Katedra kvantitatívnych metód je zameraná na oblasť aplikácie matematických a štatistických metód do ekonomickej praxe. Zamestnanci a vedecky pracujúci študenti na katedre sa v súčasnosti zaoberajú výskumom v oblasti metodológie zlepšovania kvality – Six Sigma, Teórie reálnych opcií, Trvalo udržateľného rozvoja, Teórie Grafov, Manažmentom rizika – zlepšovania bezpečnosti, ako aj oblasťou merania výkonnosti tak podnikov, ako aj vzdelávacích systémov.

Naši zamestnanci poskytujú konzultácie ostatným výskumným inštitútom a komerčným partnerom v oblastiach zlepšovania kvality, školení a vzdelávania v metodológiách zlepšovania kvality, výskumu a prieskumu trhov a spokojnosti zamestnancov.

 

Všetci sledujeme jednu víziu:

Tvorba a Transfer znalostí (študentom, komerčným partnerom a ostatným vedecko-výskumným inštitúciám)