Interní členovia vedeckej rady

 1. Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc. – predseda VR PHF EU, dekan PHF EU

 2. doc. Ing. Emília Duľová Spišáková, PhD. – prodekanka pre VaDŠ

 3. doc. Ing. Jozefína Hvastová, PhD. – prodekanka pre vzdelávanie
 4. Ing. Matej Hudák, PhD. – prodekan pre medzinárodné vzťahy a informatizáciu

 5. doc. Ing. Jana Simonidesová, PhD. – predseda AS PHF EU

 6. prof. Ing. Vanda Lieskovská, PhD.

 7. prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD., PhD.

 8. prof. Ing. Michal Pružinský, CSc.

 9. doc. Ing. Michal Tkáč, PhD.

 10. doc. Ing. Silvia Megyesiová, PhD.

 11. doc. Ing. Eva Manová, PhD.

 12. doc. Ing. Martin Mizla, PhD.

 

Externí členovia vedeckej rady

 1. Dr. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M – Viceprezident Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu SR

 2. doc. Ing. Radoslav Delina, PhD. – Ekonomická fakulta, TUKE

 3. prof. Ing. Gabriel Weiss, CSc. – Fakulta baníctva ekológie, a geotechnológií, TUKE

 4. prof. Ing. Petr Doucek, CSc. – Fakulta informatiky a štatistiky, VŠE Praha

 5. prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. – Lekárska fakulta, UPJŠ Košice

 6. Full prof. Ing. Pawel Czarnecki, PhD. MBA, LL.M, MPH, Dr h.c. - COLLEGIUM HUMANUM Varšavská univerzita manažmentu, Varšava

 

Dokumenty vedeckej rady

Rokovací poriadok Vedeckej rady PHF EU v Košiciach