HVASTOVÁ, Jozefína, doc. Ing., PhD.

107007 - Katedra ekonómie a manažmentu

docentka prodekanka pre vzdelávanie
Miestnosť T13/13
E-mailová adresa
Telefón +421557223224
Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety:

 • Financie
 • Ekonomická teória 2
 • Dlhové financovanie
 • Forenzné účtovníctvo
Publikačná činnosť:

AAA  Business Management and Ethical Dilemmas : Theoretical Background and Research Findings / Jozefína HVASTOVÁ (Autor) ; Bohuslava Mihalčová (Recenzent), Iveta Ubrežiová (Recenzent). - 1. vyd. - Milano : EDUCatt, 2016. - 91 s. [5,4 AH]. ISBN 978-88-9335-082-2.

AAB HVASTOVÁ, Jozefína - ZORIČÁKOVÁ, Viera. Účtovná a daňová legislatíva Slovenskej republiky v kontexte IAS/IFRS : vybrané problémy. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 140 s. [8,278 AH].

AAB SIMONIDESOVÁ, Jana - BESLEROVÁ, Stela - BOSÁK, Martin - ČONKOVÁ, Monika - FERANECOVÁ, Adela  - FREŇÁKOVÁ, Magdaléna - HVASTOVÁ, Jozefína - KMEŤOVÁ, Oľga - LAJOŠ, Branislav - MANOVÁ, Eva. Vývoj a analýzy vplyvov na finančnú výkonnosť v slovenskom priemysle. Recenzenti: Alexandra Chapčáková, Lucia Bednárová. 1. vyd. Košice : Petit, 2015. 138 s. [10,11 AH]. VEGA 1/0292/13. ISBN 978-80-971555-5-1.

ADC       MIHALČOVÁ, Bohuslava - KORAUŠ, Antonín - PROKOPENKO, Olha - HVASTOVÁ, Jozefína - FREŇÁKOVÁ, Magdaléna - GALLO, Peter, ml. - BALOGOVÁ, Beáta. Effective Management Tools for Solving the Problem of Poverty in Relation to Food Waste in Context of Integrated Management of Energy. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Energies : [Journal of Related Scientific Research, Technology Development, Engineering, and the Studies in Policy and Management]. - Basel : MDPI. ISSN 1996-1073, 2021, vol. 14, no. 14, pp. 1-18 online. VEGA 1/0363/20.

ADD MIHALČOVÁ, Bohuslava - HVASTOVÁ, Jozefína. Mezanínové financovanie - jeho význam a úloha v ekonomike. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : Prognostický ústav SAV, 2008. ISSN 0013-3035, 2008, roč. 56, č. 10, s. 973-986.

ADM   DOBROVIČ, Ján - MIHALČOVÁ, Bohuslava - PRUŽINSKÝ, Michal - HVASTOVÁ, Jozefína - PÁRTLOVÁ, Petra - SROKA, Mariusz. Opinions on Offering Managerial Positions For Women: the Case from Eastern Slovakia. - registrovaný: Scopus. In Polish Journal of Management Studie. - Czestochowa : Faculty of Management, Czestochowa University of Technology. ISSN 2081-7452, 2019, vol. 20, no. 2, pp. 210-224 online. VEGA 1/0194/19.7

ADM  Exploring Ethical Decision Making in Business Management / Jozefína Hvastová (Autor). In Quality - Access to Success. - ISSN 1582-2559. - Roč. 17, č. 155 (2016), s. 136-142.

AFC PASEKOVÁ, Marie - BIALIC-DAVENDRA, Magdalena - MÜLLEROVÁ, Libuše - HVASTOVÁ, Jozefína - MANOVÁ, Eva - SOWA, Bożena - CHYZHEVSKA, Ludmyla. IFRS for SMEs: current issues in reporting of SMEs in the Czech Republic, Slovak Republic, Poland and Ukraine. - Registrovaný: Web of Science. In Accounting and management information systems AMIS 2010 : proceedings of the 5th international conference, June 16-18, 2010, Bucharest, Romania. - Bucuresti : Editura ASE, 2010. ISBN 978-606-505-347-2, s. 793-801.

Vedeckovýskumná činnosť:

Oblasť výskumu

 • forenzné účtovníctvo
 • spoločensky zodpovedné správanie podnikov

Projekty:

 • Interný grant 300014/05 Finančné riadenie podniku v podmienkach Európskej únie
 • VEGA 1/0656/08 Implementácia medzinárodných účtovných štandardov a jej dopad na daň z príjmov
 • VEGA 1/0292/13 Vývoj a analýzy vplyvov na finančnú výkonnosť v slovenskom priemysle a krajinách EÚ
 • VEGA 1/0708/14 Udržateľný rozvoj vysokoškolského vzdelávania v manažérskych odboroch
 • VEGA 1/0807/16 Efektívnosť rozvoja digitálneho jednotného trhu pod vplyvom zmien v transparentnosti, asymetrií informácií a socio-ekonomických charakteristík subjektov trhu
 • KEGA 026KU-4/2017 Sociálna práca s osobami s duševnými poruchami – Výskum v sociálnych službách ako základňa pre vytvorenie inovatívnych učebných a digitálnych materiálov pre študijný odbor sociálna práca
 • VEGA 1/0363/20 Ekonomické súvislosti podielu žien na manažérskych pozíciách v podnikoch Slovenskej republiky
Doplňujúce informácie:

Členstvo v komisiách a radách

 • člen Vedeckej rady Podnikovohospodárskej fakulty EU v Košiciach

Špecifické odborné spôsobilosti

 • prodekan na PHF EU (2021 - doposiaľ)
 • doplňujúce pedagogické štúdium
 • interný audítor systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2008