GAJDOŠ, Jozef, Ing., PhD.

107005 - Katedra obchodného podnikania

odborný asistent
Miestnosť T13/3
E-mailová adresa
Telefón +421557223267
Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Distribučný manažment
 • Retail Manažment
 • Seminár k záverečnej práci 1
 • Teória obchodu a služieb

V minulosti

 • Distribučné systémy a logistika
 • Podniková logistika
 • Marketing
Publikačná činnosť:

DLUHOŠ, Martin - GAJDOŠ, Jozef - HAJDUOVÁ, Zuzana. Reálna konvergencia logistickej výkonnosti krajín sveta, EÚ a V4. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233, 2019, roč. 67, č. 4, s. 406-425 online.

GAJDOŠ, Jozef - SOCHA, Ľuboš - MIHALČOVÁ, Bohuslava. The use of penalty functions in logistics. In Our sea : international journal of maritime science & technology. Dubrovnik : University of Dubrovnik, 2014. ISSN 1848-6320, vol. 61, No. 1-2, pp. 7-10.

OLEXOVÁ, Cecília - GAJDOŠ, Jozef. Logistics simulation game proposal – a tool for employees’ induction. - Registrovaný: Scopus. In Quality Innovation Prosperity. Košice : Technická univerzita v Košiciach. ISSN 1335-1745, 2016, vol. 20, no. 2, pp. 53-68.

NAŠČÁKOVÁ, Jana - ANDREJKOVIČ, Marek - ANDREJOVSKÝ, Pavol - DUGAS, Jaroslav - GAJDOŠ, Jozef - HAJDUOVÁ, Zuzana. Ekonomický rast a jeho limitujúce faktory. 1st ed. Brussels : EuroScientia, 2015. 100 s. ISBN 978-90-818529-6-8.

DANESHJO, Naqibullah - CHODASOVÁ, Zuzana - GAJDOŠ, Jozef - ĎURIŠOVÁ, Mária - GONTKOVIČOVÁ, Barbora - ČEKAN, Pavol. Logistics and Employment as Main Factors of the Competitiveness of Enterprises. San Antonio : FedEx Print & Ship Center, 2018. 356 s. ISBN 978-0-692-10740-9.

Vedeckovýskumná činnosť:

Oblasť výskumu

 • logistika
 • obchod
 • kvalita života

 

Projekty

 • KEGA - 035EU-4/2022 Dosahovanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja pod vplyvom celosvetovej pandémie COVID-19.
 • VEGA 1/0251/17 Výskum a vývoj inovatívneho modelu pre účtovanie nákladov materiálovo-energetických tokov podniku.
 • VEGA 1/0328/13 Modelovanie kauzálnych vzťahov inovácií v malých a stredných podnikoch.