GONTKOVIČOVÁ, Barbora, doc. Ing., PhD.

107005 - Katedra obchodného podnikania

odborná asistentka (materská dovolenka)
Miestnosť T11/12
E-mailová adresa
Telefón +421557223245
Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety

 • Marketing Manažment,
 • Metódy vedeckej práce,
 • Distribučné systémy a logistika
Publikačná činnosť:

ADM Duľová Spišáková, Emília - Gontkovičová, Barbora – Hajduová, Zuzana. Education from the perspective of the Europe 2020 strategy: the case of Southern countries of the European Union. In Economics and sociology. ISSN 2071-789X, vol. 9, no. 2 (2016), pp. 266-278.

ADE Gontkovičová, Barbora. The Host country attractiveness from perspective of selected FDI indices . In Interdisciplinarity in theory and practice: journal for presentation of interdisciplinary approaches in various fields. ISSN 2344-2409, no. 9 (2016), pp. 57-61.

ADE Gontkovičová, Barbora - Duľová Spišáková, Emília . The Necessity of employee education. In Modern management review. ISSN 2300-6366, vol. 20, no. 1 (january - march 2015), pp. 131-141.

ADE Dugasová, Barbora - Bartóková, Ľudmila. E-Learning - The Opportunity For SMEs. In Erenet Profile. ISSN 1789-624X, vol. 8, no. 2 (2013), pp. 33-43.

AFC Gontkovičová, Barbora – Mihalčová, Bohuslava – Pružinský, Michal. Youth unemployment - current trend in the labour market? In Procedia economics and finance: 2nd Global conference on business, economics, management and tourism, 30-31 October 2014, Prague, Czech Republic. Holandsko: Elsevier B.V., 2015. ISSN 2212-5671, vol. 23 (2015), pp. 1680-1685.

Vedeckovýskumná činnosť:

Oblasť výskumu

 • atraktivita krajín pre priame zahraničné investície
 • ľudský kapitál
 • vzdelávanie
 • podnikateľské prostredie
 • trh práce

 

Projekty

 • VEGA 1/0708/14 Udržateľný rozvoj vysokoškolského vzdelávania v manažérskych odboroch.
 • VEGA 1/0892/13 Vplyv hospodárskej krízy na členské krajiny Hospodárskej a menovej únie z pohľadu teórie optimálnej menovej oblasti
 • VEGA 1/1046/11 Ekonomická efektívnosť pri zabezpečovaní verejných služieb v obciach s rôznym počtom obyvateľov v SR
 • VEGA 1/0630/10 Regionálny trh práce v podmienkach hospodárskej recesie
 • Medzinárodný projekt 4088/B/H03/2011/40 Intelektuálny kapitál ako stimul rozvoja informačnej spoločnosti.
Doplňujúce informácie:

Špecifické odborné spôsobilosti

 • pedagogické vzdelanie absolvovaním kurzu Vysokoškolská pedagogika
 • absolvovanie kurzu Manažérstvo kvality výučby na vysokých školách