HUDÁK, Matej, Ing., PhD.

107002 - Katedra kvantitatívnych metód

odborný asistent Prodekan pre medzinárodné vzťahy a informatizáciu
Miestnosť T11/8
E-mailová adresa
Telefón +421557223227
Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety:

  • Informatika,
  • Matematika,
  • Štatistika,
  • Manažment podnikateľského rizika,
  • Optimalizačné metódy
Publikačná činnosť:

HUDÁK, Matej. Sustainability of digital public spaces. - Registrovaný: SCOPUS. In Quality innovation prosperity. - Košice : Technical university of Košice, 2015. ISSN 1335-1745, 2015, vol. 19, no. 1, pp. 103-111. INTERREG IVC' s project 1038R4 Digital Cooperatives (E-COOP).

TKÁČ, Michal - HUDÁK, Matej. Financial sustainability of digital public spaces. - Registrovaný: Scopus. In IDIMT 2014. The Conference. 22nd Interdisciplinary Information Management Talks – IDIMT 2014 : conference networking societies - cooperation and conflict: Poděbrady, Sept. 10-12, 2014 [elektronický zdroj]. - Linz : Johanes Keppler Universität Linz, Austria, 2014. ISBN 978-3-99033-340-2, p. 267-274 online. IVC 1038R4. Dostupné na internete.

ANDREJKOVIČ, Marek - HAJDUOVÁ, Zuzana - HUDÁK, Matej. Adjustment of the pension system in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In International days of statistics and economics at VŠE, Prague : conference proceedings, September 22 and 23, 2011. - Prague : University of Economics, Prague, 2011. ISBN 978-80-86175-77-5, s. [1-7]. projekt č. 2330261.

MEGYESIOVÁ, Silvia - HUDÁK, Matej. Regionálne rozdiely mier nezamestnanosti a miezd na Slovensku a v Českej republike. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 5, s. 155-160. VEGA 1/0339/10. Dostupné na internete.

Vedeckovýskumná činnosť:

Oblasť výskumu:

  • štatistické metódy;
  • informačné a komunikačné technológie

 

Projekty:

  • INTERREG IVC 1038R4 Digital Cooperatives (E-COOP)
  • VEGA 1/0519/12 - Poistenie podnikateľských subjektov ako nevyhnutná súčasť strategického riadenia v období dlhovej krízy
  • VEGA 1/0562/14 - Vplyv využívania nástrojov Business Intelligence na výkonnosť podnikov