Katedra účtovníctva a financií bola založená 1.septembra 1990 na detašovanom pracovisku Fakulty riadenia Vysokej školy ekonomickej v Košiciach. Potreba vybudovať katedru účtovníctva  a financií vyplynula zo zmenených podmienok v oblasti ekonomiky riadenia podnikov začiatkom deväťdesiatych rokov, najmä v súvislosti s prestavbou štúdia a zavedením nového odboru štúdia - Podnikovohospodárske náuky.

Výučba predmetov účtovníctva a financií mala svoju históriu na fakulte aj pred vznikom katedry. Tieto predmety dotvárali profil absolventov študijnej špecializácie ASR, zároveň však patrili tieto predmety z hľadiska špecializácie medzi okrajové, nedominantné a doplnkové.

Zmenou politických podmienok a ekonomického systému po roku 1989 predmety katedry zaujali oprávnené miesto pri výučbe poslucháčov prvého, druhého a tretieho stupňa v študijných odboroch Ekonomika a manažment podniku, Obchodné podnikanie  a Finančné riadenie podniku. Vzhľadom na špecializáciu fakulty na výchovu podnikových ekonómov veľa predmetov katedry, napríklad účtovníctvo, dane podnikateľských subjektov, ekonomická analýza, podnikové financie, kalkulácie, podnikateľské riziko a finančný manažment tvorilo základný pilier vedomostí, ktoré riadiaci pracovníci potrebovali pri riadení podnikov.  

Katedra účtovníctva a financií zaznamenáva svoj vznik v roku 1990. Pri zrode katedry účtovníctva a financií bol doc. Ing. Jozef Šalák, CSc., ktorý bol jej prvým vedúcim. Jej začiatky sa spájajú so siedmimi pracovníkmi. Kolektív Katedry účtovníctva a financií tvorilo 17 interných učiteľov, 5 interných doktorandov a 7 externých doktorandov.

Po zavedení študijných programov v roku 2004 je katedra gestorom dvoch programov: ekonomika a manažment podniku a finančné riadenie podniku.

V roku 2008 sa Katedra účtovníctva a financií premenovala na Katedru financií a účtovníctva, kde pôsobilo 15 interných pracovníkov z toho 1 profesor, 1 docent, 12 odborných asistentov, z toho 10 s vedeckou  hodnosťou PhD., 1 sekretárka, 1 externý učiteľ, 2 interní a  4 externí doktorandi. Katedra zabezpečovala výučbu povinných a povinne voliteľných predmetov na prvom, druhom a treťom stupni vysokoškolského štúdia študijného odboru Ekonomika a manažment podniku, Obchodné podnikanie a Finančné riadenie podniku. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti katedra zabezpečovala spolu 21 predmetov na všetkých stupňoch štúdia ako povinné predmety, z ktorých najdôležitejšie boli  účtovníctvo, podnikové financie, dane podnikateľských subjektov, kalkulácie a rozpočty, finančno-ekonomická analýza, finančný manažment, finančná analýza a finančné plánovanie, manažment  podnikateľského rizika. Povinne voliteľné predmety boli zamerané hlavne na účtovnú závierku, audítorstvo, ohodnocovanie podniku, finančné riadenie malých a stredných podnikov, medzinárodné daňové systémy, finančné inžinierstvo, kvantitatívne metódy vo finančnom riadení.

Predmety katedry financií a účtovníctva tvorili základný pilier vedomostí pre podnikových ekonómov a finančne riadiacich pracovníkov.

Katedra počas svojho pôsobenia na fakulte vychovala veľký počet diplomantov. V rokoch 1992 – 1994 zorganizovala a garantovala rekvalifikačné kurzy so zameraním na finančné riadenie podnikov, účtovníctvo a dane podnikateľských subjektov. Jej členovia prispievali do odborných a vedeckých časopisov, prezentovali sa na vedeckých konferenciách doma aj v zahraničí. Spolupracovali s podnikmi, VŠE Praha, Ekonomickou akadémiou v Krakowe a Katowiciach i so Štátnou zakarpatskou univerzitou v Užhorode a peňažnými ústavmi východoslovenského regiónu.

Vo vedeckovýskumnej činnosti sa katedra orientovala na problematiku finančného manažmentu, účtovníctva a daní. Vedeckovýskumná oblasť vychádzala z aktuálnych požiadaviek ekonomickej teórie a ekonomickej praxe. Vedeckovýskumná činnosť bola zameraná na riadenie a organizovanie finančných procesov podniku v takej interakcii a väzbe, ktoré pozitívne ovplyvňovali rozvoj a aktivitu podnikateľskej sféry.

Vedeckovýskumná činnosť sa realizovala v súlade s profiláciou fakulty, s požiadavkami skvalitňovania pedagogického procesu, ako aj s plánom kvalifikačného rastu učiteľov katedry financií a účtovníctva.

Katedra riešila 4 projekty VEGA a 4 inštitucionálne projekty, ktorých súhrnným cieľom riešenia bolo skúmanie, hodnotenie a riadenie peňažných tokov v podniku, stanovenie diagnózy finančného zdravia podniku a predikcie jeho finančnej tiesne pomocou špeciálnych metodických nástrojov, efektívne zhodnotenie využitia obnoviteľných zdrojov energie, implementácia  medzinárodných účtovných štandardov a aplikácia IAS/IFRS a ich dopad na daň z príjmov. Skvalitnenie publikačnej činnosti katedry sa zameralo na publikovanie pôvodných vedeckých prác predovšetkým v karentovaných časopisoch a vedeckých monografiách.

Po organizačných zmenách na PHF EU so sídlom v Košiciach od decembra 2013 sa Katedra financií a účtovníctva premenovala na Katedru finančného riadenia podniku. Vedením katedry bola poverená Ing. Jana Simonidesová, PhD. Katedra zabezpečuje v súčasnosti výučbu predmetov na prvom a druhom stupni štúdia. 

 

Vedúcimi katedry od jej vzniku doteraz boli:

1990 - 1991 doc. Ing. Jozef ŠALAK, CSc.
1991 - 1995 Ing. Jana CZILINGOVÁ, CSc.
1995 - 1996 prof. Ing. Ľudovít MESÁROŠ, CSc. (poverený vedením)
1996 - 2001 doc. Ing. Ľudmila LACOVÁ, CSc.
2001 - 2003 Ing. Juraj NEUFELD, PhD.
2003 - 2008 doc. Ing. Viktória BOBÁKOVÁ, CSc.
2008 - 2013 doc. Ing. Jana CZILLINGOVÁ, CSc.
2013 - 2015 Ing. Jana SIMONIDESOVÁ, PhD. (poverená vedením do 09/2015)
2015 - súčasnosť doc. Ing. Jana SIMONIDESOVÁ, PhD.