DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília, doc. Ing., PhD.

107007 - Katedra ekonómie a manažmentu

docentka prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium; štatutárny zástupca dekana
Miestnosť Dekanát T13/11C
E-mailová adresa
Telefón +421557223226
Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Manažment inovácií
 • Riadenie a financovanie inovácií
 • Mikroekonómia
 • Makroekonómia
 • Ekonomická teória 1
 • Ekonomická teória 2 (v minulosti)
 • Hospodárska politika (v minulosti)
 • Regionálny rozvoj (v minulosti)
 • Financie a mena (v minulosti)
 • Základy podnikania (v minulosti)

 

Publikačná činnosť:

AAA       BURGER, Peter - BRAŠKOVÁ, Miriam - DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - KLASOVÁ, Slávka - KOROBANIČOVÁ, Iveta - KOVÁČ, Viliam - PÁLFYOVÁ, Janka. Cluster Promotion and Management: : The Current Global Situation. Rewievers: Karel Skokan, Jan Stejskal, Miroslav Balog. 1st Edition. Craiova : ASERS Publishing, 2015. 331 s. [16,55 AH]. VEGA 1/0506/13. ISBN 978-606-8689-13-5.

AAA       DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - GONTKOVIČOVÁ, Barbora - HAJDUOVÁ, Zuzana - KOHLA, Andreas. Education, research and development in terms of strategy Europe 2020. Reviewed by: Radoslav Delina, Šárka Vilamová. 1st ed. Düsseldorf : A&A Digitalprint, 2017. 178 s. [8 AH]. ISBN 978-3-00-055914-3.

AAB       SPIŠÁKOVÁ, Emília. Inovačné aktivity podnikov, možnosti financovania inovácií a ich reálne využitie. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2010. 228 s. [13,693 AH]. ISBN 978-80-553-0587-5.

AAB       BURGER, Peter - BRAŠKOVÁ, Miriam - DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - KLASOVÁ, Slávka - KOROBANIČOVÁ, Iveta - KOVÁČ, Viliam - PÁLFYOVÁ, Janka. Súčasný stav financovania klastrov vo svete. Recenzenti: Karel Skokan, Jan Stejskal. 1. vyd. Košice : Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2015. 403 s. [23,4 AH]. ISBN 978-80-553-2200-1.

ACB       DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - SABADKA, Dušan. Inovácie výroby a výrobkov. Odborní lektori: Milan Kováč, Barbora Gontkovičová. 1. vydanie. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2020. 252 s. Edícia študijnej literatúry. ISBN 978-80-553-3754-8.

BCI         SPIŠÁKOVÁ, Emília - PÉTROVÁ, Rozália - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Hospodárska politika (vybrané kapitoly). Recenzenti: Jozef Mihok, Ján Lukáčik. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 218 s. ISBN 978-80-225-3601-1.

BCI         KOVÁČ, Milan - MALEGA, Peter - SPIŠÁKOVÁ, Emília. Malé a stredné podnikanie. Recenzenti: Michal Cehlár, Silvia Ručinská. 1. vyd. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2013. 119 s. Edícia študijnej literatúry. ISBN 978-80-553-1597-3.

BCI         KOVÁČ, Milan - SABADKA, Dušan - DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília. Inovácie : návody na cvičenia II : učebný text. Odborní lektori: Milan Gregor, Vladimír Švač. 1. vyd. Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2015. 100 s. Edícia študijnej literatúry. ISBN 978-80-553-2033-5.

