Načítavam stránku...

Masarykova ulica č. 9

071 01 Michalovce

tel. +421 (0)56 644 32 90

IČO: 31959288;

DIČ: 2020744033

Bankové spojenie: Prima banka, a.s. Michalovce

IBAN: SK45 5600 0000 0042 0039 6001

 

Najvýznamnejší sponzori v roku 2015:

BSH Drives and Pumps, a. s. Michalovce

Chemkostav, a. s. Michalovce

SCORP, s. r. o. Michalovce

HANKE CRIMP – TECHNIK, s. r. o. Michalovce

Kerex, s. r. o. Michalovce

 

Činnosť nadácie

Nadácia profesora Čolláka v Michalovciach bola zriadená za účelom:

1) rozvoja a podpory vysokoškolského vzdelania a vedy na Ekonomickej univerzite Bratislava, Podnikovohospodárska fakulta Košice, pobočka Michalovce

2) podpory a organizovania vzdelávacích aktivít.

 

Orgány nadácie

Správna rada nadácie:

Viliam Záhorčák - primátor mesta

Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.

Dr. Ján Eštok

Ing. Marián Chrobák

Ing. Ján Kerekeš

Ing. Tibor Mačuga

Ing. Peter Palečko

Ing. Ján Sabol

Ing. Jozef Sokologorský

 

Dozorná rada nadácie:

Ing. Mikuláš Čollák

Ing. Ladislav Ebský

Ing. Marta Bobovníková

 

Výkonní pracovníci:

Ing. Marek Meheš, PhD. - správca nadácie

Brigita Dobrančínová - hospodárka

 

Poďakovanie za dotáciu mesta Michalovce

 

Životopis prof. Čolláka

Mikuláš Čollák

1906 - 1965

Pedagóg, prekladateľ a publicista sa narodil 09.12.1906 v Oreskom a zomrel 14.01.1965 v Michalovciach. Pochádzal z učiteľskej rodiny. Učiteľský ústav v Košiciach absolvoval v roku 1925, gymnázium v Užhorode v roku 1926, Prírodovedeckú fakultu v Bratislave v roku 1930 a Filozofickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne v roku 1937.

V rokoch 1931 - 1964 pôsobil ako stredoškolský profesor, vyučujúci chémiu a fyziku na viacerých miestach (Zvolen, Spišská Nová Ves, Humenné, Michalovce). Bol riaditeľom Učiteľskej akadémie, michalovského gymnázia a naposledy Priemyselnej školy stavebnej v Michalovciach.

Ako pedagóg sa zaoberal metodológiou vyučovacieho procesu. Bol autorom učebníc: Anorganická chémia pre I. triedu gymnázií (Bratislava 1947), Organická chémia pre IV. triedu gymnázií (Bratislava 1948), Chémia I. a II. časť pre 9. ročník Jedenásťročných stredných škôl (Bratislava 1957 a 1958). Na celoštátnom kole Pedagogického čítania v roku 1961 získal 1. miesto za prácu Aktivita žiakov pri vyučovaní chémie. V roku 1964 mu bol udelený titul Zaslúžilý učiteľ.

Venoval sa aj prekladateľskej činnosti zo slovinskej literatúry. Počas štúdia v Brne býval so študentmi zo Slovinska a naučil sa aktívne slovinskému jazyku. Preložil historický román Pod slobodným slnkom od slovinského spisovateľa F.S. Finžgara a Pohoršenie v Svätofloriánskom údolí od I. Cankara. Napísal niekoľko poviedok a esejí: Črty o Zemplíne, Kračok, Ivan Cankar a Slovinci. Publikoval literárne a kultúrno - historické príspevky, poviedky a črty v Slovenských pohľadoch, Slovenskom denníku, Kultúre, Eláne, Slovenskom Východe a Národných novinách. V rukopise zanechal viacero poviedok: Svetlo v tmách, Tibavský poklad, Prvé svetielko. Bol spoluautorom reprezentatívnej publikácie Almanach Zemplína.

Jeho meno nesie Nadácia profesora Čolláka, založená na podporu vysokoškolského štúdia pri Ekonomickej univerzite Bratislava, Podnikovohospodárskej fakulte Košice, pedagogické pracovisko Michalovce.

FaLang translation system by Faboba
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?