DUGAS, Jaroslav, Ing., PhD.

107007 - Katedra ekonómie a manažmentu

odborný asistent študijný poradca pre 2. st. (FRP-Košice)
Miestnosť T11/14
E-mailová adresa
Telefón +421557223239
Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Informačné a komunikačné technológie
 • Manažérska informatika
 • Informačné systémy podnikov
 • Manažment inovácií
 • Účtovníctvo v praxi
 • Ochrana a bezpečnosť dát v IS
 • Ekonomické aplikácie
Publikačná činnosť:

ADM BOSÁK, Martin - DUGAS, Jaroslav - KLAPÁKOVÁ, Katarína. Optimization of the Production Process in Engineering Company. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Quality – Access to Success. - Bucharest : Romanian Society for Quality Assurance. ISSN 2668-4861, 2021, vol. 22, no. 183, pp. 108-111.

ADM    SEŇOVÁ, Andrea - ŠTOFOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra - DUGAS, Jaroslav. Superstructure of ISO/TS 16949 For the Measurement of Material-Technological Parameters of the Products in Automotive Production. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Management Systems in Production Engineering. - Varšava : Sciendo. ISSN 2450-5781, 2021, vol. 29, no. 3, pp. 178-183 online.

ADC   CSABA, Sidor - KRŠÁK, Branislav - ŠTRBA, Ľubomír - CEHLÁR, Michal - SAMER, Khouri - STRIČÍK, Michal - DUGAS, Jaroslav - GAJDOŠ, Ján - BOLECHOVÁ, Barbora. Can Location-Based Social Media and Online Reservation Services Tell More about Local Accommodation Industries than Open Governmental Data? In Sustainability : [International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability]. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2019, vol. 11, no. 21, pp. [1-21] online. APVV-14-0797, KEGA 036TUKE-4/2019, VEGA 1/0515/18.

ACB     DUGAS, Jaroslav - HARGAŠ, Marek - SEDLÁK, Miroslav. Informačné systémy podnikov. 1. vydanie. Košice : Gamajun, 2021. 110 s. ISBN 978-80-973219-7-0.

ACB     DUGAS, Jaroslav - TARČA, Alexander - FERENCZ, Vojtech - HARGAŠ, Marek. Manažérska informatika. 1. vydanie. Košice : Gamajun, 2019. 416 s. ISBN 978-80-973219-3-2.

ACB SEŇOVÁ, Andrea - DUGAS, Jaroslav. Manažment inovácií. Košice : TU v Košiciach, Fakulta BERG, Dekanát - Edičné stredisko, 2017. 167 s. ISBN 978-80-553-2694-8.

Vedeckovýskumná činnosť:

Oblasť výskumu

 • business intelligence
 • informačné systémy
 • manažment inovácií
 • recyklácia
 • odpadové hospodárstvo
 • on-line e-learning

 

Projekty

Zástupca vedúceho projektu:

 • Projekt VEGA 1/0562/14 „Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov“. Doba riešenia: 2014 - 2016. Vedúci projektu: doc. Ing. Štefan Čarnický, PhD.
 • Projekt VEGA 1/0842/17 „Kauzálne väzby medzi priamymi zahraničnými investíciami a výkonnosťou podnikov“. Doba riešenia: 2017 - 2019. Vedúci projektu: doc. JUDr. Ing. Aneta Bobenič Hintošová, PhD.

