FREŇÁKOVÁ, Magdaléna, Ing., PhD.

107003 - Katedra finančného riadenia podniku

odborná asistentka
Miestnosť T11/15A
E-mailová adresa
Telefón +421557223223
Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Finančný manažment,
 • Vnútropodnikový controlling
Publikačná činnosť:

AAB SIMONIDESOVÁ, Jana et al. Vývoj a analýzy vplyvov na finančnú výkonnosť v slovenskom priemysle. Recenzenti: Alexandra Chapčáková, Lucia Bednárová. 1. vyd. Košice : Petit, 2015. 138 s. [10,11 AH]. VEGA 1/0292/13. ISBN 978-80-971555-5-1.

ADE FREŇÁKOVÁ - KARCHOVÁ, Magdaléna - GAZDA, Vladimír - JASOVSKÁ, Jana. Hidden cooperation or competition among industrial production branches: some results for the Slovak republic. - Registrovaný: Web of Science. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2010. ISSN 1212-3609, 2010, roč. 13, č. 3, s. 6-15. Dostupné na :

ADF FREŇÁKOVÁ, Magdaléna. Nákladové kritériá hodnotenia ekonomickej efektívnosti investičných projektov. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2015. ISSN 1335-9746, 2015, roč. 14, č. 33, s. 97-107. VEGA 1/0292/13.

BAB Venture kapitál a rozvojový kapitál pre váš biznis / Magdaléna Freňáková. - Bratislava : Vydavateľstvo TREND, 2011. - 150 s. [9,688 AH] [9,688 AH] : obr., tab. - ISBN 978-80-89357-06-2.

AFG Skúmanie príslušnosti podnikov financovaných rizikovým kapitálom k odvetviu podľa ich technologickej, resp. poznatkovej náročnosti / Magdaléna Freňáková. - VEGA 1/0292/13. In Quality and leading innovation [elektronický zdroj] : proceedings of International scientific conference : October 5-7, 2015 Uzhgorod / Reviewer: Michal Tkáč. - Košice : University of economics, Faculty of business economics with seat in Košice/Uzhgorod national university, 2015. - ISBN 978-617-589-103-2. - P. 91-92 [CD-ROM].

AFC Mapovanie vedecko - technologických parkov na Slovensku v Českej republike a vo Fínsku / Magdaléna Freňáková, Mária Riznárová. In Trendy v podnikání 2013 [elektronický zdroj] : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : Plzeň, 14. - 15. listopadu 2013 = Business trends 2013 : reviewed conference proceedings / editoři sborníku: Kateřina Mičudová. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013. - ISBN 978-80-261-0321-9. - S. [1-9] CD-ROM.

Vedeckovýskumná činnosť:

Oblasť výskumu

 • finančný manažment,
 • podnikové financie,
 • finančno-ekonomická analýza,
 • výkonnosť podniku,
 • venture kapitál

 

Projekty

 • VEGA 1/0667/08 Financovanie a podpora inovačného rozvoja malých a stredných podnikov v SR a vo vybraných krajinách EÚ
 • Projekt APVV SUSPP 2009 Centrum hospodárskej a informačnej podnikovo-univerzitnej spolupráce
 • VEGA 1/0121/10 Integrácia manažmentu rizika do strategického riadenia nefinančných podnikov
 • Projekt Nadácie Tatrabanky 10vs046 EUKEPASS
 • VEGA 1/0292/13 Vývoj a analýzy vplyvov na finančnú výkonnosť v slovenskom priemysle a krajinách EÚ