Katedra Finančného riadenia podniku vznikla transformáciou Katedry financií a účtovníctva. Zabezpečuje výučbu predmetov na prvom, druhom a treťom stupni vysokoškolského štúdia v študijnom odbore ekonómia a manažment, v študijných programoch ekonomika a manažment podniku, obchodné podnikanie, finančné riadenie podniku a podnikový obchod a marketing. Predmety katedry tvoria dôležitý pilier vedomostí pre podnikových ekonómov a riadiacich pracovníkov vo finančnej oblasti.

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti katedra zabezpečuje spolu 18 predmetov ako povinné predmety a povinne voliteľné predmety na dennej a externej forme štúdia.

Jej členovia prispievajú do odborných a vedeckých časopisov, časopisov registrovaných v databázach Web of Science a Scopus a karentovaných časopisov, prezentujú sa na vedeckých konferenciách doma aj v zahraničí. 

Vo vedeckovýskumnej činnosti sa katedra orientuje na problematiku finančného manažmentu, účtovníctva a daní. Vedeckovýskumná oblasť vychádza z aktuálnych požiadaviek ekonomickej teórie a ekonomickej praxe, ktoré pozitívne vplývajú na rozvoj a aktivitu podnikateľskej sféry. Členovia katedry sú zapojení do riešenia projektov VEGA, projektov mladých vedeckých pracovníkov a podujatí organizovaných v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Od roku 2013 založili spoločne s Katedrou obchodného podnikania tradíciu v organizovaní medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Marketing manažment, finančné a sociálne aspekty podnikania, kde vytvárajú priestor pre výmenu poznatkov na medzinárodnej úrovni.   

Na katedre pôsobí 9 interných pracovníkov z toho 4 docenti a 5 odborných asistentov s vedeckou hodnosťou PhD.