ADC       DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - GONTKOVIČOVÁ, Barbora - SPIŠÁK, Emil. Assessment of Research and Development Financing Based on the Strategies in EU: Case of Sweden, Slovakia and Romania. - Registrovaný: Web of Science. In Sustainability : [International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability]. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2021, vol. 13, no. 15, pp. 1-18

ADC       SPIŠÁK, Emil - MAJERNÍKOVÁ, Janka - DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - KAŠČÁK, Ľuboš. Research into Plastic Deformation of Double Reduced Sheets. In Metals : Open Access Journal. - Basel : MDPI. ISSN 2075-4701, 2018, vol. 8, no. 2, pp. [1-10]

ADM     DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - GONTKOVIČOVÁ, Barbora - HAJDUOVÁ, Zuzana. Education from the perspective of the Europe 2020 strategy: the case of Southern countries of the European Union. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Economics & Sociology : Journal of Scientific Papers. - Szczecin : Centre of Sociological Research. ISSN 2306-3459, 2016, vol. 9, no. 2, pp. 266-278

ADM     SPIŠÁK, Emil - MAJERNÍKOVÁ, Janka - DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - KAŠČÁK, Ľuboš. Analysis of  plastic deformation of double reduced sheets. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Acta mechanica et automatica. - Białystok : University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering. ISSN 2300-5319, 2016, vol. 10, no. 4, pp. 271-274

ADM     TKÁČ, Michal - DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - GONTKOVIČOVÁ, Barbora. Výskum a vývoj na Slovensku, v Dánsku a Fínsku z pohľadu Stratégie Európa 2020. - Registrovaný: Scopus. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2017. ISSN 1804-8048, 2017, č. 39, s. 223-235.

ADM     DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - GONTKOVIČOVÁ, Barbora - MURA, Ladislav - HAJDUOVÁ, Zuzana. R & D in the context of Europe 2020 in selected countries. - Registrovaný: Web of Science. In Economic computation and economic cybernetics studies and research. - Bucharest : The Bucharest University of Economic Studies. ISSN 1842-3264, 2017, vol. 51, no. 4, pp. 243-261.

ADM     MURA, Ladislav - GONTKOVIČOVÁ, Barbora - DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - HAJDUOVÁ, Zuzana. Position of Employee Benefits in Remuneration Structure. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Transformations in business & economics : International Journal of Scholarly Papers. - Kaunas : Kaunas Faculty. ISSN 1648-4460, 2019, 47, vol. 18, no. 2

ADM     DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - GONTKOVIČOVÁ, Barbora - MAJERNÍKOVÁ, Janka - SPIŠÁK, Emil - PACANA, Andrzej. Management of Research and Development Activities in the Context of Strategy Europe 2020. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Polish Journal of Management Studies. - Czestochowa : Faculty of Management, Czestochowa University of Technology. ISSN 2081-7452, 2019, vol. 19, no. 2, pp. 112-123.

ADN      SPIŠÁKOVÁ, Emília. Analysis of innovation activity of Slovak and Czech enterprises. - Registrovaný: Web of Science. In Quality Innovation Prosperity. - Košice : Technická univerzita v Košiciach. ISSN 1335-1745, 2010, vol. 14, no. 1-2, pp. 42-56.

ADN      SPIŠÁK, Emil - DŽUPON, Miroslav - MAJERNÍKOVÁ, Janka - DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília. Failure of coatings of tinplates. - Registrovaný: Scopus. In Acta metallurgica Slovaca. - Košice : Technická univerzita v Košiciach. ISSN 1338-1156, 2015, vol. 21, no. 3, pp. 213-219.

Vedeckovýskumná činnosť:

V tvorivej vedeckej činnosti je orientovaná na problematiku inovačnej aktivity podnikov, financovania výskumu a vývoja, stratégie Európa 2020 a Agenda 2030, ale aj problematiku zamestnanosti,  zamestnaneckých benefitov a znižovania regionálnych disparít. 

