Katedra aplikovanej matematiky vznikla v roku 1993 ako predchodca Katedry kvantitatívnych metód. V roku 1999 sa katedra premenovala na Katedru hospodárskej informatiky a matematiky. Počas tohto obdobia zabezpečovala výučbu predmetov z oblasti informatiky, matematiky a štatistiky. Od roku 2002 sa katedra začala v počte členov zväčšovať a pokrývať ďalšie predmety. V roku 2013 došlo k zmene názvu na terajší, a to Katedru kvantitatívnych metód. Od roku 2005 na katedre aktívne pôsobia aj doktorandi, ktorí sa podieľajú na pedagogickej činnosti. Od uvedeného roku sa počet doktorandov na katedry výrazne zvýšil. Katedra sa zapájala aj v oblasti projektov z rozličných oblastí či už z podpory národnej alebo európskej, alebo ako priamo dopytované projekty z podnikateľskej praxe. Katedra sa vo svojej histórii podieľala aj na niektorých významných fakultných konferenciách a udalostiach.

Katedra spolupracuje alebo v minulosti spolupracovala s rôznymi pracoviskami iných vysokých škôl a univerzít prevažne z Košíc, z ktorých môžeme spomenúť:

  • Elektrotechnická fakulta Technickej univerzity v Košiciach
  • Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach
  • Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach
  • a mnohé ďalšie.

 

Vedúci katedry počas jej existencie:

1993 - 1995 RNDr. Rastislav JURGA, CSc.
1995 - 1999 RNDr. Michal ČVEČKO, CSc.
1999 - 2001 RNDr. Rastislav JURGA, CSc.
2001 - 2004 doc. RNDr. Michal TKÁČ, CSc.
2004 - 2004 RNDr. Rastislav JURGA, CSc.
2004 - 2007 prof. RNDr. Michal TKÁČ, CSc.
2007 - 2008 Ing. Silvia MEGYESIOVÁ, PhD.
2008 - 2015 doc. RNDr. Zuzana HAJDUOVÁ, PhD.
2015 - 2019 Dr.h.c. prof. RNDr. Michal TKÁČ, CSc.
2019 - súčasnosť doc. Ing. Silvia MEGYESIOVÁ, PhD.