Katedra manažmentu

Vedúcou katedry manažmentu bola do 31.8.2022 prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. & PhD., EUR ING..

Na katedre manažmentu v akademickom roku 2021/2022 pracovali 8 interní pedagógovia (1 profesor, 3 docenti, 3 odborní asistenti (z toho jeden na MD) a 2 doktorandi. Katedra manažmentu zabezpečovala výučbu manažérskych disciplín na prvom, druhom a treťom stupni štúdia v dennej a externej forme. Predmety zabezpečované katedrou poskytovali študentom nielen potrebné teoretické znalosti, ale rovnaký dôraz bol kladený aj na rozvíjanie praktických manažérskych zručností, vedomostí a spôsobilostí.

Členovia katedry boli aktívne zapojení do vedecko-výskumných projektov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ako aj do projektov financovaných Ministerstvom školstva SR (VEGA, KEGA a APVV.). V rámci riešenia týchto projektov členovia katedry organizujú vedecké semináre a workshopy. Od roku 2015 katedra každoročne organizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu MTS (MARKETING MANAŽMENT, OBCHOD, FINANČNÉ A SOCIÁLNE ASPEKTY PODNIKANIA).

Členovia katedry svoje vedecké výstupy a výsledky publikovali najmä v kvalitných vedeckých časopisoch a zborníkoch, registrovaných v databázach SCOPUS, Web of Science, Web of Knowledge a pod.

Katedra sa aktívne zapájala do spolupráce s domácimi a zahraničnými inštitúciami, najmä s Univerzitou Tomáša Baťu v Zlíne, VŠE v Prahe, Ekonomickou fakultou v Boloni, Ningbo univerzitou v Číne, s univerzitou Parthenope v Neapole, s Vysokou školou finanční a správní, a. s. Praha.a podobne.

Členovia katedry boli zodpovední za vydávanie fakultného vedeckého časopisu Podniková revue a on-line odborného časopisu Manažment v teórii a praxi.

 

Katedra ekonómie

Vedúcim katedry manažmentu bol do 31.8.2022 prof. Ing. Michal Pružinský, Csc..

Katedra ekonómie sa vo svojej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti orientovala na oblasť ekonomických teórií, hospodárskej politiky, financií a bankovníctva, finančných trhov a podnikovohospodárskej náuky. Zaoberala sa takisto problematikou ekonomiky životného prostredia, obnoviteľných zdrojov energie a udržateľnosti prírodných zdrojov.

V rámci vedecko-výskumnej činnosti katedra participovala na riešení úloh VEGA, KEGA a projektov mladých vedeckých pracovníkov. Výsledky výskumov prezentovala na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách, v domácich a zahraničných časopisoch, využívala ich pri tvorbe odbornej literatúry a takisto z nich čerpala v pedagogickom procese.

V oblasti pedagogickej činnosti sa katedra ekonómie podieľala na príprave ekonómov a manažérov podnikov v rámci akreditovaných študijných programov na prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia. Predmetmi, ktoré katedra zabezpečuje, významne dotvára profil absolventov jednotlivých študijných programov. Cieľom pedagogickej činnosti bolo poskytnúť študentom teoretické základy a empirické poznatky z jednotlivých ekonomických vied a podstatne prispievať k rozvíjaniu ich ekonomického myslenia.