TKÁČ, Michal, Dr. h. c. prof. RNDr., CSc.

107002 - Katedra kvantitatívnych metód

profesor dekan fakulty
Miestnosť dekanát
E-mailová adresa
Telefón +421557223216 , +421557223206
Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety v súčasnosti a v minulosti

 • Dátová ekonomika a Big data
 • Lean Six Sigma 4.0
 • Matematická analýza
 • Matematika
 • Podniková analytika
 • Podnikové financie
 • Štatistika
 • Optimalizačné metódy
Publikačná činnosť:

Najvýznamnejšie publikácie

AAA   SANTANA, Paula - COSTA, Cláudia - FREITAS, Ângela - STEFANIK, Iwa - QUINTAL, Carlota - BOSÁKOVÁ, Lucia - HAJDUOVÁ, Zuzana - TKÁČ, Michal. Atlas of population health in European union regions. Reviewers: Julia Doetsch, Scott Culp. 1st edition. Coimbra : Coimbra University Press, 2017. 263 s.

AAB   TKÁČ, Michal. Štatistické riadenie kvality. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2001. 312 s. ISBN 80-225-0145-X.

ADC   HARANT, Jochen - JENDROĽ, Stanislav - TKÁČ, Michal. On 3 - connected plane graphs without triangular faces. In Journal of Combinatorial Theory, series B. - [San Diego] : Elsevier, 1999. ISSN 0095-8956, 1999, vol. 77, no. 2, s. 150-161.

ADC   TKÁČ, Michal - VERNER, Robert. Artificial neural networks in business: two decades of research. In Applied soft computing. - Amsterdam : Elsevier Science Publishers B.V. ISSN 1872-9681, 2016, vol. 38, pp. 788-804.

ADC   BÖHME, Thomas - HARANT, Jochen - TKÁČ, Michal. More than one tough chordal planar graphs are Hamiltonian. In Journal of graph theory. - USA : John Wiley & Sons, 1999. ISSN 0364-9024, December 1999, vol. 32, no. 4, pp. 405-410.

ADC   BÖHME, Thomas - HARANT, Jochen - TKÁČ, Michal. On certain Hamiltonian cycles in planar graphs. In Journal of graph theory. - USA : John Wiley & Sons, 1999. ISSN 0364-9024, September 1999, vol. 32, no. 1, pp. 81-96.

ADC   BOSÁK, Martin - TKÁČ, Michal - HOLUB, Marián - TARČA, Alexander - ŠTOFOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra. Testing the Effects of a Thermal Power Plant Combustion by-Product Stabilizer on Water Impermeability. In Polish Journal of Environmental Studies. - Olsztyn : "HARD" Publishing Company. ISSN 2083-5906, 2020, vol. 29, no. 2, pp. 1087-1094 online. (2020 - Current Contents). I-18-109-00.

ADD   RADIŠIČ, Slobodan - ČOSIČ, Ilija - TKÁČ, Michal - ANDELIČ, Goran B. - CARIČ, Marko - DAKOVIČ, Vladimír. The Scopes and challenges of the privatization process: the case of the Republic of Serbia with a focus on the region Vojvodina (2002-2007). In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 7, s.  690-706.

ADM   TKÁČ, Michal - DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - GONTKOVIČOVÁ, Barbora. Výskum a vývoj na Slovensku, v Dánsku a Fínsku z pohľadu Stratégie Európa 2020. - Registrovaný: Scopus. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2017. ISSN 1804-8048, 2017, č. 39, s. 223-235 online.

ADN   TKÁČ, Michal - VERNER, Robert. Prediction of demand for primary bond offerings using artificial neural networks. - Registrovaný: Scopus. In Quality Innovation Prosperity. - Košice : Technická univerzita v Košiciach. ISSN 1335-1745, 2014, vol. 18, no. 2, pp. 116-129 online.

Vedeckovýskumná činnosť:

V tvorivej vedeckej oblasti je orientovaný na využívanie kvantitatívnych metód ale aj algebraických štruktúr v podnikovej ekonomike, resp. pri riadení kvality v podnikoch.

Najvýznamnejšie projekty:

 • PROJEKT HOSPODÁRSKEJ PRAXE - 4600014987. Názov projektu: TECHNICKO-EKONOMICKÁ A EKOLOGICKÁ ANALÝZA NÁHRADY UHLIA ALTERNATÍVNYM (SYNTETICKÝM) PALIVOM V PODMIENKACH EVO (2020), Vedúci projektu: Dr. h. c. prof. RNDr. Michal Tkáč, CSc.
 • 643398 - Horizont 2020 - Formovanie európskych politík na podporu rovnosti v oblasti zdravia (2015 - 2018), Lokálny koordintáor: EURO-HEALTHY – H2020
 • Riešiteľ v projekte: EURINV Implementácia európskeho štandardu v konsolidovaných cloudových platformách elektronickej fakturácie. The Connecting Europe Facility (CEF) program. (2019-2020)
 • VEGA 1/0736/19 Aplikácia metód umelej inteligencie pri modelovaní európskych trhov s dlhopismi (2019-2020), Funkcia v projekte: spoluriešiteľ
 • Riešiteľ v projekte: projektu Enzýmy: NFP313010T475 - Optimalizácia systémov výživy nosníc a prípravy krmív s využitím enzymatických prípravkov na zvýšenie efektivity chovu nosníc a kvality produkcie vajec pre potravinársky priemysel (2021 - súčastnosť)
Doplňujúce informácie:

Členstvo v organizáciách:

 • Zástupca pre SR organizácie European Network for Business and Industrial Statistics (2007 – súčasnosť)
 • Člen Rady Národného programu kvality SR (2005 – súčasnosť)
 • Člen Technického výboru pre akreditáciu v oblasti Manažérstva rizík, orgán Slovenská národná akreditačná služba  (1997 – 1999)
 • Členstvo vo Vedeckých radách: PHF EU Bratislava so sídlom v Košiciach (predseda), univerzitná vedecká rada EU Bratislava – člen (2007 – súčasnosť)
 • Člen technickej skupiny ISO/TC069/SC07/WG (2009 – súčasnosť)
 • Podpredseda košickej pobočky Jednoty slovenských matematikov a fyzikov (1994 – 1998)
 • Podpredseda Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti (1998 – 2016)
 • Odborný poradca Slovenskej spoločnosti pre kvalitu (člen skupiny Fórum učiteľov kvality) (2002 – 2005)
 • Hodnotiteľ modelu EFQM pre národnú cenu kvality (2005 – súčasnosť)
 • Hodnotiteľ modelu CAF (2005 – súčasnosť)
 • Správca konkurznej podstaty (2010 – súčasnosť)
 • Člen Spoločných odborových komisií:91-07-9 Výzbroj a technika letectva, 11-11-9 Diskrétna matematika, Prierezové ekonomiky, 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku (1997 – súčasnosť)
 • Znalec v znaleckom obore 090000 Ekonomika a manažment – odvetvie 090300 Kontroling, Ministerstvo spravodlivosti SR (2003 – súčasnosť)

Prednáškové pobyty a stáže:

 • Technická univerzita Ilmenau, Ilmenau, Nemecko,1991-2001
 • Technická Univerzita Dresden, Dresden, Nemecko,1996 - 2000
 • Universitas Islam Malang, Malang, Indonesia,2004
 • Univerzita Coimbra, Portugalsko, Coimbra, Portugalsko,2017
 • University of Indonesia, Jakarta, Indonézia,2004
 • Europe 29 Business Forum, India, Dilli,2019