Interní členovia vedeckej rady

 1. Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc. – predseda VR PHF EU, dekan PHF EU

 2. doc. Ing. Emília Duľová Spišáková, PhD. – prodekanka pre VaDŠ

 3. Ing. Petra Szaryszová, PhD. – prodekanka pre vzdelávanie

 4. Ing. Matej Hudák, PhD. – prodekan pre medzinárodné vzťahy a informatizáciu

 5. Ing. Slavomíra Stašková, PhD. – prodekanka pre rozvoj fakulty, projekty  a styk s verejnosťou

 6. doc. Ing. Jana Simonidesová, PhD. – predseda AS PHF EU

 7. prof. Ing. Vanda Lieskovská, PhD.

 8. prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD., PhD.

 9. prof. Ing. Michal Pružinský, CSc.

 10. doc. Ing. Michal Tkáč, PhD.

 11. doc. Ing. Silvia Megyesiová, PhD.

 12. doc. Ing. Eva Manová, PhD.

 13. doc. Ing. Martin Mizla, PhD.

 

Externí členovia vedeckej rady

 1. Dr. h. c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M – dekan, Letecká fakulta TUKE

 2. doc. Ing. Radoslav Delina, PhD. – Ekonomická fakulta, TUKE

 3. prof. Ing. Gabriel Weiss, CSc. – prorektor pre vedu a výskum, TUKE

 4. prof. Ing. Petr Doucek, PhD. – prodekan Fakulty informatiky a štatistiky, VŠE Praha

 5. prof. Ing. Gustav Kasanický, CSc. – Ústav súdneho inžinierstva, Žilinská univerzita

 6. prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD. – Lekárska fakulta, UPJŠ Košice