Katedra informačnej a jazykovej komunikácie začala rozvíjať svoju činnosť od začiatku ak. r. 2015/16 ako následníčka predchádzajúcej Katedry cudzích jazykov. V súčasnosti je vedúcim katedry Ing. Cyril Závadský, PhD.

Na katedre v akademickom roku 2019/20 pracuje 5 interných pedagógov (1 profesor, 3 odborní asistenti s PhD. a 1 lektorka) a 1 externý vyučujúci.

Katedra zabezpečuje výučbu informačných a jazykových disciplín na prvom, druhom a treťom stupni štúdia v dennej a externej forme. Predmety zabezpečované katedrou poskytujú študentom nielen potrebné teoretické vedomosti, ale rozvíjajú aj ich praktické informačné a jazykové zručnosti a spôsobilosti. Veľkým prínosom pre štúdium jazykov, ako aj pre celkový profesionálny rast študentov fakulty, je možnosť študovať na zahraničných univerzitách v rámci programu ERASMUS.

Členovia katedry sú aktívne zapojení do riešenia vedeckovýskumných projektov financovaných Ministerstvom školstva SR (VEGA, KEGA) a ďalších projektov. V rámci riešenia týchto projektov členovia katedry organizujú vedecké semináre, workshopy a výsledky publikujú v zahraničných vedeckých časopisoch a zborníkoch, registrovaných v databázach Scopus, Web of Science, Web of Knowledge a ďalších.

Učitelia katedry začali rozvíjať spoluprácu s domácimi a zahraničnými inštitúciami a organizovať vedecké workshopy. V novembri 2015 katedra zorganizovala medzinárodný vedecký workshop s názvom „Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov“, v októbri 2017 vedecký workshop „Nové trendy v informačnej a jazykovej komunikácii“ a v apríli 2018 v spolupráci s Katedrou podnikového hospodářství Ekonomicko-správní fakulty Masarykovej univerzity v Brne medzinárodný workshop „Nové smery v IKT, podnikovom hospodárstve a jazykovej komunikácii“.

Niektorí členovia katedry sú členmi redakčných rád fakultného vedeckého časopisu Podniková revue a on-line odborného časopisu Manažment v teórii a praxi.