V súčasnosti je vedúcou katedry prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD. & PhD., EUR ING.

Na Katedre manažmentu v akademickom roku 2021/2022 pracujú 8 interní pedagógovia (1 profesor, 3 docenti, 3 odborní asistenti (z toho jeden na MD) a 2 doktorandi. Katedra manažmentu zabezpečuje výučbu manažérskych disciplín na prvom, druhom a treťom stupni štúdia v dennej a externej forme. Predmety zabezpečované katedrou poskytujú študentom nielen potrebné teoretické znalosti, ale rovnaký dôraz je kladený aj na rozvíjanie praktických manažérskych zručností, vedomostí a spôsobilostí.

Členovia katedry sú aktívne zapojení do vedecko-výskumných projektov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ako aj do projektov financovaných Ministerstvom školstva SR (VEGA, KEGA a APVV.). V rámci riešenia týchto projektov členovia katedry organizujú vedecké semináre a workshopy. Od roku 2015 katedra každoročne organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu MTS (MARKETING MANAŽMENT, OBCHOD, FINANČNÉ A SOCIÁLNE ASPEKTY PODNIKANIA).

Členovia katedry svoje vedecké výstupy a výsledky publikujú najmä v kvalitných vedeckých časopisoch a zborníkoch, registrovaných v databázach SCOPUS, Web of Science, Web of Knowledge a pod.

Katedra sa aktívne zapája do spolupráce s domácimi a zahraničnými inštitúciami, najmä s Univerzitou Tomáša Baťu v Zlíne, VŠE v Prahe, Ekonomickou fakultou v Boloni, Ningbo univerzitou v Číne, s univerzitou Parthenope v Neapole, s Vysokou školou finanční a správní, a. s. Praha.a podobne.

Členovia katedry sú zodpovední za vydávanie fakultného vedeckého časopisu Podniková revue a on-line odborného časopisu Manažment v teórii a praxi.