Katedra ekonómie a manažmentu vznikla 1. septembra 2022 zlúčením Katedry ekonómie a Katedry manažmentu. Vedúcou katedry je prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. & PhD., EUR ING. V akademickom roku 2022/2023 pôsobí na katedre 12 interných pedagógov, z toho dvaja profesori, päť docentov, päť odborných asistentov (z toho jedna na MD) a päť doktorandov.

Katedra ekonómie a manažmentu zabezpečuje výučbu predmetov na prvom, druhom a treťom stupni vysokoškolského štúdia v dennej a externej forme. Pedagogická činnosť sa orientuje najmä na oblasť ekonomických teórií, financií, podnikovohospodárskej náuky a na výučbu širokej škály manažérskych disciplín. Predmety zabezpečované katedrou poskytujú študentom potrebné teoretické vedomosti a rovnaký dôraz sa kladie aj na rozvíjanie praktických manažérskych a komunikačných zručností a na tímovú prácu.

Členovia katedry sú aktívne zapojení do vedecko-výskumných projektov financovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (VEGA, KEGA a APVV) a projektov Ekonomickej univerzity v Bratislave. V rámci riešenia týchto projektov členovia katedry organizujú vedecké konferencie, semináre a workshopy. Katedra plánuje pokračovať v tradícii organizovania medzinárodnej vedeckej konferencie MTS (MARKETING MANAŽMENT, OBCHOD, FINANČNÉ A SOCIÁLNE ASPEKTY PODNIKANIA), ktorú od roku 2015 každoročne organizovala Katedra manažmentu v spolupráci s ostatnými katedrami fakulty.

Členovia katedry prezentujú svoje vedecké výsledky na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách. V publikačnej činnosti sa orientujú najmä na publikovanie výstupov v kvalitných vedeckých časopisoch a zborníkoch, ktoré sú registrované v databázach Web of Science, SCOPUS, prípadne ďalších. Katedra ekonómie a manažmentu je zodpovedná za vydávanie fakultného vedeckého časopisu Podniková revue a on-line odborného časopisu Manažment v teórii a praxi.

Katedra sa aktívne zapája do spolupráce s domácimi a zahraničnými inštitúciami, najmä s Univerzitou Tomáša Baťu v Zlíne, VŠE v Prahe, Ekonomickou fakultou v Boloni, Univerzitou Ningbo v Číne a s Univerzitou Parthenope v Neapole.