EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
PODNIKOVOHOSPODÁRSKA FAKULTA SO SÍDLOM V KOŠICIACH
PEDAGOGICKÉ PRACOVISKO V MICHALOVCIACH

Masarykova ulica č. 9
071 01 Michalovce

Informácie o pedagogickom pracovisku v Michalovciach

V máji 1994 bola podpisom dohody medzi mestom Michalovce a Podnikovohospodárskou fakultou EU v Košiciach založená pobočka PHF v Michalovciach. Slávnostného otvorenia sa v septembri 1994 zúčastnili predstavitelia štátu na čele s prezidentom Slovenskej republiky a celý rad akademických funkcionárov na čele s rektorom univerzity. Začiatky fungovania pobočky neboli ľahké, ale obrovské zanietenie predstaviteľov mesta, okresu, fakulty a pracovníkov pobočky spôsobilo, že v súčasnej dobe úspešne realizujeme už tridsiaty rok výučby. Pobočka - v súčasnosti pedagogické pracovisko - vychováva pre potreby regiónu všestranne pripravených odborníkov z oblasti ekonómie. Výučba na pedagogickom pracovisku je totožná s výučbou na fakulte v Košiciach. Prednášky a cvičenia zabezpečujú profesori, docenti a odborní asistenti z materskej fakulty, prípadne z iných vysokých škôl. Vyučujúci poskytujú študentom aj konzultácie.

Formy štúdia na pedagogickom pracovisku EU PHF v Michalovciach

Na pedagogickom pracovisku EU PHF v Michalovciach je možné v súčasnosti študovať na dvoch stupňoch vysokoškolského štúdia.

  1. stupeň – bakalárske štúdium – denná a externá forma štúdia študijný odbor: ekonómia a manažment, študijný program – ekonomika a manažment podniku
  2. stupeň – inžinierske štúdium – denná a externá forma štúdia študijný odbor: ekonómia a manažment, študijný program – finančné riadenie podniku

Profily absolventov

  • Profil absolventa 1. (bakalárskeho) stupňa štúdia
  • Profil absolventa 2. (inžinierskeho) stupňa štúdia

Vzhľadom na odborné komunikačné schopnosti z cudzích jazykov sa absolventi obidvoch stupňov štúdia úspešne uplatnia aj v internacionálnom ekonomickom prostredí. Medzi študentov často prichádzajú odborníci z praxe a mediálne známe osobnosti z rôznych oblastí ekonomického a spoločenského života. Spolupráca s podnikmi regiónu sa prejavuje riešením spoločných problémov aj vo forme bakalárskych a diplomových prác, čo napomáha k dobrému uplatneniu našich absolventov v praxi. Naši študenti sú úspešní aj na poli študentskej vedeckej odbornej činnosti. Pravidelne bodujú nielen vo fakultnom, ale aj celouniverzitnom a medzinárodnom kole. V budove pedagogického pracoviska EU PHF v Michalovciach sa nachádza 6 posluchární, priestranná aula, dve počítačové učebne napojené na internet, študovňa a spoločenská miestnosť. Študenti majú možnosť pracovať na počítačoch počas celého školského roka nielen v čase vyučovania, ale aj po ukončení vyučovania. Ubytovanie študentov z iných miest je bezproblémové. Služby mesta Michalovce, s.r.o. každoročne poskytujú našim študentom dostatočný počet ubytovacích miest. Študenti bývajú v dvoj- a trojposteľových izbách s príslušenstvom. Internát je pripojený na internet. Pre športovú činnosť študenti využívajú niekoľko telocviční, zimný štadión a plaváreň.