Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach (ďalej PHF EU) vznikla v roku 1992 ako piata fakulta univerzity. Jej vzniku predchádzalo dlhé obdobie vývoja vysokoškolského ekonomického vzdelávania v Košiciach.

Vysoká škola hospodárskych vied v Bratislave založila v roku 1952 konzultačné stredisko pre štúdium popri zamestnaní v Košiciach. Výučba študentov študujúcich popri zamestnaní sa začala od akademického roka 1952/1953. Výchovu prvých ekonómov v Košiciach zabezpečovali predovšetkým skúsení učitelia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. Významným medzníkom pri vzniku fakulty bolo v roku 1968 založenie Pobočky Vysokej školy ekonomickej v Bratislave so sídlom v Košiciach, ktorá počnúc akademickým rokom 1969/1970 začala výučbu študentov na dennej forme štúdia.

Najväčším historickým medzníkom v rozvoji vysokoškolského ekonomického vzdelávania v Košiciach bol rok 1992. V rámci transformácie Vysokej školy ekonomickej v Bratislave na Ekonomickú univerzitu v Bratislave v júli 1992 bola 31. augusta 1992 zriadená Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. O jej založenie sa zaslúžili najmä vtedajší rektor EU v Bratislave prof. Ing. Mikuláš Sedlák, CSc., predseda Akademického senátu EU v Bratislave prof. Ing. Ladislav Unčovský, DrSc., prorektor EU v Bratislave doc. Ing. Milan Ugron, CSc., a vedúci Detašovaného pracoviska Fakulty riadenia EU v Bratislave so sídlom v Košiciach Ing. Juraj Neufeld.

Rozvoj vzniknutej PHF EU v Košiciach vyžadoval riešenie najmä obsahového zamerania vysokoškolského štúdia, priestorových problémov a ubytovania študentov. Hlavnou úlohou fakulty bolo pripravovať vysokoškolsky vzdelaných ekonómov pre podnikovú sféru v študijnom odbore podnikovohospodárske náuky, ktorý bol otvorený v školskom roku 1990/1991.

V súčasnosti PHF EU zabezpečuje prípravu vysokoškolsky vzdelaných ekonómov a manažérov na všetkých troch stupňoch štúdia v dennej a externej forme štúdia. Príprava absolventov fakulty sa uskutočňuje na materskom pracovisku v Košiciach a od roku 1994 aj na pedagogickom pracovisku fakulty v Michalovciach. PHF EU má na prvom stupni štúdia akreditovaný študijný odbor Ekonomika a manažment podniku so študijným  programom Ekonomika a manažment podniku a študijný odbor Obchodné podnikanie so študijným programom Obchodné podnikanie. Na druhom stupni štúdia má fakulta akreditovaný študijný odbor Ekonomika a manažment podniku so študijným programom Finančné riadenie podniku.

Fakulta v spolupráci s vtedajším vedením EU v Bratislave zabezpečila v roku 2005 pre študentov fakulty vlastný Študentský domov na Bellovej ulici, čím sa fakulte podarilo vyriešiť dlhodobý problém ubytovania svojich študentov trvajúci 20 rokov (pôvodný Študentský domov na Podhradovej ulici a náhradný Študentský domov na Bellovej ulici boli v roku 1985 rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky pridelené iným univerzitám).

Na významných úspechoch fakulty od jej vzniku až doteraz mali a majú veľkú zásluhu najmä bývalí rektori EU v Bratislave prof. Ing. Ján Petrenka, CSc., prof. Ing. Mikuláš Sedlák, CSc., prof. Ing. Juraj Stern, CSc., prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. a súčasný rektor prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., ako aj bývalí dekani fakulty doc. RNDr. Viliam Chvál, CSc., prof. Ing. Ján Korčmároš, CSc., doc. Ing. Štefan Čarnický, PhD., Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc., doc. RNDr. Zuzana Hajduová, PhD. a najmä súčasný dekan Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.

Fakulta získala v rokoch 2008 a 2010 ocenenie Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu, ktoré každoročne udeľuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo. Toto ocenenie fakulta získala  na  základe  vyhodnotenia  súťaže  Národná  cena  Slovenskej  republiky  za  kvalitu  2008 v kategórii C3 – iné organizácie verejného sektora a v roku 2010 „Ocenený finalista v kategórii C3“, do ktorej sa zapojila. Ocenenie spoločne osobne prevzali dňa 3. novembra 2008 a dňa 8. novembra 2010 z rúk prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča rektor EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., a dekan PHF EU Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc. Ocenenie predstavuje pre fakultu uznanie a potvrdenie správnosti jej smerovania v oblasti zlepšovania výkonnosti a kvality, ale je aj záväzkom pre neustále zlepšovanie systému kvality vo všetkých jej procesoch.

