostatok finančných prostriedkov na pokrytie školného na celú dĺžku štúdia, ktoré prevyšujú sumu 19 000.- USD (hradenú štipendiom). Komisia nezabezpečuje ubytovanie v USA, ale štipendista je schopný si ho finančne pokryť zo štipendia.

Všetky kritériá, online prihášku ako aj podrobné inštrukcie nájdete online.

 

Granty pre vysokoškolských pedagógov, výskumných pracovníkov a odborníkov z praxe

Fulbright Slovak Scholar Program ponúka pre vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a skúsených odborníkov z praxe príležitosť realizovať vedecký výskum alebo prednášať na vysokej škole alebo výskumnej inštitúcii v USA. Pobyt, ktorého cieľom je výskum alebo prednášanie, môže byť v trvaní 3 až 6 mesiacov. Prihlášky je možné podávať vo všetkých študijných a vedeckých odboroch okrem projektov v odboroch, kde sa vyžaduje priamy kontakt s pacientmi (klinická medicína).

Požiadavky na uchádzačov

 • Štátne občianstvo Slovenskej republiky
 • Ukončený tretí stupeň vysokoškolského štúdia (PhD.) alebo podobná úroveň pre uchádzačov z akademického prostredia, alebo rozsiahle odborné skúsenosti pre uchádzačov mimo akademického prostredia
 • Vynikajúce akademické, odborné alebo umelecké výsledky alebo iné dosiahnuté výsledky, ktoré uchádzača kvalifikujú na realizáciu navrhovaného projektu v USA
 • Odborná znalosť anglického jazyka zodpovedajúca navrhovanému projektu

Kritériá ovplyvňujúce výber

 • Prednosť majú uchádzači bez predchádzajúcej rozsiahlej skúsenosti v Spojených štátoch
 • Prednosť majú uchádzači s väzbami na inštitúciu vyššieho vzdelávania alebo výskumnú inštitúciu na Slovensku a s trvalým pobytom na Slovensku
 • Zdôvodnenie nutnosti realizácie výskumného projektu alebo prednáškovej činnosti v Spojených štátoch
 • Vysoká úroveň odborných znalostí a zručností v oblasti vedenia ľudí
 • Adaptabilita a osobnostné predpoklady uchádzačov, ktorými dokážu prispieť k vytváraniu komplexného a pravdivého obrazu o kultúre a spoločnosti svojej krajiny
 • Vôľa vrátiť sa na Slovensko, ďalej rozvíjať zručnosti získané v Spojených štátoch a podeliť sa o vedomosti na domovskej inštitúcii a v spoločnosti

Uzávierka termínu na podanie prihlášky na akademický rok 2022/2023 je 14. októbra 2021.

Všetky kritériá, online prihášku ako aj podrobné inštrukcie nájdete online.

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.