Spoluriešiteľ:

 • Projekt VEGA 1/0350/10 „Faktory úspešnosti zavádzania a využívania Business Intelligence v riadení podnikov na Slovensku“. Doba riešenia: 2010 - 2011. Vedúci projektu: doc. Ing. Štefan Čarnický, PhD.
 • Medzinárodný projekt „Business Process Laboratory at University of Economics in Bratislava, Faculty of Business Economics with seat in Košice (IBM Cognos)“. Doba riešenia: 2011 - 2012. Vedúci projektu: Ing. Štefan Hičák
 • Medzinárodný projekt Central Europe č. 3CE278P3 „Central Europe Repair & RE-use Centres and Networks (CERREC)“. Doba riešenia: 1. 4. 2011 - 31. 12. 2014 (spoluriešiteľ od 22. 10. 2012)
 • Koordinátor projektu: ARGE - Abfallvermeidung Ressourcenschonung und nachhaltige Entwicklung GmbH Graz, Rakúsko (Mag. Barbara Hammerl / Mag. Martha Premm). Vedúci partner projektu: ATM - Municipal Waste Management Association Mid-Tyrol, Schwaz, Rakúsko (Christian Leonhartsberger). Partner projektu za Slovenskú republiku: STU v Bratislave, Strojnícka fakulta (prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. - dekan fakulty / Ing. Peter Križan, PhD. - Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality). Financovaný Európskou úniou prostredníctvom programu CENTRAL EUROPE a spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Dostupné na: http://cerrec.eu; http://www.central2013.eu/nc/central-projects/approved-projects/funded-projects/?tx_fundedprojects_pi1%5Bproject%5D=99
 • Medzinárodný projekt Leonardo Da Vinci č. 113101621 „On-line Learning Modules for Waste Treatment, Waste Disposal and Waste Recycling (WASTRE)“. Doba riešenia: 1. 12. 2011 - 14. 2. 2014 (spoluriešiteľ v rokoch 2013 - 2014) Partner projektu za Slovenskú republiku: STU v Bratislave, Strojnícka fakulta (prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. - dekan fakulty)
 • Medzinárodný projekt „I-SICS - International Social Innovation Competition for Students and adult learners“. Doba riešenia: september 2014 - august 2017. Požiadavka z praxe na využitie znalosti učiteľov. (http://isics.gtk.uni-pannon.hu/competition/mentors/)
 • Projekt VEGA 1/0251/17 „Výskum a vývoj inovatívneho modelu pre účtovanie nákladov materiálovo-energetických tokov podniku“. Doba riešenia: 2017 - 2019. Vedúci projektu: doc. Ing. Naqibulllah Daneshjo, PhD.
 • Projekt KEGA 026EU-4/2018 „Edukačno-komunikačná podpora európskych rozvojových stratégií profilovaním absolventov v odbore ekonomika a manažment podniku“. Doba riešenia: 2018 - 2020. Vedúci projektu: prof. h. c. prof. Ing. Milan Majerník, PhD.
 • Projekt KEGA 032EU-4/2020 „Implementačno-edukačný model inteligentnej podnikovej logistiky“. Doba riešenia: 2020 - 2022. Vedúci projektu: doc. Ing. Naqibullah Daneshjo, PhD. (spoluriešiteľ v roku 2020)
Doplňujúce informácie:
 • člen redakčnej rady vedeckého časopisu Podniková revue (od roku 2016)
 • člen pracovnej skupiny na Ministerstve hospodárstva, podieľajúci sa na príprave „Stratégie hospodárskej politiky do roku 2030“ (rok 2017)
 • člen pracovnej skupiny pre odborné posúdenie žiadostí o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2016 pre E. OBLASŤ: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia (február 2016)
 • člen pracovnej skupiny pre odborné posúdenie žiadostí o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2014 pre E. OBLASŤ: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia (február 2014)
 • člen pracovnej skupiny pre odborné posúdenie žiadostí o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2013 pre D. OBLASŤ: Ochrana prírody a krajiny a E. OBLASŤ: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia (marec 2013)
 • školenie manažérov malých a stredných podnikov - súčasť projektu „Innovation Suite training curriculum for SME Managers“ v rámci programu Leonardo da Vinci. Košice : Novitech Partner s.r.o. - Program celoživotného vzdelávania - SAAIC, 20. - 21. 10. 2011.
 • a zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zaistenie bezpečnosti technických zariadení podľa Vyhlášky 718/2002 Z.z.