Oblasť výskumu

 • Agenda 2030, Európa 2020, makroekonomické otázky
 • Inovácie, inovačná výkonnosť, financovanie inovácií  
 • Kohézna politika EÚ, regionálny rozvoj a regionálne disparity

 

Projekty

 • VEGA 1/0338/22 „Európska únia a stratégia Európa 2020 v zrkadle priorít a výziev cieľov Agendy 2030“. Funkcia v projekte: vedúci projektu, Doba riešenia: 2022 - 2023
 • VEGA 1/0582/17 „Ekonomické súvislosti podielu žien na manažérskych pozíciách v podnikoch Slovenskej republiky“. Funkcia v projekte: spoluriešiteľ, Vedúci projektu: prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD., PhD., Doba riešenia: 2020 - 2022
 • VEGA 1/0582/17 „Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov“. Funkcia v projekte: zástupca vedúceho projektu (2017), Vedúci projektu: doc. Ing. Michal Stričík, PhD., Doba riešenia: 2017 – 2019
 • VEGA 1/0506/13 „Úroveň financovania klastrov v európskych krajinách a potenciálne možnosti zvýšenia ich podpory na Slovensku“. Funkcia v projekte: zástupca vedúceho projektu, Vedúci projektu: Ing. Peter Burger, PhD., Doba riešenia: 2013 – 2015
 • MLADÁ VEDA 2330263/12 „Cieľ stratégie Európa 2020 - investície do výskumu a vývoja na úrovni 3% HDP. Realita alebo fikcia?“ Funkcia v projekte: vedúci projektu. Doba riešenia: 2012
 • VEGA 1/0474/12 „Finančná gramotnosť študentov vysokých škôl na Slovensku“  Funkcia v projekte: spoluriešiteľ, Vedúci projektu: Mgr. Ing. Monika Bačová, PhD. Doba riešenia: 2012 – 2013
 • Slovenská sporiteľňa 1069/2011/CE „E-learningova univerzita praktickej ekonómie (ELUPE)“ Funkcia v projekte: spoluriešiteľ, Vedúci projektu: Ing. Rastislav Ručinský, PhD. Doba riešenia: 2011 – 2012
 • VEGA 1/0630/10 „Regionálny trh práce v podmienkach hospodárskej recesie“ Funkcia v projekte: spoluriešiteľ, Vedúci projektu: Doc. Emília Krajňáková, CSc. Doba riešenia: 2010 – 2011
 • VEGA 1/3829/06 „Konkurencieschopnosť Prešovského samosprávneho kraja - východiská a prístupy k revitalizácii regiónu“. Funkcia v projekte: spoluriešiteľ, Vedúci projektu: Doc. Ing. Peter Kuzmišin, DrSc. Doba riešenia: 2006 – 2008
 • RVEDOK SORO/257/2005 „Rozšírenie vzdelávania doktorandov v zmysle kritérií systému kvality na Technickej univerzite v Košiciach“ Funkcia v projekte: spoluriešiteľ
Doplňujúce informácie:

Členstvo v komisiách a radách

 • Člen Vedeckej rady PHF EUBA
 • Člen subodborovej komisie PHF EUBA
 • Člen Internej grantovej komisie EUBA
 • Člen programovej rady na 1., 2. a 3. stupni štúdia v študijnom programe Ekonomika a manažment podniku, Finančné riadenie podniku
 • Člen redakčnej rady časopisu Podniková revue
 • Člen redakčnej rady časopisu Acta Oeconomica Cassoviensia
 • Člen redakčnej rady časopisu Journal of Innovations and Applied Statistics
 • Člen redakčnej rady časopisu Manažment v teórii a praxi
 • Predsedníctvo v komisiách prijímacieho konania na 3. stupeň štúdia
 • Predsedníctvo a členstvo v komisiách pre dizertačné skúšky
 • Predsedníctvo a členstvo v komisiách pre obhajoby dizertačných práce
 • Predsedníctvo a členstvo v komisiách pre štátne skúšky na 1. a 2. stupni štúdia
 • Predsedníctvo v komisiách ŠVOČ
 • Člen odborovej komisie PHF EUBA (v minulosti)
 • Člen akademického senátu Podnikovohospodárskej fakulty EUBA (v minulosti)