BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta, doc. JUDr. Ing., PhD.

107005 - Katedra obchodného podnikania

docentka študijný poradca pre II. st. (POaM-slovensky, CBM-anglicky)
Miestnosť T11/11
E-mailová adresa
Telefón +421557223243
Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Medzinárodné podnikanie
 • Medzinárodný marketing
 • Platobný styk
 • Základy práva 
 • Behaviorálna ekonómia

V minulosti

 • Strategický manažment
 • Manažérske rozhodovanie
 • Biznis etiketa
Publikačná činnosť:

BOBENIČ HINTOŠOVÁ, A. - BARLAŠOVÁ, T. 2021. The role of investment promotion policy in attracting foreign direct investment: The case of Slovakia. Public Administration Issues, 5, 27-40.

BOBENIČ HINTOŠOVÁ, A. - SUDZINA, F. - BARLAŠOVÁ, T. 2021. Direct and indirect effects of investment incentives in Slovakia. Journal of Risk and Financial Management, 14(2), 1-12.

BOBENIČ HINTOŠOVÁ, A. 2021. The Digital Economy in the Context of Foreign Direct Investment Flows. In Fostering Innovation and Competitiveness With FinTech, RegTech, and SupTech. - Hershey : IGI Global, pp. 210-227.

BOBENIČ HINTOŠOVÁ, A. - BOBENIČ, T. - HAJDUOVÁ, Z. - SZAJT, M. 2020. The influence of firm-specific factors on firms´ performance. Polish Journal of Management Studies, 21(2), 115-128.

BOBENIČ HINTOŠOVÁ, A. - BRUOTHOVÁ, M. - VASKOVÁ, I. 2020. Does foreign direct investment boost innovation? The case of the Visegrad and Baltic countries. Quality Innovation Prosperity, 24(3), 106-121.

BOBENIČ HINTOŠOVÁ, A. et al. 2018. Determinants of foreign direct investment inflows: A case of the Visegrad countries. Journal of International Studies, 11(2), 222-235.

BOBENIČ HINTOŠOVÁ, A. – KUBÍKOVÁ, Z. 2016. The effect of the degree of foreign ownership on performance of firms. Review of Economic Perspectives, 16(1), 29-43.

Vedeckovýskumná činnosť:

Oblasť výskumu

 • Podnikanie v medzinárodnom prostredí
 • Priame zahraničné investície
 • Digitálna ekonomika
 • Kultúrna diverzita
 • Trhové štruktúry
 • Konkurencieschopnosť podnikov

 Projekty

 • Zodpovedná riešiteľka projektu KEGA č. 026EU-4/2021 Rozvoj Global Business gramotnosti študentov ekonómie a manažmentu
 • Zodpovedná riešiteľka projektu VEGA č. 1/0842/17 Kauzálne väzby medzi priamymi zahraničnými investíciami a výkonnosťou podnikov
 • Zodpovedná riešiteľka projektu VEGA č. 1/0149/08 Úspešnosť koncentrácií a ich vzťah ku konkurenčnej schopnosti slovenskej ekonomiky na úrovni odvetví
 • Za Ekonomickú univerzitu zodpovedná riešiteľka projektu financovaného Vyšehradským fondom č. 21420287 Financial knowledge and skills of young future economists in V4 countries
 • Spoluriešiteľka projektu E-COOP – Digital Cooperatives, ref. č.: 1038R4, schéma: INTERREG IVC
Doplňujúce informácie:

Členstvá

 • členka Vedeckej rady Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach
 • členka Odborovej komisie Fakulty verejnej správy UPJŠ v Košiciach v študijnom odbore politické vedy
 • členka redakčnej rady časopisov Economic Forum, Academic Journal of International Economics and Management Research, Academic Journal of International Education Research
 • členka Slovenskej advokátskej komory

Zahraničné prednáškové a výskumné pobyty

 • University of Pittsburgh, USA (2021)
 • Corvinus University of Budapest, Maďarsko (2020)
 • Tokyo International University, Japonsko (2019)
 • Masarykova univerzita v Brně, Česká republika (2020, 2017, 2015, 2014)
 • University of Udine, Taliansko (2019)
 • University of Economics in Katowice, Poľsko (2018, 2017, 2016)
 • Lutsk National Technical University, Ukrajina (2017, 2016, 2015)
 • Aarhus University, Dánsko (2013)
 • Banku Augstskola, Lotyšsko (2013)