JANOŠKOVÁ, Mária Ria, doc. PhDr., PhD.

107005 - Katedra obchodného podnikania

docentka
Miestnosť T13/14
E-mailová adresa
Telefón +421557223291
Pedagogická činnosť:
 • Behaviorálna ekonómia
 • Spotrebiteľské správanie
 • Retail manažment
 • Strategický marketing
 • Podnikanie v malých a stredných podnikoch
 • Základy manažmentu
Publikačná činnosť:

Najvýznamnejšie publikácie:

 • ADC - Csikósová, A., Čulková, K. Janošková, M. 2016. Evaluation of quantitative indicators of marketing activities in the banking sector. Journal of Business Research, vol. 69, no. 11, 5028-5033.
 • ADC – Csikósová, A., Malindžák, D., Janošková, M., Čulková, K. 2019. Dynamic model of polymer film production plan. Przemysł Chemiczny, vol. 98, no. 2, 214-219.
 • ADC - Csikósová, A., Janošková, M., Čulková, K. 2019. Prediction of Developments in the Textile and Clothing Industry in Slovakia by Selected Indicators of Financial Analysis. Fibres and textiles in Eastern Europe, vol. 27, no. 4, 9-16.
 • ADM - Csikósová, A., Janošková, M., Čulková, K. 2020. Providing of tourism organisations sustainability trough Tripple Bottom Line approach. Entrepreneurship and Sustainability Issues, vol. 8, no. 2, 764-776.
 • ADM - Janošková, M., Bardiovský, G., Ondrík, B. 2016. Improving the quality of human resources services in the steel company through modern information technologies. Quality - Access to Success, vol. 17, no. 155, 120-124.
 • ADM – Antošová, M. et al. 2013. Benchmarking research of steel companies in Europe. Metalurgija, vol. 52, no. 3, 410-412.

Monografie:

 • AAA - Antošová, M., Csikósová, A. 2013. Corporate Social Responsibility in context of regional development. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing,
 • AAA – Antošová, M. 2012. Managerial perspective of knowledge management in a company. Ostrava: VŠB-TU Ostrava.
 • AAA – Janošková, M. 2021. Manažment zamestnávania. Pracovné miesto a jeho obsadzovanie v organizácii. Ostrava: VŠB-TU Ostrava.
 • AAA - Čulková, K., Csikósová, A., Janošková, M. 2019. Effectiveness of investment to renewable energy sources in Slovakia. New York (USA): NOVA Publications.
 • AAA - Csikósová, A., Janošková, M., Čulková, K. 2016. Industrial marketing. Case study Slovakia. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing.
 • AAB - Antošová, M. 2012. Strategický manažment a rozhodovanie. Bratislava: Iura Edition.
 • AAB – Antošová, M. 2008. Manažment ľudských zdrojov v praxi. Košice: ES FBERG TU.
 • ABC - Janošková, M., Ubrežiová, I., Čulková, K. 2020. Talent management as a part of sustainable Human Resources Management. In: Strategies for Business Sustainability in a Collaborative Economy. Hershey PA (USA): IGI Global, pp. 347-369.
 • ABC - Janošková, M., Palaščáková, D. 2018. Corporate Social Responsibility as a strategic goal in business: A case study. In: Corporate Social Responsibility (CSR): Practices, Issues and Global Perspectives. New York: Nova Science Publishers, pp. 109-144.
 • ABC - Janošková, M., Csikósová, A., Čulková, K. 2018. Measurement of company performance as part of its strategic management. In: Managerial strategies for business sustainability during turbulent times. Hershey PA (USA): IGI Global, pp. 309-335.
 • ABC - Csikosová, A., Janošková, M., Culková, K. 2017. Marketing of bank services: A case study of Slovak banks. In: Banking services, opportunities and risks. New York: NOVA Science Publishers, pp. 61-97.
 • ABC - Antošová, M., Csikosová, A. 2011. Intellectual capital in context of knowledge management. In: The Economic Geography of Globalization. Rijeka: InTech, pp. 113-142.

