OLEXOVÁ, Cecília, doc. Ing., PhD.

107007 - Katedra ekonómie a manažmentu

docentka 1. podpredsedníčka Akademického senátu; tajomníčka katedry
Miestnosť T11/10
E-mailová adresa
Telefón +421557223242
Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety          

 • Manažment ľudských zdrojov
 • Vnútropodnikový controlling
 • Internetová komunikácia
 • Komunikačné a manažérske spôsobilosti
 • Organizačné správanie

Erasmus program

 • 2012 prednášanie – Aarhus University, Business and Social Sciences, Dánsko
Publikačná činnosť:

ADM    OLEXOVÁ, C. - HUSŤÁK, M. - SUDZINA, F.: Carousel Fraud in Terms of Price Manipulation. Registrovaný: Scopus. In Journal of Financial Crime. Bingley: Emerland Publishing. ISSN 1758-7239, 2021, vol., no., pp. online. APVV-19-0124.

ADM     OLEXOVÁ, C. - ČERVENÁ, K.: Global Capital Tax as a Tool to Reduce Tax Evasion. Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In International Advances in Economic Research : An Official Publication of the International Atlantic Economic Society. New York: Springer. ISSN 1083-0898, 2019, vol. 25, no. 3, pp. 367-369 online. APVV-16-0160.

ADD     OLEXOVÁ, C. - SUDZINA, F.: Does Personality Influence Willingness to Pay Taxes? Registrovaný: Web of Science. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. Bratislava: Ekonomický ústav SAV: Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 10, s. 1055-1069. APVV-16-0160.

ADM     OLEXOVÁ, C.: Establishing the Financial Returns Arising from an Evaluation of a Retail Training Programme. Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Industrial and Commercial Training. Bingley: Emerald Publishing Limited. ISSN 1758-5767, 2018, vol. 50, no. 1, pp. 20-31.

ADM     OLEXOVÁ, C. - ŠTOFOVÁ, L.: Multi-Criteria Decision Analysis of Socio-Economic Factors of Tax Evasion. Registrovaný: Scopus. In Journal of Applied Economic Sciences. Craiova: Spiru Haret University. ISSN 2393-5162, 2018, vol. 13, no. 7, pp. 1864-1873 online. APVV-16-0160.

ADN     OLEXOVÁ, C. - GAJDOŠ, J.: Logistics simulation game proposal – a tool for employees’ induction. Registrovaný: Scopus. Registrovaný: Web of Science. In Quality Innovation Prosperity. Košice: Technická univerzita v Košiciach. ISSN 1335-1745, 2016, vol. 20, no. 2, pp. 53-68 online.

ADM     OLEXOVÁ, C.: Business intelligence adoption: a case study in the retail chain. Registrovaný: Scopus. In WSEAS Transactions on Business and Economics. Wisconsin : World Scientific and Engineering Academy and Society. ISSN 2224-2899, 2014, vol. 11, pp. 95-106 online. VEGA 1/0328/13.

Vedeckovýskumná činnosť:

 Oblasť výskumu                  

 • riadenie ľudských zdrojov
 • organizačné správanie, vedenie
 • dane
 • business intelligence

 Projekty

 •  APVV-19-0124 Daňové právo a nové javy v ekonomike (digitálne služby, zdieľaná ekonomika, virtuálne meny) (2020-2023)
 • VEGA 1/0214/21 Daň z nehnuteľností – právny stav a potenciál. (2021-2024)
 • VEGA 1/0363/20 Ekonomické súvislosti podielu žien na manažérskych pozíciách v podnikoch Slovenskej republiky (2020-2022)
 • Projekt VŠFS 7427/2020/02 Vnímání daní a pojistného na sociální zabezpečení v České a Slovenské republice (2020-2021)
 • APVV-16-0160 Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam (motivačné faktory, vznik a eliminácia) (2017-2020)
 • VEGA 1/0328/13 Modelovanie kauzálnych vzťahov inovácií v malých a stredných podnikoch (2013–2015)
 • VEGA 1/0350/10 Faktory úspešnosti zavádzania a využívania Business Intelligence v riadení podnikov na Slovensku (2010-2011)
 • VEGA 1/0795/08 Potenciál mladých ľudí v podnikateľskom prostredí na Slovensku i v širšom európskom regióne a možnosti jeho využitia (2008–2010)
 • VEGA 1/0127/08 Identifikácia stavu a potreby zavádzania manažmentu znalostí vo verejnej správe Slovenskej republiky v kontexte spoločných cieľov a výziev Európskej únie (2008–2010)
 • Mladá veda 2330256/06 Nové trendy riadenia ľudských zdrojov v znalostnej spoločnosti (2006)
Doplňujúce informácie:
 • Predsedníčka Základnej organizácie Odborového zväzu PŠaV na PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach
 • Manažment v teórii a praxi – on-line odborný časopis (PHF EUBA, ISSN 1336-7137, http://mtp.euke.sk/) – šéfredaktorka
 • SAAPM – Slovenská akademická asociácia pre personálny manažment, Trnava – členka
 • Informačné centrum podnikateľov, s. r. o. – spolupráca a publikovanie odborných článkov v časopisoch: Personálny a mzdový poradca podnikateľa; Práca, mzdy a odmeňovanie (Žilina: Poradca podnikateľa)
 • Členstvo v komisiách pre štátne skúšky na 1. a 2. stupni štúdia, členstvo v komisiách pre dizertačné skúšky, členstvo v komisiách pre obhajoby dizertačných prác
 • Členstvo v komisiách ŠVOČ