Katedra ekonómie sa vo svojej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti orientuje na oblasť ekonomických teórií, hospodárskej politiky, financií a bankovníctva, finančných trhov a podnikovohospodárskej náuky. Zaoberá sa takisto problematikou ekonomiky životného prostredia, obnoviteľných zdrojov energie a udržateľnosti prírodných zdrojov.

V rámci vedecko-výskumnej činnosti katedra participuje na riešení úloh VEGA, KEGA a projektov mladých vedeckých pracovníkov. Výsledky výskumov prezentuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách, v domácich a zahraničných časopisoch, využíva ich pri tvorbe odbornej literatúry a takisto z nich čerpá v pedagogickom procese.

V oblasti pedagogickej činnosti sa katedra ekonómie podieľa na príprave ekonómov a manažérov podnikov v rámci akreditovaných študijných programov na prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia. Predmetmi, ktoré katedra zabezpečuje, významne dotvára profil absolventov jednotlivých študijných programov. Cieľom pedagogickej činnosti je poskytnúť študentom teoretické základy a empirické poznatky z jednotlivých ekonomických vied a podstatne prispievať k rozvíjaniu ich ekonomického myslenia.