Nadácia prof. Ing. Júliusa Pázmana bola v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o Nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení v neskorších predpisov zaregistrovaná Ministerstvom vnútra SR dňa 15. 8. 1997 pod registračným číslom 203/Na-96/212. Názov nadácie symbolizuje úctu akademickej obce Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach k vzácnemu ekonómovi a pedagógovi prof. Ing. Júliusovi Pázmanovi, ktorý sa významným spôsobom podieľal na šírení ekonomického vzdelávania na východnom Slovensku.

Účelom Nadácie prof. Ing. Júliusa Pázmana je podpora vysokoškolského ekonomického vzdelávania a výskumu prostredníctvom týchto aktivít:

  • rozvoj duchovných hodnôt a vzdelávanie predovšetkým v ekonomickej oblasti pre študentov, učiteľov a vedecko-pedagogických pracovníkov fakulty, ako aj širokej verejnosti,
  • rozvoj spolupráce so štátnou správou, predovšetkým s úradmi práce, ako aj s podnikovohospodárskou oblasťou,
  • vzdelávanie a výchova mládeže a obyvateľstva najmä prostredníctvom poradenských, výchovno-osvetových, rekvalifikačných a postgraduálnych aktivít.

 

Sídlo a názov:

Nadácia prof. Ing. Júliusa Pázmana
Tajovského 13
04130 Košice
tel./fax: +421 (0)55/62 34 583

IČO: 31992196

 

Venovanie 2% z dane

-Tlačivá na poukázanie 2% z dane


Činnosť nadácie

Nadácia orientuje svoju činnosť na:

  • vzdelávacie kurzy zabezpečujúce zdokonalenie a prehĺbenie vedomostí mládeže usilujúcej sa o štúdium na EU,
  • jazykové kurzy pre študentov, ale aj širokú verejnosť pre začiatočníkov i pokročilých, resp. na zdokonalenie v odbornej ekonomickej komunikácii z jazykov: anglický, nemecký, španielsky, francúzsky, ruský,
  • odborné kurzy a poradenstvo v oblastiach: marketing, manažment, účtovníctvo, personálna práca, dane, účtovný audit, riadenie ľudských zdrojov, psychológia a pod.

 

Nadácia usiluje o rozvoj podnikateľského a manažérskeho poradenstva poskytovaním jednotlivých, ale aj komplexných poradenských služieb pre záujemcov z radov podnikateľských subjektov.

Všetky tieto činnosti realizujeme v konkrétnych podmienkach klienta samostatne alebo ako komplex služieb.

 

Orgány nadácie

Správna rada

Predseda:

Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.

Členovia:

Ing. Stanislav Legát

Juraj Pavlík

Revízorka:

doc. Ing. Eva Manová, PhD.

Správca:

Ing. Bartolomej Jusko

 

Kurzy na základe záujmu

Aktuálna ponuka prípravných kurzov na prijímacie skúšky pre 1. stupeň štúdia:

Informácie o prípravných kurzoch budú uvedené neskôr.

Ďalšie informácie pre uchádzača sú uvedené na stránke Základné informácie pre uchádzačov

 

Životopis prof. Ing. Júliusa Pázmana

prof. Ing. Július Pázman

1907 - 1982

Ekonóm a pedagóg Július Pázman sa narodil 7. septembra 1907 v Hodruši. V roku 1917 začal študovať na Evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici a stredoškolské štúdiá ukončil v roku 1925 na reálnom gymnáziu v tom istom meste. V štúdiu pokračoval na Vysokej škole obchodnej v Prahe, ktorú ukončil štátnou skúškou zo súkromnej ekonomiky a národného hospodárstva a stal sa komerčným inžinierom. Od roku 1931 si dopĺňal vzdelanie na parížskych školách, kde sa venoval štúdiu francúzštiny, matematiky, psychológie a súčasne získal diplom na odbornej škole pre bankových úradníkov, neskôr sa zdokonaľoval v anglickom jazyku v Londýne. Odtiaľ sa vrátil späť do Paríža, kde popri štúdiu pôsobil aj ako predseda spolku československých študentov. V roku 1934 nastúpil do Hlavného ústavu Národnej banky Československej v Prahe ako samostatný referent v oddelení pre platobný styk s cudzinou. V rokoch 1939 až 1946 bol riaditeľom devízového odboru Slovenskej národnej banky. Do roku 1948 zastupoval čs. guvernéra pri Medzinárodnom menovom fonde vo Washingtone.

Poznatky z odbornej praxe preniesol na akademickú pôdu, v roku 1946 sa stal profesorom a do roku 1972 prednášal na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. V rokoch 1948 - 1949 zastával funkciu rektora a neskôr prorektora VŠE a od roku 1953 do roku 1956 dekana Výrobno-ekonomickej fakulty VŠE.

Svoj život spojil so školou a pripravoval študentov na zodpovednú úlohu stať sa ekonómami. Prednášal peňažníctvo, účtovnú evidenciu, podnikovú štatistiku, ekonomiku jednotlivých odvetví národného hospodárstva, rozbory hospodárskej činnosti obchodných podnikov a iné. Vychovával tak aj budúcich kolegov - učiteľov ekonomických predmetov.

Jeho zásluhou vzniklo v košickej pobočke školy denné vysokoškolské štúdium.


Partneri

jegon kerex steel team teko vvs