Interní členovia vedeckej rady


   1. Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.

   2. prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. & PhD., EUR. ING

   3. prof. Ing. Vanda Lieskovská, PhD.

   4. doc. Ing. Emília Duľová Spišáková, PhD.

   5. doc. Ing. Jozefína Hvastová, PhD.

   6. doc. Ing. Barbora Gontkovičová, PhD.

   7. doc. Ing. Silvia Megyesiová, PhD.

   8. doc. Ing. Cecília Olexová, PhD.

   9. doc. Ing. Michal Tkáč, PhD., MBA

   10. doc. PhDr. Ing. Robert Verner, PhD., MBA

   11. doc. Ing. Erik Weiss, PhD.

   12. doc. Ing. Roland Weiss, PhD.

   13. doc. Ing. Jozef Zuzik, PhD.

   14. doc. Ing. Jana Simonidesová, PhD.

   15. doc. JUDr. Ing. Aneta Bobenič Hintošová, PhD.

   16. doc. Ing. Martin Mizla, PhD.

 

Externí členovia vedeckej rady

 

   1. prof. Ing. Hana Staňková, Ph.D. – dekanka Hornicko geologická fakulta, VŠB, Technická univerzita Ostrava

   2. prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD. -  lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene

   3. prof. Ing. Peter Mesároš, PhD. – rektor Technická univerzita v Košiciach

   4. prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA – Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, technická univerzita v Košiciach

   5. prof. Ing. Peter Doucek, CSc. – prodekan pre tvorivú činnosť a zahraničné vzťahy, Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Prahe

   6. Dr. h. c. prof. Ing. Pawel Czarnecki, PhD., MBA, DBA, LL.M, MPH – rektor, Collegium HUmanum, Varšavská univerzita manažmentu

   7. doc. Ing. Radoslav Delina, PhD. – Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach

 

Dokumenty vedeckej rady

Rokovací poriadok Vedeckej rady PHF EU v Košiciach