BRUOTHOVÁ, Michaela, Ing., PhD.

107004 - Katedra ekonómie

odborná asistentka tajomníčka katedry
Miestnosť T11/13
E-mailová adresa
Telefón +421557223224
Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

  • Podnikové hospodárstvo
  • Podnikanie v malých a stredných podnikoch
Publikačná činnosť:

ADM BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - BRUOTHOVÁ, Michaela - KUBÍKOVÁ, Zuzana - RUČINSKÝ, Rastislav. Determinants of Foreign Direct Investment Inflows: a Case of the Visegrad Countries. - Registrovaný: Scopus. In Journal of International Studies : Scientific Papers. - Szczecin : Centre of Sociological Research. ISSN 2306-3483, 2018, vol. 11, no. 2, pp. 222-235 online. VEGA 1/0842/17.

ADE BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - BRUOTHOVÁ, Michaela - HLIBOKÁ, Lucia. Innovation activity and enterprises' size. In Central European Journal of Management. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2014. ISSN 2336-4890, 2014, vol. 1, no. 1, s. 5-11.

ADF BRUOTHOVÁ, Michaela. Indicators of the quality of business environment of Slovak Republic. In Acta oeconomica Cassoviensia : scientific journal. - Košice : PHF EU Košice, 2015. ISSN 1337-6020, 2015, roč. 8, č. 1, s. 23-33.

AFC BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta - BRUOTHOVÁ, Michaela. Business environment in Slovak and Czech Republic. - Registrovaný: Web of Science. In SGEM 2016. International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. SGEM 2016 : 3rd International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 24 - 30 august, 2016, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2016. ISBN 978-619-7105-75-9, p. 153-160. VEGA 1/0562/14.

AFC BRUOTHOVÁ, Michaela - HURNÝ, František. Business environment in V4 countries. In International scientific conference of business economics management and marketing (ISCOBEMM) 2016 : Enterprises after the financial crisis focused on challenges and solution for the industry 4.0. international scientific conference. Proceedings of the International scientific conference of business economics management and marketing (ISCOBEMM) 2016 : September 15-16, 2016 Brno, Czech Republic. - Brno : Masaryk University, 2016. ISBN 978-80-210-8348-6, pp. 57-63. VEGA 1/0562/14.

Vedeckovýskumná činnosť:

Oblasť výskumu

  • malé a stredné podniky
  • podnikateľské prostredie
  • podnikové ekonomika

 

Projekty

  • VEGA 1/0842/17 Kauzálne väzby medzi priamymi zahraničnými investíciami a výkonnosťou podnikov
  • VEGA 1/0562/14 Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov
  • VEGA 1/0328/13 Modelovanie kauzálnych vzťahov inovácií v malých a stredných podnikoch
Doplňujúce informácie:

Špecifické odborné spôsobilosti

  • špecializačné štúdium - Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku
  • osobitné vzdelávanie - odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov