BOSÁK, Martin, Ing., PhD., prof. h. c., Ing.Paed.IGIP

107007 - Katedra ekonómie a manažmentu

odborný asistent manažér pre telovýchovné aktivity
Miestnosť T11/14
E-mailová adresa
Telefón +421 55 722 3225
Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Manažment výroby,
 • Udržateľný rozvoj,
 • Projektový manažment,
 • Posudzovanie vplyvov ekonomických činností na ŽP,
 • Inovačné podnikanie v EÚ
 • Ekonomika a manažment využitia obnoviteľných zdrojov
Publikačná činnosť:

AAB BOSÁK, Martin. Michal Bosák - americko-slovenský podnikateľ a bankár. Košice, 2018, 536 s., ISBN 978-80-973219-0-1.

AAB BOSÁK, Martin et al. Udržateľný rozvoj - rozvojové koncepty. Košice, 2018, 194 s., ISBN 978-80-973219-1-8.

ABC BOSÁK, Martin. Biomass production on reclaimed areas tailing ponds. In Biomass volume estimation and valorization for energy, Rijeka : InTech, 2017, pp. 315-340, ISBN 978-953-51-2937-0.

ADC BOSÁK, Martin – TKÁČ, Michal a kol.: Testing the Effects of a Thermal Power Plant Combustion by-Product Stabilizer on Water Impermeability. In Polish Journal of Environmental Studies. - Olsztyn : "HARD" Publishing Company. ISSN 2083-5906, 2020, vol. 29, no. 2, pp. 1087-1094.

ADM BOSÁK, Martin - DUGAS, Jaroslav - KLAPÁKOVÁ, Katarína. Optimization of the Production Process in Engineering Company. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Quality – Access to Success. - Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance. ISSN 2668-4861, 2021, vol. 22, no. 183, pp. 108-111.

Vedeckovýskumná činnosť:

Oblasť výskumu

 • manažérstvo výroby
 • odpadové hospodárstvo
 • recyklácia a ochrana životného prostredia
 • posudzovanie vplyvu technológií na životné prostredie
 • obnoviteľné zdroje

 Projekty

 • ENEL - 4600012396 „Ekonomicko-dendrologická analýza zakorenených náletových drevín na odkalisku TPZ Vojany“, 2017-2018
 • VEGA 1/0936/15 Ekonomicko-environmentálna štúdia a experimentálne overenie možností rekultivácie odkaliska troskopopolovej zmesi v SE - EVO Vojany
 • VEGA 1/0292/13 Vývoj a analýzy vplyvov na finančnú výkonnosť v slovenskom priemysle a krajinách EÚ
 • VEGA 1/0328/13 Modelovanie kauzálnych vzťahov inovácií v malých a stredných podnikoch
 • ENEL – 4600005494 Experimentálne overenie možností rekultivácie odkaliska TPZ v SE - EVO Vojany
Doplňujúce informácie:
 • čestný profesor (udelený titul prof. h. c., 2009) na Kokshetau University, Kazachstan
 • manažér telesnej výchovy a športu na PHF EUBA
 • audítor pre interné audity systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2008 v súlade s normou EN ISO 19011:2011
 • lokálny koordinátor Akademického Informačného Systému (AIS)

 

Členstvá

 • člen Kolégia dekana Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
 • šéfredaktor vedeckého časopisu Podniková revue, (PHF EUBA, ISSN 1335-9746, revue.euke.sk)
 • člen pracovnej skupiny Akreditačnej komisie pre oblasť výskumu č. 10 Environmentalistika a ekológia (2012-2014)