Jedným z dlhodobých problémov ďalšieho rozvoja fakulty boli nedostatočné priestory fakulty. Pod vedením Dr. h. c. prof. RNDr. Michala Tkáča, CSc., sa preto hľadal spôsob, ako získať priestory. Jedinou schodnou cestou bolo spracovať projekt a získať prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ. Získané prostriedky na projekty Výstavba a zabezpečenie vnútorného vybavenia vzdelávacích priestorov PHF EU v Košiciach a Rekonštrukcia a modernizácia priestorov PHF EU, obstarávanie IKT, vybavenia a laboratórno-technologického zariadenia boli schválené v rámci operačného programu Výskum a vývoj a boli spolufinancované Európskym fondom regionálneho rozvoja. Dňa 29. júna 2009 bol vo vnútorných priestoroch fakulty slávnostne položený základný kameň výstavby vzdelávacích priestorov PHF EU. Na slávnostnom akte položenia základného kameňa sa zúčastnil aj predseda Národnej rady SR Mgr. Pavol Paška. Výstavba uvedených vzdelávacích priestorov bola významným krokom na zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu a definitívnym riešením dlhodobo nepostačujúcich priestorov fakulty. Slávnostné otvorenie nových a moderných vzdelávacích priestorov sa uskutočnilo 6. mája 2011. Od akademického roku 2011/2012 teda výučba v Košiciach pokračuje už len v týchto priestoroch.

Nadaným študentom je na pôde PHF venovaná osobitná pozornosť už niekoľko rokov vo forme unikátneho študijného programu HONORIS, ktorý je dostupný len pre študentov druhého stupňa štúdia. Program je svojim nastavením výnimočný v podmienkach Košického kraja, ako aj v podmienkach celej Slovenskej republiky. Program HONORIS rieši intenzívnejšie prepojenie vysokoškolského vzdelávania na prax a potreby zamestnávateľov, kde odborníci zo spoločnosti T-Systems Slovakia s.r.o. participujú na vzdelávaní študentov PHF EU v oblasti projektového manažmentu, pričom celý program je vedený v anglickom jazyku. Absolvovaním programu HONORIS budú mať študenti zabezpečený bezproblémový vstup na trh práce a získajú tak mimoriadnu konkurenčnú výhodu na trhu práce.

Úspešnosť našich študentov nielen na trhu práce potvrdzujú aj ich umiestnenia v rámci domácich, ale aj medzinárodných súťaží. V silnej konkurencii tímov zo 40 krajín celého sveta získali v roku 2016 naši študenti jedinečný úspech v podobe vynikajúceho 4. miesta vo svetovom finále medzinárodnej súťaže Global Management Challenge, ktoré sa konalo v čínskom Macau. Naši študenti sa na celosvetové finálne dostali ako reprezentanti Slovenskej republiky po víťazstve v národnom finále súťaže Global Management Challenge 2015/16, keď zvíťazili v konkurencii 8 najlepších tímov zo Slovenska, pričom celkove do súťaže sa zapojilo 24 tímov. Opätovne v roku 2017 reprezentovali Slovensko študenti PHF vo svetovom finále medzinárodnej súťaže Global Management Challenge v Dohe, Qatar, a v roku 2018 v Dubaji, Spojené arabské emiráty, keď patrili medzi 6 najlepších tímov z 22 krajín sveta.

Excelentné výkony podávajú študenti v individuálnych, ale aj kolektívnych aktivitách týkajúcich sa športu. Na 42. ročníku „POHÁRA REKTORA“ v medzifakultných športových súťažiach obsadili študenti našej fakulty v celkovom hodnotení vynikajúce druhé miesto. Nesmieme zabudnúť aj iné úspechy, ako je prvenstvo vo Futbalovom turnaji o pohár dekana Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach alebo víťazstvo v Univerzitnej lige v malom futbale Košice 2019.

K úspechom študentov napomáhajú aj aktivity fakulty v rámci intenzívnej spolupráce s hospodárskou praxou, ktorá je pre PHF dôležitá nielen vzhľadom na proces výučby, ale aj z hľadiska výskumu. Potreba účelného prepájania teoretických poznatkov s poznatkami a požiadavkami hospodárskej praxe vedie k spolupráci s rôznymi inštitúciami a jednotlivcami, čím umožňujeme študentom zúčastniť sa výberových prednášok, podujatí napr. ACCA Business Game, Megenta Game, prednáškach odborníkov z praxe v rámci Týždňa VaT, možnosti účasti študentov na rôznych programoch, stážach, či pracovných ponukách.

Na základe doterajších výsledkov v pedagogickej, vedeckovýskumnej a publikačnej oblasti, ako aj v oblasti zahraničných vzťahov a spolupráce s hospodárskou praxou sa Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach stala vo východoslovenskom regióne najvýznamnejším centrom v oblasti výchovy ekonómov a manažérov pre potreby podnikov, firiem a inštitúcií.