Identifikačné údaje * Najvýznamnejší sponzori * Činnosť nadácie * Projekty a zmluvy nadácie * Orgány nadácie * Poďakovanie * Životopis prof. Čolláka * Kontakt * Fotogaléria

 

Identifikačné údaje

Sídlo: Masarykova ul. č. 9, 071 01 Michalovce

Tel. č.: +421 (0)56 644 32 90; +421 (0)917 256 211

URL: phf.euba.sk

IČO: 31959288; DIČ: 2020744033

Bankové spojenie:

 • Prima banka Slovensko a. s. Č. účtu: SK45 5600 0000 0042 0039 6001
 • UniCreditBank Č. účtu: SK58 1111 0000 0013 8291 4004

Zapísaná v registri nadácií pod číslom: 203/Na-96/154

 

Najvýznamnejší sponzori

 • SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s.
 • BSH Drives and Pumps, a. s. Michalovce
 • KEREX, s. r. o. Michalovce
 • STEELTEAM, s.r.o.
 • HANKE CRIMP – TECHNIK, s. r. o. Michalovce
 • TEKO, a. s. Košice

Bellbsh  kerex steel teamhanke crimp technikjegonteko 

 

Činnosť nadácie

Nadácia profesora Čolláka v Michalovciach bola zriadená za účelom:

 • rozvoj a podpora vysokoškolského vzdelania a vedy na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, pedagogické pracovisko Michalovce
 • podpora a organizovanie vzdelávacích aktivít
 • podpora a rozvoj výskumnej činnosti z oblasti riadenia prevádzky zdravotníckych zariadení v starostlivosti o pacienta a v oblasti prevencie
 • nadväzovanie partnerských vzťahov so subjektmi zo Slovenska a iných štátov a výmena know-how
 • podpora a rozvoj účinnejšej ekonomicky udržateľnej diagnostiky

Projekty nadácie

Orgány nadácie

Správna rada nadácie

 • Ing. Michal Čelovský, MBA – predseda správnej rady
 • Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.
 • Ing. Martin Buršák
 • Ing. Jozef Sokologorský, MBA
 • Ing. Peter Medviď, MBA
 • Ing. Peter Hajduk
 • Ing. Marek Kubovčík

Správca nadácie, štatutár

 • Ing. Mariana Ivaničková, PhD., MBA

tel. č.: +421 (0)56 644 32 90

e-mail:

Dozorná rada nadácie

 • Ing. Ján Kerekeš, MBA
 • Ing. Peter Bálint, MBA
 • Ing. Ivan Balog

Poďakovanie

Poďakovanie za dotáciu mesta Michalovce

 

Životopis prof. Čolláka

Mikuláš Čollák
pedagóg, prekladateľ, publicista

(nar. 09.12.1906 v Oreskom, zomrel 14.01.1965 v Michalovciach)

Pochádzal z učiteľskej rodiny. Učiteľský ústav v Košiciach absolvoval v roku 1925, gymnázium v Užhorode v roku 1926, Prírodovedeckú fakultu v Bratislave v roku 1930 a Filozofickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne v roku 1937.

V rokoch 1931 - 1964 pôsobil ako stredoškolský profesor, vyučujúci chémiu a fyziku na viacerých miestach (Zvolen, Spišská Nová Ves, Humenné, Michalovce). Bol riaditeľom Učiteľskej akadémie, michalovského gymnázia a naposledy Priemyselnej školy stavebnej v Michalovciach.

Ako pedagóg sa zaoberal metodológiou vyučovacieho procesu. Bol autorom učebníc: Anorganická chémia pre I. triedu gymnázií (Bratislava 1947), Organická chémia pre IV. triedu gymnázií (Bratislava 1948), Chémia I. a II. časť pre 9. ročník Jedenásťročných stredných škôl (Bratislava 1957 a 1958). Na celoštátnom kole Pedagogického čítania v roku 1961 získal 1. miesto za prácu Aktivita žiakov pri vyučovaní chémie. V roku 1964 mu bol udelený titul Zaslúžilý učiteľ.

Venoval sa aj prekladateľskej činnosti zo slovinskej literatúry. Počas štúdia v Brne býval so študentmi zo Slovinska a naučil sa aktívne slovinskému jazyku. Preložil historický román Pod slobodným slnkom od slovinského spisovateľa F.S. Finžgara a Pohoršenie v Svätofloriánskom údolí od I. Cankara. Napísal niekoľko poviedok a esejí: Črty o Zemplíne, Kračok, Ivan Cankar a Slovinci. Publikoval literárne a kultúrno - historické príspevky, poviedky a črty v Slovenských pohľadoch, Slovenskom denníku, Kultúre, Eláne, Slovenskom Východe a Národných novinách. V rukopise zanechal viacero poviedok: Svetlo v tmách, Tibavský poklad, Prvé svetielko. Bol spoluautorom reprezentatívnej publikácie Almanach Zemplína.

Jeho meno nesie Nadácia profesora Čolláka, založená na podporu vysokoškolského štúdia pri Ekonomickej univerzite Bratislava, Podnikovohospodárskej fakulte Košice, pedagogické pracovisko Michalovce.

 

Fotogaléria

20230911 140840

20230911 140951

20230911 141250

20230911 141329

20230911 141556

20230911 142107

20230911 142154

20230911 142526

IMG 20230911 162047

IMG 20230911 162127