Predseda Disciplinárnej komisie PHF EU

doc. Ing. Jozefína HVASTOVÁ, PhD. – prodekanka pre vzdelávanie

 

Členovia Disciplinárnej komisie PHF EU

Ing. Matej HUDÁK, PhD. - prodekan pre medzinárodné vzťahy a informatizáciu

Matúš MARŠALA - FRP, DŠ Košice

Tamara JOŠČÁKOVÁ - OP, DŠ Košice

 

Študijné predpisy