Dr. h. c. prof. RNDr. Michal TKÁČ, CSc. – dekan fakulty

Mgr. Miriam MITROVÁ, MBA – tajomníčka fakulty

 

doc. Ing. Emília DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, PhD. – prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium, štatutárny zástupca dekana

doc. Ing. Jozefína HVASTOVÁ, PhD. – prodekanka pre vzdelávanie

Ing. Matej HUDÁK, PhD. – prodekan pre medzinárodné vzťahy a informatizáciu

Ing. Radoslav POTOMA, PhD., MBA – prodekan pre rozvoj fakulty a styk s verejnosťou

doc. Ing. Barbora GONTKOVIČOVÁ, PhD. – prodekanka pre manažovanie akademických projektov

 

prof. Ing. Bohuslava MIHALČOVÁ, PhD., PhD., EUR ING. – vedúca katedry ekonómie a manažmentu

doc. Ing. Silvia MEGYESIOVÁ, PhD. – vedúca katedry kvantitatívnych metód

doc. Ing. Jana SIMONIDESOVÁ, PhD. – vedúca katedry finančného riadenia podniku

Ing. Katarína PETROVČIKOVÁ, PhD. – vedúca katedry obchodného podnikania

Ing. Cyril ZÁVADSKÝ, PhD. –  manažér informačno-komunikačných technológií

doc. Ing. Michal TKÁČ, PhD., MBA – manažér pre projekty

Ing. Lenka KUHNOVÁ, PhD., MBA – manažérka pre marketing a styk s verejnosťou

Ing. Martin BOSÁK, PhD., prof. h. c., Ing.Paed.IGIP –  manažér telesnej výchovy a športu

 

doc. Ing. Cecília OLEXOVÁ, PhD. – zástupca odborovej organizácie
Tamara JOŠČÁKOVÁ – zástupca študentov