ANDREJOVSKÝ, Pavol, Ing., PhD.

107005 - Katedra obchodného podnikania

odborný asistent
Miestnosť T11/14
E-mailová adresa
Telefón +421557223253
Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Zelený marketing
 • Platobný styk
 • Ekonómia životného prostredia
 • Svetová ekonomika
 • Seminár k záverečnej práci 1

V minulosti:

 • Úvod do podnikových analýz
 • Udržateľnosť prírodných zdrojov
Publikačná činnosť:

ADC   OLÁH, Judit - HAJDUOVÁ, Zuzana - LACKO, Roman - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Quality of Life Regional Differences: Case of Self-Governing Regions of Slovakia. In Sustainability : [International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability]. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2020, vol. 12, no. 7, pp. [1-13] online. (2020 - Current Contents). KEGA 026 EU-4/2018, VEGA 1/0240/20.

ADC Martin BOSÁK, Zuzana HAJDUOVÁ, Milan MAJERNÍK, Pavol ANDREJOVSKÝ. Experimental-energy combustion of biomass combined with coal in thermal power plants, In Polish journal of environmental studies. - Olsztyn : [s.n.], 2015. - ISSN 1230-1485. - Vol. 24, no. 4 (2015), pp. 1517-1523.

AAA HAJDUOVÁ, Zuzana - BOSÁK, Martin - LACKO, Roman - ANDREJOVSKÝ, Pavol - KHAYRULLINA, Marina - GOREVAYA, Evgenia - SHCHERBAKOVÁ, Natalia. Sustainable development in conditions of Slovakia and Russia. Reviewers: Ondrej Hronec ... [et al.]. 1st ed. Brussels : EuroScientia, 2016. 244 s. [11,60 AH]. ISBN 978-90-822990-4-5.

AAB MAJERNÍK, Milan - ANDREJOVSKÝ, Pavol - DANESHJO, Naqibullah - SANČIOVÁ, Gabriela. Environmentálna podniková ekonomika. Recenzenti: Vojtech Dirner, Juraj Ladomerský, Peter Adamišin. 1. vyd. Košice : Typopress, 2017. 249 s. [12,52 AH]. VEGA 1/0936/15, VEGA 1/0251/17. ISBN 978-80-8129-080-0.

ADE Zuzana Hajduová, Pavol Andrejovský, Stela Beslerová. Development of quality of life economic indicators with regard to the environment . Spôsob prístupu: ftp://193.87.31.84/0192376/1-s2.0-S1877042813055596-main.pdf. - Popis urobený: 18.9.2014.In Procedia [elektronický zdroj] : social and behavioral sciences. - Oxford : Elsevier, 2014. - ISSN 1877-0428. - Vol. 110 (January 2014), p. 747-754 online.

Vedeckovýskumná činnosť:

Oblasť výskumu

 • environmentálna ekonómia
 • kvalita života
 • udržateľný rozvoj
 • obnoviteľné zdroje
 • vzdelávanie

 

Projekty

 • KEGA 026EU-4/2018  Edukačno-komunikačná podpora Európskych rozvojových stratégií profilovaním absolventov v odbore Ekonomika a manažment podniku
 • VEGA 1/0251/17 Výskum a vývoj inovatívneho modelu pre účtovanie nákladov materiálovo-energetických tokov podniku
 • VEGA 1/0936/15  Ekonomicko-environmentálna štúdia a experimentálne overenie možností rekultivácie odkaliska troskopopolovej zmesi v SE – EVO Vojany
 • VEGA 1/0339/10 Ekonomický rast a jeho limitujúce faktory-návrh nových ekonomických cieľov a indikátorov kvality života potrebných pre vytvorenie všeobecne platnej, novej metodiky hodnotenia kvality života a trvalo udržateľného rozvoja na území Slovenskej republiky
 • SEE/A/037/2.4/X ENER SUPPLY "Energy Efficiency and Renewables - Supporting Policies in Local level for Energy" Energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie – Podpora regionálnych energetických politík. Akronym: ENER-SUPPLY.kvality života a trvalo udržateľného rozvoja na území Slovenskej republiky
Doplňujúce informácie:

Členstvo v komisiách a radách

 • Člen vedeckej rady PHF EU (apríl 2011-február 2019),
 • Predseda Edičnej komisie PHF EU (január 2011-február 2019)
 • Predseda Disciplinárnej komisie PHF EU (2015-február 2019)
 • Člen pracovnej skupiny pre prípravu medzinárodnej akreditácie EU (2015)
 • Člen Rady kvality na EU Bratislava (2015 – február 2019)
 • Člen akreditačnej komisie EU Bratislava (2011 – február 2019)
 • Člen komisie pre evalváciu a udržateľný rozvoj fakulty (2011-2014)
 • Člen pedagogickej a edičnej komisie EU Bratislava (2011-február 2019)
 • Manažér Rady kvality PHF EU so sídlom v Košiciach (2015-2019)

 

Špecifické odborné spôsobilosti

 • Prodekan na PHF EU (2011-február 2019)
 • Absolvent kurzu vysokoškolskej pedagogiky – 2001-2002,
 • Manažér kvality PHF EU so sídlom v Košiciach od 2010-doposiaľ
 • Predseda kontrolnej komisie MO SRZ Stropkov (od 2008 – doposiaľ)

 

Certifikáty

 • Osvedčenie o absolvovaní školenia Písanie samohodnotiacej správy podľa modelu CAF 2006 ÚNMS SR (2010)
 • Certifikát: Osvedčenie o absolvovaní školenia Interný audítor systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2008,
 • Certifikát: Osvedčenie o absolvovaní školenia Interný audítor systému manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2009, platnosť od 13.11.2014 -13.11.2017
 • Certifikát: Osvedčenie o absolvovaní kurzu „Preškolenie interných audítorov systémov manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2015, podľa EN ISO 19011:2011 platnosť od 08.09.2017 - 11.09.2020