VERNER, Robert, doc. PhDr. Ing., PhD., MBA

107002 - Katedra kvantitatívnych metód

docent
Miestnosť T11/7B
E-mailová adresa
Telefón +421557223205
Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety v súčasnosti a v minulosti

  • Finančné trhy
  • Marketingové analýzy a prognózy
  • Seminár s odborníkmi z praxe Honoris 1
  • Seminár s odborníkmi z praxe Honoris 2
  • Výskum trhu
Publikačná činnosť:

AAA Modern computation methods for business applications / Michal Tkáč, Robert Verner, Enayat Danishjoo ; - 1. vyd. - Vaterstetten : Adoram, 2013. - 276 s. [13,85 AH] [13,85 AH] : slovník. - ISBN 978-3-00-044092-2.

BAA Stock markets prediction : application of new genetic annealed neural network / Robert Verner. - Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. - 164 s. [ 8,2 AH] [8,2 AH] : príl. - ISBN 978-3-659-28217-1

ADF Spoločenská zodpovednosť v kontexte maximalizácie ziskovej funkcie / Robert Verner, Michal Tkáč ml., Stela Beslerová. - Spôsob prístupu: http://jias.euke.sk/wp-content/uploads/2014/06/1-2014.pdf. - Popis urobený: 28.6. 2014. - Názov z titulnej obrazovky. In Journal of innovations and applied statistics [elektronický zdroj] : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2014. - ISSN 1338-5224. - Roč. 4, č. 1 (2014), s. 9-16 online.

AFD Analýza operačného rizika v životnom poistení s využitím umelých neurónových sietí / Robert Verner.
In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód V. (2014) [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z V. medzinárodnej vedeckej konferencie : 12. - 13. 3. 2014, Košice, Slovenská republika / editor: Matej Hudák ; recenzenti: Michal Tkáč, Aurel Sloboda ... [et al.]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - ISBN 978-80-225-3875-6. - S. 41-50 [CD-ROM].

AED Hodnotenie vzdelávacej činnosti = Evaluation of learning activities / Michal Tkáč, Robert Verner. - VEGA 1/0474/12. In Finančná gramotnosť študentov vysokých škôl [elektronický zdroj] : recenzovaný monotematický nekonferenčný zborník vedeckých prác k projektu VEGA č. 1/0474/12 Finančná gramotnosť študentov vysokých škôl na Slovensku / editor Monika Bačová ; recenzenti Michal Pružinský, Mária Antošová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. - ISBN 978-80-225-3805-3. - S. 104-115 [CD-ROM].

BCI   VERNER, Robert. Finančné trhy a inštitúcie. Recenzenti: Emília Duľová Spišáková, Peter Burger. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. [141 s.] [7,05 AH]. ISBN 978-80-225-4674-4.

Vedeckovýskumná činnosť:

Oblasť výskumu

  • finančné trhy
  • optimalizačné metódy

 

Projekty

  • Mladých vedeckých pracovníkov I-14-116-00 Zvyšovanie výkonnosti podnikov aplikáciou moderných optimalizačných metód a postupov umelej inteligencie
  • VEGA 1/0736/19 „Aplikácia metód umelej inteligencie pri modelovaní európskych trhov s dlhopismi“
  • projekt hospodárskej praxe „Analýza dostupnosti vhodných plôch pre pestovanie biomasy v okolí závodu Vojany“