Učebnice:

 • ACA - Mihalčová, B., Gontkovičová B., Janošková, M., Stričík, M. 2019. Manažment. Teória a prax. Ostrava: VŠB - TU Ostrava.
 • ACA – Ubrežiová, I., Janošková, M., Mura, L., Diačiková, A., Sokil, O. 2021. Teória a prax medzinárodného manažmentu a podnikania v multikulturálnom prostredí. Ostrava: VŠB – TU Ostrava.
 • ACB - Csikósová, A., Janošková, M. 2018. Marketing. Košice: TU v Košiciach.
 • ACB - Csikósová, A., Janošková, M. 2017. Medzinárodné podnikanie. Košice: TU v Košiciach.
 • ACB - Janošková, M. a kol. 2015. Metodické materiály k podnikateľským zručnostiam pre neekonómov. Ekonomické a manažérske aspekty podnikania. Košice: TU v Košiciach.
 • ACB - Antošová, M. 2014. Podnikanie. Vybrané aspekty podnikania v malom a strednom podniku. Košice: TU v Košiciach.
 • ACB – Antošová, M. 2011. Manažment v teórii a praxi. Košice: TU v Košiciach.
 • ACB – Antošová, M. 2007. Strategický manažment. Košice: ES / AMS.
 • ACB – Antošová, M. 2006. Personálny manažment. Košice: ES / AMS.
 • ACB – Antošová, M. 2005. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment. Košice: ES / AMS.
Vedeckovýskumná činnosť:

V tvorivej vedeckej činnosti sa venuje problematike spoločenskej zodpovednosti v podnikaní, strategického manažmentu a marketingu, aj manažmentu ľudských zdrojov. Má skúsenosti s riešením projektov VEGA a KEGA (financované MŠVVaŠ SR), doteraz bola zodpovednou vedúcou 3 projektov VEGA, zástupcom 2 projektov VEGA a 2 projektov KEGA, riešiteľkou projektu OPV a iných národných a medzinárodných projektov.

Vedenie projektov:

 • VEGA 1/0651/18 – Výskum vplyvu inštitucionálneho prostredia na spoločenskú zodpovednosť, spokojnosť zákazníkov a výkonnosť podniku.
 • VEGA 1/1033/12 – Indikátory spoločensky zodpovedného podnikania malých a stredných podnikov v kontexte regionálneho rozvoja.
 • VEGA 1/0270/08 - Návrh modelu znalostného manažmentu v podniku a hodnotenia investícií do ľudského kapitálu, ako predpokladu zvýšenia konkurencieschopnosti subjektu.

Spoluriešiteľstvo:

 • VEGA 1/0363/20 - Ekonomické súvislosti podielu žien na manažérskych pozíciách v podnikoch Slovenskej republiky.
 • VEGA 1/0310/16 - Identifikácia faktorov determinujúcich bankrot podnikov v podmienkach vybraných priemyselných odvetví. (zástupca zodpovedného riešiteľa)
 • VEGA 1/0176/13 - Udržateľný rozvoj regiónu v kontexte využitia ľudských, kapitálových a prírodných zdrojov. (zástupca zodpovedného riešiteľa)
 • KEGA 242TUKE/2000 - Modelové riešenie zvyšovania kvality a efektívnosti vzdelávania vo väzbe na trh práce.
 • KEGA 005SPU-4/2019 - Teória a prax medzinárodného manažmentu a podnikania v multikulturálnom prostredí.
 • KEGA 031TUKE-4/2016 – Edukácia vysokoškolákov technického zamerania pre potreby globálneho trhu práce. (zástupca zodpovedného riešiteľa)
 • KEGA 015TUKE-4/2013 – Príprava predmetu Základy podnikateľských zručností pre neekonómov. (zástupca zodpovedného riešiteľa)
 • KEGA 037STU-4/2012 – Zavedenie predmetu "Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie" do študijného programu Priemyselné manažérstvo na II. stupni MTF STU Trnava.