Načítavam stránku...

Poslanie

Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len „EU BA“) a jej Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach (ďalej len „PHF EU“) sú súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného Európskeho výskumného priestoru. V rámci tohto začlenenia je ich poslaním poskytovanie kvalitného vysokoškolského vzdelávania vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v komplexe ekonomických a manažérskych študijných programov a vybraných študijných programov z oblasti humanitných a informatických vied, rozvíjanie poznania na základe slobodného tvorivého vedeckého bádania v oblasti ekonómie, ekonomiky, informatických, humanitných a spoločenských vied, a tým aj prispievanie k rozvoju vedomostnej spoločnosti na Slovensku a v Európskom priestore. V rámci poslania sa PHF EU orientuje na podnikové hospodárstvo.

Vízia

Vychádzajúc z vízie Ekonomickej univerzity v Bratislave víziou Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach je stať sa jednou z najlepších fakúlt významnej univerzity, uznávanou v oblasti vedy a vzdelávania. Ako najstaršia z fakúlt s ekonomickým a manažérskym zameraním v rámci východoslovenského regiónu podporuje aktivity svojich študentov a pedagógov v rámci európskeho vzdelávacieho priestoru a vytvára podmienky na získanie vzdelania aj pre zahraničných študentov.

Strategické ciele:

 • Budovať, rozvíjať a kontinuálne zlepšovať všetky procesy prebiehajúce na PHF EU v súlade so štandardmi AACSB. Naďalej zlepšovať existujúce systémy manažérstva kvality na báze normy STN EN ISO 9001:2015 a modelu CAF. Integrovať všetky manažérske systémy na fakulte, aby boli v súlade so spomínanými normami. 
 • Zlepšovať kvalifikačnú štruktúru pedagógov fakulty, vytváraním adekvátneho priestoru vedením fakulty a podporou vedeckej činnosti u všetkých uchádzačov o zvýšenie kvalifikačného stupňa.
 • Zlepšiť systém starostlivosti o nadaných študentov na druhom stupni štúdia. Individuálnym prístupom ku študentom, orientovaním sa na ich potreby. Zvýšiť kvalitu vzdelávania na všetkých stupňoch štúdia. 
 • Zabezpečiť udržateľný rozvoj a efektívnu prevádzku na Pedagogickom pracovisku PHF EU v Michalovciach.
 • Motiváciou vedecky aktívnych členov fakulty zabezpečiť orientáciu ich publikovania na karentované časopisy, resp. časopisy registrované v databázach WoK, SCOPUS pri dodržaní počtu výstupov využiteľných pre potrebu tvorby rozpočtových zdrojov v súlade s metodikou delenia finančných prostriedkov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 
 • Vytvárať podmienky pre zvýšenie kvality vedeckých výstupov pre všetkých členov fakulty. Dôsledne vyžadovať primeranú publikačnú činnosť u všetkých tvorivých pracovníkov na jednotlivých katedrách.
 • Intenzívnou redakčnou činnosťou časopisov vydávaných fakultou, organizovaním medzinárodných konferencií, vytváraním podmienok pre účasť na vedeckých podujatiach v zahraničí zvyšovať vedeckú prestíž pracovníkov fakulty v rámci domácich a zahraničných vedeckých spoločností.
 • Zvýšením náročnosti a kvality vzdelávacie procesu na treťom stupni v súlade so zvýšenými nárokmi na školiteľov doktorandov, zabezpečiť relevantné publikačné výstupy u doktorandov, ako aj zlepšiť kvalitu ich dizertačných prác.
 • Dôslednou hospitačnou činnosťou zvýšiť kvalitu pedagogického procesu zabezpečovaného doktorandmi.
 • Zapájaním doktorandov do vedecko-výskumných projektov, ale aj iných aktivít súvisiacich s činnosťou im príslušných katedier, podnietiť rozvoj ich mimoštudijných aktivít.
 • Využiť všetky relevantné možnosti zapojenia fakulty do medzinárodných vedeckých projektov. Vytvoriť podmienky pre riešiteľské kolektívy vo všetkých fázach riešenia projektov, t. j. od podania žiadosti až po záverečnú hodnotiacu správu.
 • V spolupráci s európskymi organizáciami a univerzitami intenzívne vyhľadávať možnosti využitia vedeckého potenciálu fakulty v rámci integrácie do európskych vedeckých a vývojových štruktúr.
 • Využitím prostriedkov z projektov zabezpečiť udržateľnosť súčasného materiálnotechnického zabezpečenia vedeckého a pedagogického procesu fakulty.
 • Intenzívnou podporou mobilít študentov, ale aj pedagógov, podporovať zapojenie fakulty do medzinárodnej vedeckej a pedagogickej spolupráce.
 • Prípravou zmlúv a bilaterálnych dohovorov zabezpečiť výhodné pôsobenie (štúdium, ale aj iné aktivity) slovenských študentov v zahraničí, ale aj zahraničných študentov na fakulte.
 • Organizovaním vedeckých podujatí na medzinárodnej úrovni podporiť vznik medzinárodných vedeckých tímov s účasťou vedeckých pracovníkov fakulty.
 • Úzkou spoluprácou s Košickým samosprávnym krajom ako aj s mestom Košice, s rôznymi podnikmi, inštitúciami, verejnou správou, ako aj organizáciami tretieho sektora, pomáhať pri rozvoji východoslovenského regiónu.
 • V spolupráci s mestom Michalovce na úrovni Pedagogického pracoviska PHF EU v Michalovciach vytvárať aktivity zamerané na rozvoj mesta Michalovce a priľahlých regiónov.
 • Organizovaním odborných podujatí, ale aj pomocou projektov, resp. vedľajšou hospodárskou činnosťou fakulty zabezpečiť dvojstranne prínosnú väzbu medzi vedeckopedagogickým potenciálom fakulty a praxou v rámci Slovenskej republiky.
 • Neustálym aktualizovaním študijných plánov zabezpečiť ich dopĺňanie o najnovšie poznatky vedy a prispôsobenie aktuálnym podmienkam spoločenskej praxe.
 • Zabezpečiť kompatibilitu obsahu jednotlivých predmetov s relevantnými študijnými plánmi aplikovanými v rámci vzdelávacieho procesu prestížnych európskych univerzít obdobného zamerania.
 • Vytvoriť priaznivé materiálovo-technické, odborné a pedagogické podmienky na zabezpečenie štúdia pre zahraničných študentov v sídle PHF EU v Košiciach, ako aj na Pedagogickom pracovisku (ďalej len „PP“) PHF EU v Michalovciach.
 • Zlepšením umiestnenia fakulty v rámci hodnotení rôznych ratingových agentúr a iných relevantných inštitúcií zvýšiť atraktivitu štúdia na PHF EU pre uchádzačov, ako aj súčasných študentov fakulty.
FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?