Načítavam stránku...

Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach (ďalej PHF EU) vznikla v roku 1992 ako piata fakulta univerzity. Jej vzniku predchádzalo dlhé obdobie vývoja vysokoškolského ekonomického vzdelávania v Košiciach.

Vysoká škola hospodárskych vied v Bratislave založila v roku 1952 konzultačné stredisko pre štúdium popri zamestnaní v Košiciach. Výučba študentov študujúcich popri zamestnaní sa začala od akademického roka 1952/1953. Výchovu prvých ekonómov v Košiciach zabezpečovali predovšetkým skúsení učitelia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. Významným medzníkom pri vzniku fakulty bolo v roku 1968 založenie Pobočky Vysokej školy ekonomickej v Bratislave so sídlom v Košiciach, ktorá počnúc akademickým rokom 1969/1970 začala výučbu študentov na dennej forme štúdia.

Najväčším historickým medzníkom v rozvoji vysokoškolského ekonomického vzdelávania v Košiciach bol rok 1992. V rámci transformácie Vysokej školy ekonomickej v Bratislave na Ekonomickú univerzitu v Bratislave v júli 1992 bola 31. augusta 1992 zriadená Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. O jej založenie sa zaslúžili najmä vtedajší rektor EU v Bratislave prof. Ing. Mikuláš Sedlák, CSc., predseda Akademického senátu EU v Bratislave prof. Ing. Ladislav Unčovský, DrSc., prorektor EU v Bratislave doc. Ing. Milan Ugron, CSc., a vedúci Detašovaného pracoviska Fakulty riadenia EU v Bratislave so sídlom v Košiciach Ing. Juraj Neufeld.

Rozvoj vzniknutej PHF EU v Košiciach vyžadoval riešenie najmä obsahového zamerania vysokoškolského štúdia, priestorových problémov a ubytovania študentov. Hlavnou úlohou fakulty bolo pripravovať vysokoškolsky vzdelaných ekonómov pre podnikovú sféru v študijnom odbore podnikovohospodárske náuky, ktorý bol otvorený v školskom roku 1990/1991.

V súčasnosti PHF EU zabezpečuje prípravu vysokoškolsky vzdelaných ekonómov a manažérov na všetkých troch stupňoch štúdia v dennej a externej forme štúdia. Príprava absolventov fakulty sa uskutočňuje na materskom pracovisku v Košiciach a od roku 1994 aj na pedagogickom pracovisku fakulty v Michalovciach. PHF EU má na prvom stupni štúdia akreditovaný študijný odbor ekonomika a manažment podniku so študijným  programom  ekonomika a manažment podniku a študijný odbor obchodné podnikanie so študijným programom obchodné podnikanie. Na druhom stupni štúdia má fakulta akreditovaný študijný odbor ekonomika a manažment podniku so študijným programom finančné riadenie podniku.

Fakulta v spolupráci s vtedajším vedením EU v Bratislave zabezpečila v roku 2005 pre študentov fakulty vlastný Študentský domov na Bellovej ulici, čím sa fakulte podarilo vyriešiť dlhodobý problém ubytovania svojich študentov trvajúci 20 rokov (pôvodný Študentský domov na Podhradovej ulici a náhradný Študentský domov na Bellovej ulici boli v roku 1985 rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky pridelené iným univerzitám).

Na významných úspechoch fakulty od jej vzniku až doteraz mali a majú veľkú zásluhu najmä bývalí rektori EU v Bratislave prof. Ing. Ján Petrenka, CSc., prof. Ing. Mikuláš Sedlák, CSc., prof. Ing. Juraj Stern, CSc., prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. a súčasný rektor prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., ako aj bývalí dekani fakulty doc. RNDr. Viliam Chvál, CSc., prof. Ing. Ján Korčmároš, CSc., doc. Ing. Štefan Čarnický, PhD., Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc. a súčasný dekan doc. RNDr. Zuzana Hajduová, PhD.

PHF EU má od roku 2008 zavedený systém manažérstva kvality na báze ISO noriem 900X. Fakulta má vypracovanú politiku kvality, ktorá obsahuje základné smery v oblasti uspokojovania potrieb a očakávaní zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán a zároveň aj záväzok trvalého zlepšo vania Systému riadenia kvality. Ciele kvality za PHF EU boli rozpracované na katedry a za jednotlivé  oblasti  činností  hlavných  procesov.  Riadenie  procesu  vzdelávania  prebieha  v súlade s Organizačnou smernicou Vzdelávanie OS/PHFEU/H1/01. Systém riadenia kvality bol zavedený do praxe a funguje v súlade s platnou dokumentáciou, v súčasnosti podľa STN EN ISO 9001:2009.

Fakulta získala v rokoch 2008 a 2010 ocenenie Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu, ktoré každoročne udeľuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo. Toto ocenenie fakulta získala  na  základe  vyhodnotenia  súťaže  Národná  cena  Slovenskej  republiky  za  kvalitu  2008 v kategórii C3 – iné organizácie verejného sektora a v roku 2010 „Ocenený finalista v kategórii C3“, do ktorej sa zapojila. Ocenenie spoločne osobne prevzali dňa 3. novembra 2008 a dňa 8. novembra 2010 z rúk prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča rektor EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., a dekan PHF EU Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc. Ocenenie predstavuje pre fakultu uznanie a potvrdenie správnosti jej smerovania v oblasti zlepšovania výkonnosti a kvality, ale je aj záväzkom pre neustále zlepšovanie systému kvality vo všetkých jej procesoch.

Jedným z dlhodobých problémov ďalšieho rozvoja fakulty sú nedostatočné priestory fakulty. Pod vedením Dr. h. c. prof. RNDr. Michala Tkáča, CSc., sa preto hľadal spôsob, ako získať priestory. Jedinou schodnou cestou bolo spracovať projekt a získať prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ. Získané prostriedky na projekty Výstavba a zabezpečenie vnútorného vybavenia vzdelávacích priestorov PHF EU v Košiciach a Rekonštrukcia a modernizácia priestorov PHF EU, obstarávanie IKT, vybavenia a laboratórno-technologického zariadenia boli schválené v rámci operačného programu Výskum a vývoj a sú spolufinancované Európskym fondom regionálneho rozvoja. Dňa 29. júna 2009 bol vo vnútorných priestoroch fakulty slávnostne položený základný kameň výstavby vzdelávacích priestorov PHF EU. Na slávnostnom akte položenia základného kameňa sa zúčastnil aj predseda Národnej rady SR Mgr. Pavol Paška. Výstavba uvedených vzdelávacích priestorov je významným krokom na zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu a definitívnym riešením dlhodobo nepostačujúcich priestorov fakulty. Slávnostné otvorenie nových a moderných vzdelávacích priestorov sa uskutočnilo 6. mája 2011. Od akademického roku 2011/2012 teda výučba v Košiciach pokračuje už len v týchto priestoroch.

Na základe doterajších výsledkov v pedagogickej, vedeckovýskumnej a publikačnej oblasti, ako aj v oblasti zahraničných vzťahov a spolupráce s hospodárskou praxou sa Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach stala vo východoslovenskom regióne najvýznamnejším centrom v oblasti výchovy ekonómov a manažérov pre potreby podnikov, firiem a inštitúcií.

FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?