Štipendiá

Štipendijné predpisy

Vyhláška o priznávaní sociálneho štipendia

Štipendijný poriadok EU

Dokumenty, smernice, výročné správy a predpisy EU v Bratislave - odkaz na univerzitnú stránku venujúcu sa tejto oblasti

 

Sociálne štipendium

Nárok na priznanie sociálneho štipendia

Požadované prílohy

Spoločne posudzované osoby

Ročné zúčtovanie

Daňové priznanie

Finančné náhrady

Žiadosť o prehodnotenie sociálneho štipendia

Potvrdenie o nemocenských dávkach

 

Motivačné štipendium

Žiadosť o motivačné štipendium

Štipendiá všeobecne - Odkaz na univerzitnú stránku venujúcu sa tejto oblasti

 

Školné a poplatky

Poplatky a interné smernice o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Poplatky  a interné smernice spojené so štúdiom na EU v Bratislave, vrátane PHF so sídlom v Košiciach

 

Žiadosť o úpravu školného

Žiadosť (.pdf) - aktualizované 17.08.2016

Žiadosť (.zip) - aktualizované 17.08.2016