História Katedry ekonómie začala zriadením Detašovaného pracoviska Vysokej školy ekonomickej v Bratislave (v súčasnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave) v Košiciach. Študenti denného vysokoškolského štúdia začali študovať na tomto pracovisku v Košiciach 1. 9. 1969. V tom čase boli v rámci pracoviska dve katedry:

  • Katedra automatizovaného systému riadenia,
  • Katedra národného hospodárstva (predchodkyňa súčasnej Katedry ekonómie).

Od 1. 7. 1990 boli na pracovisku zriadené 4 katedry. Jedna z nich dostala názov Katedra podnikovohospodárskej náuky. Katedra zabezpečovala výučbu národohospodárskej teórie. 1. 7. 1993 vznikla samostatná Katedra národného hospodárstva už v rámci Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach s cieľom posilnenia makroekonomických disciplín, ktoré tvorili všeobecný univerzitný základ predmetov dotvárajúcich profil absolventa fakulty. Po roku 1997 Katedra národného hospodárstva zmenila svoj názov na Katedru ekonómie. Zameranie katedry sa odvtedy v podstate nezmenilo.

Katedru ekonómie od jej vzniku až po súčasnosť viedli:

01.09.1993 - 31.08.1996 doc. Ing. Mária FARKAŠOVSKÁ, CSc.
01.09.1996 - 31.08.1997 doc. Ing. Michal TUŠAN, CSc.
01.09.1997 - 31.08.1999 doc. Ing. Mária FARKAŠOVSKÁ, CSc.
01.09.1999 - 31.01.2000 Ing. Vladimír GAZDA, PhD.
01.02.2000 - 31.01.2003 doc. Ing. Alena DAŇKOVÁ, CSc.
01.02.2003 - 14.10.2007 doc. Ing. Eva KAFKOVÁ, PhD.
15.10.2007 - 30.09.2015 Ing. Rozália PÉTROVÁ, CSc.
01.10.2015 - 30.09.2016 doc. Ing. Michal STRIČÍK, PhD.
01.10.2016 - 22.3.2019 Ing. Michaela BRUOTHOVÁ, PhD.
23.3.2019 - súčasnosť prof. Ing. Michal PRUŽINSKÝ, CSc.