V súčasnosti je vedúcim katedry prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD., EUR ING.

Na Katedre manažmentu v akademickom roku 2017/2018 pracujú 10 interní pedagógovia (2 profesori, 3 docenti, 4 odborní asistenti, 1 asistent) a 4 interní doktorandi. Katedra manažmentu zabezpečuje výučbu manažérskych disciplín na prvom, druhom a treťom stupni štúdia v dennej a externej forme. Predmety zabezpečované katedrou poskytujú študentom nielen potrebné teoretické znalosti, ale rovnaký dôraz je kladený aj na rozvíjanie praktických manažérskych zručností, vedomostí a spôsobilostí.

Členovia katedry sú aktívne zapojení do vedecko-výskumných projektov Ekonomickej univerzity v Bratislave, ako aj do projektov financovaných Ministerstvom školstva SR (VEGA, KEGA). V rámci riešenia týchto projektov členovia katedry organizujú vedecké semináre, workshopy a konferencie a výsledky publikujú najmä v kvalitných vedeckých časopisoch a zborníkoch, registrovaných v databázach Scopus, Web of Science, Web of Knowledge a pod.

Katedra sa zapája do spolupráce s domácimi a zahraničnými inštitúciami a zorganizovala viaceré vedecké konferencie. V júni 2002 usporiadala prvý ročník medzinárodnej konferencie s názvom Application of Management Theory in Practice. V roku 2005 katedra zorganizovala medzinárodnú konferenciu Nové trendy v manažmente. V ďalších rokoch sa aktívne podieľala na príprave každoročných fakultných medzinárodných konferencií Ekonomika firiem a Semafor. V apríli 2015 katedra zorganizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Engineering  Sciences and Production  Management ESPM – 2015 v Tatranskej Štrbe (espm.euke.sk), v rámci ktorej bolo získaných 174 príspevkov z 12 krajín sveta a ktorej sa zúčastnilo 159 účastníkov. Od roku 2015 katedra organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu MTS (MARKETING MANAŽMENT, OBCHOD, FINANČNÉ A SOCIÁLNE ASPEKTY PODNIKANIA).

Členovia katedry sú zodpovední za vydávanie fakultného vedeckého časopisu Podniková revue a on-line odborný časopis Manažment v teórii a praxi.