Poslanie

Poslaním Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou európskeho vysokoškolského vzdelávacieho priestoru a spoločného európskeho výskumného priestoru je poskytovať kvalitné vysokoškolské vzdelávanie v oblasti podnikovej ekonomiky, manažmentu a obchodu, ekonómie a ostatných spoločenských vedách. Rozvíjať poznanie, harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť, nielen svojich študentov. Na základe tvorivého vedeckého bádania, internacionalizáciou štúdia a kooperáciou s inými vedecko-pedagogickými inštitúciami riešiť problémy spoločenskej a hospodárskej praxe v európskom meradle, a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti na Slovensku.

 

Vízia

Vychádzajúc z vízie EU v Bratislave má PHF EU ambíciu byť vyhľadávanou a modernou fakultou uznávanej univerzity medzinárodného významu upevňovaním a rozvíjaním akademickej excelentnosti a kvality vo všetkých oblastiach činnosti. PHF EU chce aj naďalej potvrdzovať svoje postavenie lídra vo vzdelávaní podnikových ekonómov a obchodníkov, nielen v rámci regiónu východného Slovenska, ale aj v širšom európskom priestore a to na základe preukázanej úrovne a kvality vzdelávania, ktorá vychádza z najnovších poznatkov vedy, intenzity a kvality výskumu, úspešnosti uplatnenia absolventov na trhu práce a významných partnerstiev s vedeckovýskumnými a vzdelávacími inštitúciami a hospodárskou praxou.

 

Strategické ciele

Z dôvodu napĺňania poslania EU v Bratislave a programových priorít PHF EU boli definované hlavné a čiastkové strategické ciele stratifikované podľa kľúčových oblastí rozvoja PHF EU. Hlavný strategický cieľ Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach v období 2019 – 2023 je:

„byť uznávanou, dynamicky sa rozvíjajúcou vzdelávacou a vedeckovýskumnou inštitúciou spĺňajúcou všetky relevantné národné a medzinárodné štandardy s pevnými väzbami
na všetkých stakeholderov v národnom a medzinárodnom prostredí“.

 

Vedením PHF EU boli navrhnuté nasledujúce čiastkové strategické ciele podľa kľúčových oblastí rozvoja PHF EU, ktoré boli súčasne výsledkom konsenzu všetkých členov Akademickej obce PHF EU.

  • S1 – Poskytovať kvalitné vzdelávanie na všetkých stupňoch štúdia porovnateľné s medzinárodnou úrovňou so súčasným zohľadnením potrieb trhu práce.
  • S2 – Zvýšením atraktivity štúdia podnietiť väčší záujem o štúdium zo strany domácich, ale aj zahraničných uchádzačov.
  • S3 – Neustále zvyšovať kvalitu vo všetkých oblastiach vedy a výskumu za účelom domácej a medzinárodnej akceptácie v rámci vedeckovýskumného priestoru.
  • S4 – Budovať medzinárodnú spoluprácu a podporu zahraničných vzťahov, tak v európskom, ako aj celosvetovom priestore.
  • S5 – Vytvárať stabilné a stimulujúce podmienky pre trvalý a dlhodobo udržateľný kvalitatívny rast fakulty a budovať jej pozitívny obraz vo vzťahu k verejnosti.