DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília, doc. Ing., PhD.

107004 - Katedra ekonómie

docentka prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium - štatutárny zástupca dekana
Miestnosť Dekanát T13/11C
E-mailová adresa
Telefón +421557223226
Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Hospodárska politika (2011 – súčasnosť; prednášky, semináre)
 • Makroekonómia (2007 – súčasnosť, prednášky, semináre)
 • Regionálne rozvoj (2011 – 2015; semináre)
 • Financie a mena (2011 – 2013, cvičenia)
 • Mikroekonómia (2007 – 2010; cvičenia)
 • Základy podnikania (2007 – 2010; cvičenia)
Publikačná činnosť:

AAA DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - GONTKOVIČOVÁ, Barbora - HAJDUOVÁ, Zuzana - KOHLA, Andreas. Education, research and development in terms of strategy Europe 2020. 1st ed. Düsseldorf : A&A Digitalprint, 2017. 178 s. [8 AH]. ISBN 978-3-00-055914-3.

AAB SPIŠÁKOVÁ, Emília. Inovačné aktivity podnikov, možnosti financovania inovácií a ich reálne využitie. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2010. 228 s. [13,693 AH]. ISBN 978-80-553-0587-5.

AAB BURGER, Peter - BRAŠKOVÁ, Miriam - DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - KLASOVÁ, Slávka - KOROBANIČOVÁ, Iveta - KOVÁČ, Viliam - PÁLFYOVÁ, Janka. Súčasný stav financovania klastrov vo svete. Recenzenti: Karel Skokan, Jan Stejskal. 1. vyd. Košice : Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2015. 403 s. ISBN 978-80-553-2200-1.

ADC SPIŠÁK, Emil - MAJERNÍKOVÁ, Janka - DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - KAŠČÁK, Ľuboš. Research into Plastic Deformation of Double Reduced Sheets. In Metals : Open Access Journal. - Basel : MDPI. ISSN 2075-4701, 2018, vol. 8, no. 2, pp. [1-10]

ADM DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília – GONTKOVIČOVÁ, Barbora – MAJERNÍKOVÁ, Janka – SPIŠÁK, Emil – PACANA, Andrzej. Management of Research and Development Activities in the Context of Strategy Europe 2020. In Polish Journal of Management Studies. ISSN 2091-7452, 2019, vol. 19, no. 2, pp.112-123

ADM DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - GONTKOVIČOVÁ, Barbora - HAJDUOVÁ, Zuzana. Education from the perspective of the Europe 2020 strategy: the case of Southern countries of the European Union. In Economics & Sociology : Journal of Scientific Papers. - Szczecin : Centre of Sociological Research. ISSN 2306-3459, 2016, vol. 9, no. 2, pp. 266-278.

ADM SPIŠÁK, Emil - MAJERNÍKOVÁ, Janka - DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - KAŠČÁK, Ľuboš. Analysis of plastic deformation of double reduced sheets. In Acta mechanica et automatica. - Białystok : University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2016. ISSN 1898-4088, 2016, vol. 10, no. 4, pp. 271-274

ADM TKÁČ, Michal - DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - GONTKOVIČOVÁ, Barbora. Výskum a vývoj na Slovensku, v Dánsku a Fínsku z pohľadu Stratégie Európa 2020. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2017. ISSN 1804-8048, 2017, č. 39, s. 223-235.

ADM DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - GONTKOVIČOVÁ, Barbora - MURA, Ladislav - HAJDUOVÁ, Zuzana. R & D in the context of Europe 2020 in selected countries. In Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research. - Bucharest : Academy of Economic Studies, 2017. ISSN 1842-3264, 2017, vol. 51, no. 4, pp. 243-261

ADM MURA, Ladislav - GONTKOVIČOVÁ, Barbora - DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - HAJDUOVÁ, Zuzana. Position of Employee Benefits in Remuneration Structure. In Transformations in business & economics : International Journal of Scholarly Papers. - Kaunas : Kaunas Faculty. ISSN 1648-4460, 47, vol. 18, no. 2, 2019.

ADN SPIŠÁKOVÁ, Emília. Analysis of innovation activity of Slovak and Czech enterprises. In Quality Innovation Prosperity. - Košice : Technická univerzita v Košiciach. ISSN 1335-1745, 2010, vol. 14, no. 1-2, pp. 42-56.

Vedeckovýskumná činnosť:

Oblasť výskumu

 • Európa 2020, výskum a vývoj, vzdelávanie
 • inovácie, inovačná výkonnosť, financovanie inovácií  
 • Kohézna politika EÚ, regionálny rozvoj a regionálne disparity

 

Projekty

 • VEGA 1/0582/17 „Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov“. Funkcia v projekte: zástupca vedúceho projektu (2017), Vedúci projektu: doc. Ing. Michal Stričík, PhD., Doba riešenia: 2017 – 2019
 • VEGA 1/0506/13 „Úroveň financovania klastrov v európskych krajinách a potenciálne možnosti zvýšenia ich podpory na Slovensku“. Funkcia v projekte: zástupca vedúceho projektu, Vedúci projektu: Ing. Peter Burger, PhD., Doba riešenia: 2013 – 2015
 • MLADÁ VEDA 2330263/12 „Cieľ stratégie Európa 2020 - investície do výskumu a vývoja na úrovni 3% HDP. Realita alebo fikcia?“ Funkcia v projekte: vedúci projektu. Doba riešenia: 2012
 • VEGA 1/0474/12 „Finančná gramotnosť študentov vysokých škôl na Slovensku“  Funkcia v projekte: spoluriešiteľ, Vedúci projektu: Mgr. Ing. Monika Bačová, PhD. Doba riešenia: 2012 – 2013
 • Slovenská sporiteľňa 1069/2011/CE „E-learningova univerzita praktickej ekonómie (ELUPE)“ Funkcia v projekte: spoluriešiteľ, Vedúci projektu: Ing. Rastislav Ručinský, PhD. Doba riešenia: 2011 – 2012
 • VEGA 1/0630/10 „Regionálny trh práce v podmienkach hospodárskej recesie“ Funkcia v projekte: spoluriešiteľ, Vedúci projektu: Doc. Emília Krajňáková, CSc. Doba riešenia: 2010 – 2011
 • VEGA 1/3829/06 „Konkurencieschopnosť Prešovského samosprávneho kraja - východiská a prístupy k revitalizácii regiónu“. Funkcia v projekte: spoluriešiteľ, Vedúci projektu: Doc. Ing. Peter Kuzmišin, DrSc. Doba riešenia: 2006 – 2008
 • RVEDOK SORO/257/2005 „Rozšírenie vzdelávania doktorandov v zmysle kritérií systému kvality na Technickej univerzite v Košiciach“ Funkcia v projekte: spoluriešiteľ
Doplňujúce informácie:

Členstvo v komisiách a radách

 • člen akademického senátu Podnikovohospodárskej fakulty EUBA
 • člen štátnicových komisií pre štátne skúšky na 1. a 2. stupni štúdia

 

Špecifické odborné spôsobilosti

 • audítor pre interné audity systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2008
 • pedagogické vzdelanie absolvovaním kurzu vysokoškolskej pedagogiky