Načítavam stránku...
Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach has 82 registered members
MenoPozíciaPracoviskoKontaktné informácie
odborný asistent
Katedra ekonómie
T11/14
+421 55 722 3253
...
Sekretárka dekana
The dean's secretary
Dekanát fakulty
sekretariát dekana
+421 (0)55 722 3216
...
interná doktorandka
Katedra manažmentu
miestnost doktorandov
+421 55 722 3241
...
(Erasmus+)
interná doktorandka
Katedra ekonómie
miestnosť doktorandov
+421 55 722 32 49
...
docentka
Katedra manažmentu
T11/11
+421 55 722 3243
...
podateľňa a tel. ústredňa, obsluha kopírovacieho stroja
office of application, telephone centrene, copy machine operator
Dekanát fakulty
T11/7A
+421 55 722 3288
...
Manažér telesnej výchovy a športu
Manager of physical training and sport
odborný asistent
Katedra manažmentu
T11/14
+421 55 722 3225
...
Tajomníčka katedry
Secretary of the Department
odborná asistentka
Katedra ekonómie
T11/13
+421 55 722 3224
...
profesor
Katedra informačnej a jazykovej komunikácie
T11/1
+421 55 722 3232
...
(Erasmus+)
interný doktorand
Katedra finančného riadenia podniku
miestnosť doktorandov
+421 55 722 32 34
...
správca webovej stránky, referent pre vedu a doktorandské štúdium, vedecký pracovník
web administrator, officer for science and doctoral studies, scholar
Dekanát fakulty
T11/6B
+421 951 281 902; +421 55 722 3240;
...
Tajomníčka katedry
Secretary of the department
odborná asistentka
Katedra kvantitatívnych metód
T11/2
+421 55 722 3298
...
docent
Katedra obchodného podnikania
T11/3B
+421 55 722 3248
...
Hospodárka, účtovníčka, Pedagogické pracovisko Michalovce
Economist, accountant, Pedagogical department Michalovce
externá spolupráca
PP Michalovce
+421 (0)56 644 32 90
...
Referent pre vedu, výskum, habilitačné a vymenúvacie konanie; referent medzinárodných vzťahov
Officer, Department of Science, Research, Habilitation and Appointment Procedure; Officer, Department for International Relations
odborná asistentka
Katedra obchodného podnikania
T11/3A
+421 55 722 3287
...
tajomník katedry
Secretary of the Department
odborný asistent
Katedra informačnej a jazykovej komunikácie
T13/14
+421 55 722 3239
...
Sekretárka katedry
Department's Administrative Assistant
Katedra informačnej a jazykovej komunikácie
T13/13
+421 55 722 3255
...
Študijná referentka
Study assistant
Dekanát fakulty
+421 55 722 3213
...
(materská dovolenka)
(Maternity leave)
odborná asistentka
Katedra finančného riadenia podniku
T11/6a
+421 55 722 3251
...
odborná asistentka
Katedra finančného riadenia podniku
T11/15A
+421 55 722 3223
...
odborný asistent
Katedra obchodného podnikania
T13/3
+421 55 722 3267
...
Vrátnik
Gateman
Dekanát fakulty
+421 55 722 3222
...
Vodič
Driver
Dekanát fakulty
T11/7A
+421 722 3210
...
Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami (materská dovolenka)
Coordinator for students with specific needs (Maternity leave)
odborná asistentka
Katedra obchodného podnikania
T11/12
+421 55 722 3245
...
interná doktorandka
Katedra kvantitatívnych metód
miestnosť doktorandov
+421 55 722 3262
...
Referentka
Officer
Dekanát fakulty
registratúrne stredisko
...
Prodekan pre medzinárodné vzťahy a informatizáciu
Vice-dean for International Relations and Informatization
odborný asistent
Katedra kvantitatívnych metód
T11/8
+421 55 722 3227
...
odborná asistentka
Katedra ekonómie
T11/13
+421 55 722 3224
...
Sekretárka katedry
Department's Admimnistrative Assistant
Katedra obchodného podnikania
T13/2
+421 55 722 3275
...
interná doktorandka
Katedra finančného riadenia podniku
miestnosť doktorandov
0421 55 722 32 34
...
odborná asistentka
Katedra finančného riadenia podniku
T11/15A
+421 55 722 3223
...
interná doktorandka
Katedra finančného riadenia podniku
miestnosť doktorandov
+421 55 722 3222
...
Tajomníčka katedry
Secretary of the department
odborná asistentka
Katedra finančného riadenia podniku
T11/6A
+421 55 722 3251
...
odborný asistent
Katedra ekonómie
T11/2
+421 55 722 3298
...
Tajomníčka katedry; Zástupkyňa vedúcej katedry
Sekretárky od department; Deputy Head of Department
profesorka
Katedra obchodného podnikania
T11/3A
+421 55 722 3244
...
odborný asistent
Katedra finančného riadenia podniku
T11/6A
+421 55 722 3251
...
profesor
Katedra manažmentu
T13/14
+421 55 722 3258
...
Zástupca vedúceho katedry
Deputy head of the department
docentka
Katedra finančného riadenia podniku
T11/16C
+421 55 722 3237
...
vrátnik
Dekanát fakulty
+421 55 722 32 22
...
Študijná referentka
Study assistant
Dekanát fakulty
+421 55 722 3218
...
Vedúca katedry
Head of Department
docentka
Katedra kvantitatívnych metód
T11/7B
+421 55 722 3228
...
odborný asistent
Katedra finančného riadenia podniku
T11/6A
3251
...
Hospodár a ubytovací referent
Manciple and accommodation officer
Dekanát fakulty
Študentský domov J. L. Bellu
+421 55 722 3120
...
Sekretárka katedry
Department's Administrative Assistant
Katedra manažmentu
T11/10
+421 55 722 3241
...
interná doktorandka
Katedra kvantitatívnych metód
miestnosť doktorandov
+421 55 722 32 62
...
Vedúca katedry
Head of the Department
profesorka
Katedra manažmentu
T11/10
+421 55 722 3238
...
tajomníčka fakulty
Secretary of the Faculty
Dekanát fakulty
T13/1A
+421 55 722 3205
...
docent
Katedra manažmentu
T11/2
+421 55 722 3230
...
Študijná referentka
Study assistant
Dekanát fakulty
+421 55 722 3269
...
docentka
Katedra obchodného podnikania
T13/14B
+421 55 722 3291
...
Personálne oddelenie
Personnel department
Dekanát fakulty
T13/3
+421 55 722 3261
...
Tajomníčka katedry
Secretary of the department
odborná asistentka
Katedra manažmentu
T11/10
+421 55 722 3242
...
Sekretárka katedry
Department' Administrative Assistant
Katedra finančného riadenia podniku
+421 55 722 3234
...
Lektor
Lecturer
Katedra kvantitatívnych metód
T11/7B
+421 55 722 3262
...
Vedúca katedry
Head of department
odborná asistentka
Katedra obchodného podnikania
T13/2
+421 55 722 3268
...
interný doktorand
Katedra kvantitatívnych metód
miestnosť doktorandov
+421 55 722 3262
...
zástupkyňa vedúceho katedry, lektorka
Deputy Head of Department, lecturer
Katedra informačnej a jazykovej komunikácie
T13/14
+421 55 722 3233
...
Vedúci katedry
Head of department
profesor
Katedra ekonómie
T11/4
+421 55 722 3231
...
odborný asistent
Katedra finančného riadenia podniku
...
interná doktorandka
Katedra kvantitatívnych metód
miestnosť doktorandov
+421 55 722 3262
...
(Erasmus+)
interná doktorandka
Katedra manažmentu
miestnosť doktorandov
+421 55 722 3241
...
Vedúca katedry, predsedníčka akademického senátu
Head of the Department, Chairman of the Academic Senate
odborná asistentka
Katedra finančného riadenia podniku
T11/16A
+421 55 722 3290
...
prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium - štatutárny zástupca dekana
Vice-dean for Science and Doctoral Studies - statutory representative of the dean
docentka
Katedra ekonómie
T11/12
+421 55 722 3245
...
prodekanka pre rozvoj fakulty, projekty a styk s verejnosťou
Vice-dean for the development of the faculty, projects and public relations
odborná asistentka
Katedra finančného riadenia podniku
T11/6A
+421 55 722 3251
...
Manažérka pre marketing a styk s verejnosťou; tajomníčka Akademického senátu PHF EU
Marketing and Public Relations Manager; Secretary of the Academic Senate PHF EU
odborná asistentka
Katedra finančného riadenia podniku
T11/9
+421 55 722 3254
...
docent
Katedra ekonómie
T13/3 ; PP Michalovce
3267
...
Sekretárka katedry
Department's Administrative Assistant
Katedra ekonómie
T11/4
+421 55 722 3249
...
Vrátnik
Gateman
Dekanát fakulty
+421 55 722 3222
...
Referentka
Officer
Dekanát fakulty
+421 55 722 3201
...
Prodekanka pre vzdelávanie
Vice-dean for Education
odborná asistentka
Katedra manažmentu
T11/9
+421 55 722 3254
...
odborný asistent
Katedra informačnej a jazykovej komunikácie
T11/14
+421 55 722 3225
...
docent
Katedra finančného riadenia podniku
T11/7B
+421 55 722 3229
...
Dekan
The dean
profesor
Katedra kvantitatívnych metód
dekanát
+421 55 722 3216
...
Vrátnička
Janitress
Dekanát fakulty
+421 55 722 3222
...
Referentka pre plán a rozpočet; Sekretárka katedry
Plan and budged officer; Department's Administrative Assistant
Katedra kvantitatívnych metód
T13/4B
+421 55 722 3262
...
interná doktorandka
Katedra kvantitatívnych metód
PP Michalovce
+421 55 722 32 62
...
odborný asistent
Katedra kvantitatívnych metód
T11/7B
+421 55 722 3205
...
externá spolupráca
Katedra kvantitatívnych metód
T11/7B
+421 55 722 3262
...
docent
Katedra ekonómie
T11/5
+421 722 3252
...
docent
Katedra finančného riadenia podniku
T11/5
+421 55 722 3252
...
vedúci katedry
Head of the Department
odborný asistent
Katedra informačnej a jazykovej komunikácie
T13/11
+421 55 722 3283
...
Lektorka
Lecturer
externá spolupráca
Katedra informačnej a jazykovej komunikácie
+421 55 722 3255
...
FaLang translation system by Faboba

Partneri fakulty

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?